Dane kontaktowe pracowników

Szanowni Państwo!


W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”) informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych. Kliknięcie przycisku „Przejdź do serwisu” oznacza zgodę na przetwarzanie danych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania serwisu.


W związku z zapisami art. 13 oraz art. 14 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest:

Województwo Zachodniopomorskie
ul. Korsarzy 34
70-540 Szczecin

Obsługę Województwa Zachodniopomorskiego prowadzi Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego.

Na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) RODO Administrator (AD) powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD), który w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych. Z IOD można kontaktować się pod adresem mail abi@wzp.pl.

Do zakresu działania samorządu województwa należy wykonywanie zadań publicznych o charakterze wojewódzkim, niezastrzeżonych ustawami na rzecz organów administracji rządowej. Województwo Zachodniopomorskie gromadzi Państwa dane w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa oraz Statutu Województwa Zachodniopomorskiego, a w szczególności z ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2018 r., poz. 913). Podstawa prawna przetwarzania Państwa danych wynika z szeregu ustaw kompetencyjnych (merytorycznych) oraz obowiązków i zadań zleconych przez instytucje nadrzędne wobec Województwa.

Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu, o którym mowa powyżej. W szczególnych sytuacjach Administrator może przekazać/powierzyć Państwa dane innym podmiotom. Podstawą przekazania/powierzenia danych są przepisy prawa (np. wymiar sprawiedliwości, administracja skarbowa, instytucje związane z obsługą szeroko pojętych funduszy unijnych, podmioty związane z obsługą sfery socjalnej – ZUS, PFRON) lub właściwie skonstruowane, zapewniające bezpieczeństwo danym osobowym, umowy powierzenia danych do przetwarzania (np. z podmiotami sektora teleinformatycznego i telekomunikacyjnego, przetwarzania danych).

Dane osobowe przetwarzane przez Województwo Zachodniopomorskie przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne lub ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r., poz. 1257) i ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2018 r., poz. 217), w tym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

Każda osoba, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, ma możliwość:

  • dostępu do danych osobowych jej dotyczących,
  • żądania ich sprostowania,
  • usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, pisząc na adres AD lub drogą elektroniczną kierując korespondencję na adres abi@wzp.pl.

Osoba której dane przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez tę osobę ma prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Województwo Zachodniopomorskie. Organem właściwym dla ww. skargi jest:

Urząd Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa

W zależności od sfery, w której przetwarzane są dane osobowe w Województwie Zachodniopomorskim, podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym. W szczególnych przypadkach ich podanie jest warunkiem zawarcia umowy. O szczegółach podstawy gromadzenia danych osobowych i ewentualnym obowiązku lub dobrowolności ich podania oraz potencjalnych konsekwencjach niepodania danych, informowani Państwo będziecie przez wydział merytoryczny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.

Przejdź do serwisu

Dane kontaktowe pracowników

INFORMACJA

 

Dojście do Wydziału Inwestycji i Nieruchomości możliwe jest jedynie od strony ul. Mazowieckiej przez teren Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego.

 

Znajdź osobę

 

Wydział Zamiejscowy Urzędu w Koszalinie

Marcin Waszkiewicz
FunkcjaDyrektor
Telefon+48 94 31 77 400
Fax+48 94 31 77 406
E-mailmwaszkiewicz@wzp.pl
AdresKoszalin, 75-412
ul. Monte Cassino 2, pokój 126
Ewelina Szynkowska
FunkcjaInspektor
Telefon+48 94 31 77 400
Fax+48 94 31 77 406
E-maileszynkowska@wzp.pl
AdresKoszalin, 75-412
ul. Monte Cassino 2, pokój 126
ZadaniaSekretariat
Paulina Czechowska
FunkcjaInspektor
Telefon+48 94 31 77 411
Fax+48 94 31 77 406
E-mailpczechowska@wzp.pl
AdresKoszalin, 75-412
ul. Monte Cassino 2, pokój 103
Witold Pulkowski
FunkcjaGeolog wojewódzki
Telefon+48 94 31 77 403
Fax+48 94 31 77 406
E-mailwpulkowski@wzp.pl
AdresKoszalin, 75-412
ul. Monte Cassino 2, pokój 119
ZadaniaSprawy z zakresu ustawy Prawo geologiczne i górnicze
Bożena Kocur
FunkcjaGłówny Specjalista
Telefon+48 94 31 77 421
E-mailbkocur@wzp.pl
AdresKoszalin, 75-412
ul. Monte Cassino 2, pokój 122
ZadaniaGospodarka odpadami
Tomasz Szafrański
FunkcjaGłówny Specjalista
Telefon+48 94 31 77 423
E-mailtszafranski@wzp.pl
AdresSzczecin, 75-412
ul. Monte Cassino 2, pokój 118
ZadaniaKontrola nieruchomości z zasobu województwa,przeglądy techniczne obiektów, zadania inwestycyjne i remontowe
Mariola Słomska
FunkcjaGłówny Specjalista
Telefon+48 94 31 77 424
Fax+48 94 31 77 426
E-mailmslomska@wzp.pl
AdresKoszalin, 75-412
ul. Monte Cassino 2, pokój 117
ZadaniaKontrola nieruchomości z zasobu województwa,przeglądy techniczne obiektów, zadania inwestycyjne i remontowe
Krystyna Kościńska
WydziałRegionalny Ośrodek Polityki Społecznej
FunkcjaGłówny Specjalista
Telefon+48 94 31 77 415
Fax+48 94 31 77 406
E-mailkkoscinska@wzp.pl
AdresKoszalin, 75-412
ul. Monte Cassino 2, pokój 115
Zadania1. Opiniowanie wniosków o wpis do rejestru ośrodków przyjmujących grupy turnusowe. 2. Współpraca z organami administracji rządowej, powiatami, gminami oraz organizacjami pozarządowymi w realizacji zadań z zakresu polityki społecznej.
Krzysztof Szczepanik
Wydział Biuro ds. Sieci Punktów Informacyjnych
FunkcjaInspektor
Telefon+48 94 31 77 409
E-mailkszczepanik@wzp.pl
AdresKoszalin, 75-412
ul. Monte Cassino 2, pokój 124
ZadaniaLokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Koszalinie
Michał Szumski
WydziałBiuro ds. Sieci Punktów Informacyjnych
FunkcjaInspektor
Telefon+48 94 31 77 405
E-mailmszumski@wzp.pl
AdresKoszalin, 75-412
ul. Monte Cassino 2, pokój 124
ZadaniaLokalny Punk Informacyjny Funduszy Europejskich w Koszalinie
Bogumiła Kowalczyk
FunkcjaGłówny Specjalista
Telefon+48 94 31 77 422
E-mailbkowalczyk@wzp.pl
AdresKoszalin, 75-412
ul. Monte Cassino 2, pokój 123
ZadaniaOchrona powietrza, ochrona przed hałasem
Kamila Solska
FunkcjaInspektor
Telefon+48 94 31 77 420
E-mailksolska@wzp.pl
AdresKoszalin, 75-412
ul. Monte Cassino 2, pokój 121
ZadaniaPozwolenia zintegrowane
Zdzisław Kruk
FunkcjaGłówny Specjalista - Koordynator
Telefon+48 94 31 77 404
E-mailzkruk@wzp.pl
AdresKoszalin, 75-412
ul. Monte Cassino 2, pokój 113
ZadaniaPozwolenia wodnoprawne
Paweł Jędruszczak
WydziałWieloosobowe Stanowisko ds. Europejskiej Współpracy Terytorialnej
FunkcjaInspektor
Telefon+48 94 31 77 408
E-mailpjedruszczak@wzp.pl
AdresKoszalin, 75-412
ul. Monte Cassino 2, pokój 101
Błażej Pasula
WydziałBiuro ds. Sieci Punktów Informacyjnych
FunkcjaInspektor
Telefon94 31 77 407
E-mailbpasula@wzp.pl
AdresKoszalin, 75-412
ul. Monte Cassino 2, pokój 124
ZadaniaLokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Koszalinie
Jakub Kowalik
WydziałGabinet Marszałka
FunkcjaInspektor
Telefon+48 94 31 77 410
E-mailjkowalik@wzp.pl
AdresKoszalin, 75-412
ul. Monte Cassino 2, pokój 102
Ryszard Ratajski
WydziałWydział Turystyki i Gospodarki
FunkcjaInspektor
Telefon+48 94 31 77 418
Fax+48 94 31 77 406
E-mailrratajski@wzp.pl
AdresKoszalin, 75-412
ul. Monte Cassino 2, pokój 101
ZadaniaRealizacja zadań z zakresu ustawy o usługach turystycznych.