Dane kontaktowe pracowników

Szanowni Państwo!


W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”) informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych. Kliknięcie przycisku „Przejdź do serwisu” oznacza zgodę na przetwarzanie danych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania serwisu.


W związku z zapisami art. 13 oraz art. 14 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest:

Województwo Zachodniopomorskie
ul. Korsarzy 34
70-540 Szczecin

Obsługę Województwa Zachodniopomorskiego prowadzi Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego.

Na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) RODO Administrator (AD) powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD), który w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych. Z IOD można kontaktować się pod adresem mail abi@wzp.pl.

Do zakresu działania samorządu województwa należy wykonywanie zadań publicznych o charakterze wojewódzkim, niezastrzeżonych ustawami na rzecz organów administracji rządowej. Województwo Zachodniopomorskie gromadzi Państwa dane w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa oraz Statutu Województwa Zachodniopomorskiego, a w szczególności z ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2018 r., poz. 913). Podstawa prawna przetwarzania Państwa danych wynika z szeregu ustaw kompetencyjnych (merytorycznych) oraz obowiązków i zadań zleconych przez instytucje nadrzędne wobec Województwa.

Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu, o którym mowa powyżej. W szczególnych sytuacjach Administrator może przekazać/powierzyć Państwa dane innym podmiotom. Podstawą przekazania/powierzenia danych są przepisy prawa (np. wymiar sprawiedliwości, administracja skarbowa, instytucje związane z obsługą szeroko pojętych funduszy unijnych, podmioty związane z obsługą sfery socjalnej – ZUS, PFRON) lub właściwie skonstruowane, zapewniające bezpieczeństwo danym osobowym, umowy powierzenia danych do przetwarzania (np. z podmiotami sektora teleinformatycznego i telekomunikacyjnego, przetwarzania danych).

Dane osobowe przetwarzane przez Województwo Zachodniopomorskie przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne lub ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r., poz. 1257) i ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2018 r., poz. 217), w tym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

Każda osoba, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, ma możliwość:

  • dostępu do danych osobowych jej dotyczących,
  • żądania ich sprostowania,
  • usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, pisząc na adres AD lub drogą elektroniczną kierując korespondencję na adres abi@wzp.pl.

Osoba której dane przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez tę osobę ma prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Województwo Zachodniopomorskie. Organem właściwym dla ww. skargi jest:

Urząd Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa

W zależności od sfery, w której przetwarzane są dane osobowe w Województwie Zachodniopomorskim, podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym. W szczególnych przypadkach ich podanie jest warunkiem zawarcia umowy. O szczegółach podstawy gromadzenia danych osobowych i ewentualnym obowiązku lub dobrowolności ich podania oraz potencjalnych konsekwencjach niepodania danych, informowani Państwo będziecie przez wydział merytoryczny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.

Przejdź do serwisu

Dane kontaktowe pracowników

INFORMACJA

 

Dojście do Wydziału Inwestycji i Nieruchomości możliwe jest jedynie od strony ul. Mazowieckiej przez teren Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego.

 

Znajdź osobę

 

Wydział Zarządzania Strategicznego

Marcin Szmyt
FunkcjaDyrektor
Telefon+48 91 441 11 71
Fax91 488 10 15
E-mailmszmyt@wzp.pl
E-mailwzrpo@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 516
ZadaniaDyrektor Wydziału Zarządzania Strategicznego
Marek Orszewski
FunkcjaZastępca Dyrektora
Telefon+48 91 44 11 171
Fax+48 91 488 10 15
E-mailmorszewski@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 514
ZadaniaZastępca Dyrektora Wydziału Zarządzania Strategicznego
Katarzyna Samołyk
FunkcjaZ-ca Dyrektora
Telefon+48 91 44 11 628
Fax+48 91 48 81 015
E-mailksamolyk@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 519
ZadaniaZastępca Dyrektora Wydziału Zarządzania Strategicznego
Bożena Grzybowska
FunkcjaPodinspektor
Telefon+48 91 44 11 165
Fax091 488 10 15
E-mailbgrzybowska@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 418
ZadaniaBiuro ds. Finansowych
Dominika Sokół
FunkcjaInspektor
Telefon+48 91 44 11 171
Fax+48 91 48 81 015
E-maildsokol@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 515
ZadaniaObsługa sekretariatu
Ewa Plinta
FunkcjaPodinspektor
Telefon+48 91 44-11-623
E-maileplinta@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 515
ZadaniaObsługa sekretariatu
Anna Staśkiewicz
WydziałBiuro ds. Zarządzania Systemowego i Kontroli
FunkcjaKierownik
Telefon+48 91 44 11 175
Fax+48 91 48 81 015
E-mailawicher@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 602
ZadaniaKierowanie pracą Biura ds. Zarządzania Systemowego i Kontroli
Kalina Lachowicz-Jackowska
WydziałBiuro ds. Zarządzania Systemowego i Kontroli
FunkcjaGłówny Specjalista
Telefon+48 91 44 11 415
E-mailklachowicz@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 603
Amadou Sy
WydziałBiuro ds. Zarządzania Systemowego i Kontroli
FunkcjaGłówny Specjalista
Telefon+48 91 44 11 612
Fax+48 91 48 81 015
E-mailasy@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 603
Zadania Zespół ds. Odwołań i Nieprawidłowości
Małgorzata Sauter
WydziałWydział Zarządzania Strategicznego
FunkcjaInspektor
Telefon+48 91 44 11 141
Fax+48 91 48 81 015
E-mailmsauter@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 415
ZadaniaBiuro ds. Finansowych
Piotr Wolski
WydziałBiuro ds. Koordynacji Instrumentów Wsparcia
FunkcjaKierownik
Telefon+48 91 44 11 177
E-mailpwolski@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 509
Dorota Korenicka
WydziałBiuro ds. Koordynacji Instrumentów Wsparcia
FunkcjaGłówny Specjalista - Koordynator
Telefon+48 91 44 11 181
E-maildkorenicka@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 513
Marek Budziłowicz
WydziałBiuro ds. Programowania
FunkcjaGłówny Specjalista - Koordynator
Telefon+4891 44 11 179
E-mailmbudzilowicz@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 509
ZadaniaKoordynator w Zespole koordynatora środowiskiego
Katarzyna Kaak-Łasecka
WydziałBiuro ds. Koordynacji Instrumentów Wsparcia
FunkcjaGłówny Specjalista - Koordynator
Telefon+48 91 44 11 683
E-mailklasecka@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 513
Jolanta Buben
WydziałBiuro ds. Zarządzania Systemowego i Kontroli
FunkcjaPodinspektor
Telefon+48 91 44 11 183
Fax+48 9148 81 015
E-mailjbuben@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 505
ZadaniaZespół ds. Procedur w Biurze ds. Zarządzania Systemowego i Kontroli
Paweł Marski
WydziałWieloosobowe Stanowisko ds. Informatycznych
FunkcjaInspektor
Telefon+48 91 44 11 182
E-mailpmarski@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 507
ZadaniaWieloosobowe stanowisko ds. informatycznych
Magdalena Rdzeń
WydziałBiuro ds. Zarządzania Systemowego i Kontroli
FunkcjaPodinspektor
Telefon+48 91 44 11 183
E-mailmnowaczyk@wzp.pl
E-mailmrdzen@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 505
ZadaniaBiuro ds. Zarządzania Systemowego i Kontroli
Wanda Skorupska
WydziałBiuro ds.Koordynacji Instrumentów Wsparcia
FunkcjaGłówny Specjalista - Koordynator
Telefon+48 91 44 11 180
Fax+48 91 48 81 015
E-mailwskorupska@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 509
ZadaniaKoordynator środowiskowy
Nikodem Trus
WydziałBiuro ds. Zarządzania Systemowego i Kontroli
FunkcjaInspektor
Telefon+48 91 44 11 185
E-mailntrus@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 603
ZadaniaZespół ds. Procedur w Biurze ds. Zarządzania Systemowego i Kontroli
Monika Koperkiewicz
WydziałBiuro ds. Rozwoju Regionalnego
FunkcjaGłówny Specjalista
Telefon+48 91 44 11 186
E-mailmkoperkiewicz@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 407
ZadaniaBiuro ds. Rozwoju Regionalnego
Magdalena Boć
WydziałBiuro ds. Rozwoju Regionalnego
FunkcjaInspektor
Telefon+48 91 44 11 681
E-mailmboc@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 409
ZadaniaBiuro ds. Rozwoju Regionalnego
Anna Rogozińska
WydziałBiuro ds. Inicjatyw Wspólnotowych i Monitoringu
FunkcjaInspektor
Telefon+48 91 44 11 189
E-mailasalamon@wzp.pl
E-mailarogozinska@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 410
ZadaniaKoordynator Zespółu ds. Ewaluacji i Monitoringu
Grzegorz Augustowski
WydziałBiuro ds. Finansowych
FunkcjaGłówny Specjalista
Telefon+48 91 44 11 405
Fax+48 91 44 11 448
E-mailgaugustowski@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 418
ZadaniaBiuro ds. Finansowych
Marek Jaśniewski
WydziałBiuro ds. Finansowych
FunkcjaGłówny Specjalista
Telefon+48 91 44 11 190
E-mailmjasniewski@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 414
ZadaniaBiuro ds. Finansowych
Adam Surmacz
WydziałBiuro ds. Koordynacji Instrumentów Wsparcia
FunkcjaGłówny Specjalista
Telefon+48 91 44 11 192
E-mailasurmacz@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 513
Iwona Pecyna
WydziałBiuro ds. Finansowych
FunkcjaGłówny Specjalista - Koordynator
Telefon+48 91 44 11 193
Fax+48 91 44 11 693
E-mailipecyna@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 414
ZadaniaKoordynator Zespołu ds. Dotacji w Biurze ds. Finansowych
Dorota Dalidowicz
WydziałBiuro ds. Finansowych
FunkcjaKierownik
Telefon+48 91 44 11 194
E-mailddalidowicz@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 416
Justyna Bykowska
WydziałBiuro ds. Europejskiego Funduszu Społecznego
FunkcjaInspektor
Telefon+48 91 44 11 444
Fax91 48 81 015
E-mailjbykowska@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 401
Bożena Witkowska
WydziałBiuro ds. Finansowych
FunkcjaGłówny Specjalista - Koordynator
Telefon+48 91 44 11 184
E-mailbwitkowska@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 417
Dominik Wiktorowicz
WydziałWieloosobowe Stanowisko ds. Informatycznych
FunkcjaInspektor
Telefon+48 91 44 11 198
E-maildwiktorowicz@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 507
ZadaniaWieloosobowe Stanowisko ds. Informatycznych
Krzysztof Garczyński
WydziałWieloosobowe stanowisko ds. pomocy technicznej
FunkcjaGłówny Specjalista
Telefon+48 91 44 11 161
E-mailkgarczynski@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 418
ZadaniaOrganizacja szkoleń dla pracowników zaangażowanych we wdrażanie RPO WZ 2014-2020, Pomoc Techniczna RPO
Marcin Głowacki
WydziałWieloosobowe Stanowisko ds. Pomocy Technicznej
FunkcjaGłówny Specjalista - Koordynator
Telefon+48 91 44 11 199
E-mailmglowacki@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 418
ZadaniaPomoc Techniczna RPO WZ
Marcin Sauk
WydziałWieloosobowe Stanowisko ds. Informatycznych
FunkcjaGłówny Specjalista - Koordynator
Telefon+48 91 44 11 600
E-mailmsauk@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 507
ZadaniaKoordynator wieloosobowego stanowiska ds. Informatycznych
Marcin Rom
WydziałBiuro ds. Zarządzania Systemowego i Kontroli
FunkcjaGłówny Specjalista - Koordynator
Telefon+48 91 44 11 613
Fax+48 91 48 81 015
E-mailmrom@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 602
ZadaniaKoordynator Zespołu ds. Odwołań i Nieprawidłowości w Biurze ds. Zarządzania Systemowego i Kontroli
Agnieszka Babiuch
Wydział Biuro ds. Finansowych
FunkcjaPodinspektor
Telefon+48 91 44-11-605
E-mailababiuch@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 416
Agnieszka Kojder
WydziałBiuro ds. Rozwoju Regionalnego
FunkcjaGłówny Specjalista
Telefon+48 91 44 11 413
Fax+48 91 48 81 015
E-mailakojder@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 405
Alicja Ostaszewska
WydziałBiuro ds Rozwoju Regionalnego
FunkcjaPodinspektor
Telefon+48 91 44 11 189
E-mailaostaszewska@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 409
Agnieszka Suchanowska
WydziałBiuro ds. Finansowych
FunkcjaPodinspektor
Telefon+48 91 44 11 604
E-mailasuchanowska@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 418
Anna Sztandera
WydziałBiuro ds. Rozwoju Regionalnego
FunkcjaGłówny Specjalista - Koordynator
Telefon+48 91 44 11 614
Fax+48 91 48 81 015
E-mailasztandera@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 404
Aleksandra Tymecka
WydziałBiuro ds. Zarządzania Systemowego i Kontroli
FunkcjaPodinspektor
Telefon+48 91 44 11 629
Fax+48 91 48 81 015
E-mailatymecka@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 603
Barbara Opar
WydziałBiuro ds. Koordynacji Instrumentów Wsparcia
FunkcjaGłówny Specjalista
Telefon+48 91 44 11 668
E-mailbopar@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 513
Beata Żukowska
WydziałBiuro ds. Finansowych
FunkcjaPodinspektor
Telefon+48 91 44-11-673
E-mailbzukowska@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 418
Dominika Dalbiak-Nowak
WydziałBiuro ds. Koordynacji Instrumentów Wsparcia
FunkcjaInspektor
Telefon+48 91 44 11 672
E-mailddalbiak@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 510
Dorota Dawidziak
WydziałBiuro ds. Koordynacji Instrumentów Wsparcia
FunkcjaGłówny Specjalista - Koordynator
Telefon+48 91 44 11 669
E-mailddawidziak@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 520
ZadaniaZespół ds. Konkursu dotacji na programy rewitalizacji
Danuta Drzewiecka
WydziałBiuro ds. Rozwoju Regionalnego
FunkcjaInspektor
Telefon+48 91 44 11 188
E-mailddrzewiecka@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 409
ZadaniaBiuro ds. Rozwoju Regionalnego
Dariusz Dziechciarz
WydziałBiuro ds. Koordynacji Instrumentów Wsparcia
FunkcjaGłówny Specjalista
Telefon+48 91 44 11 461
E-mailddziechciarz@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 520
Dorota Korczyńska
WydziałBiuro ds. Europejskiego Funduszu Społecznego
FunkcjaKierownik
Telefon+48 91 44 11 414
Fax+48 91 44 81 015
E-maildkorczynska@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 401
Diana Rosu-Rozpędek
WydziałBiuro ds. Instrumentów Finansowych
FunkcjaInspektor
Telefon+48 91 44 11 680
Fax91 488 10 15
E-maildrozpedek@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 413
ZadaniaBiuro ds. Instrumentów Finansowych
Elżbieta Sołoniuk
WydziałBiuro ds. Rozwoju Regionalnego
FunkcjaGłówny Specjalista
Telefon+48 91 441 16 15
E-maileredzko@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 407
ZadaniaBiuro ds. Rozwoju Regionalnego
Hanna Brzezińska
WydziałBiuro ds. Zarządzania Systemowego i Kontroli
FunkcjaGłówny Specjalista - Koordynator
Telefon+48 91 44 11 606
E-mailhbrzezinska@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 603
ZadaniaKoordynator Zespołu ds. Kontroli w Biurze ds. Zarządzania Systemowego i Kontroli
Hanna Galewska
WydziałBiuro Programowania Rozwoju
FunkcjaGłówny Specjalista
Telefon+48 91 44 11 446
Fax+48 91 48 81 015
E-mailhgalewska@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 407
Hanna Rojek
WydziałBiuro ds. Rozwoju Regionalnego
FunkcjaGłówny specjalista
Telefon+48 91 44 11 409
Fax+48 91 48 81 015
E-mailhrojek@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 402
ZadaniaZespół ds. Innowacji
Igor Jasinski
WydziałBiuro ds. Rozwoju Regionalnego
FunkcjaKierownik
Telefon+48 91 44 11 412
Fax+48 91 44 81 015
E-mailijasinski@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 403
Iwona Jomma
WydziałBiuro ds. Finansowych
FunkcjaPodinspektor
Telefon+48 91 44 11 448
E-mailijomma@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 416
Jacek Baraniecki
WydziałBiuro ds Rozwoju Regionalnego
FunkcjaGłówny Specjalista - Koordynator
Telefon+48 91 44 11 418
E-mailjbaraniecki@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 407
Jakub Borowski
WydziałBiuro ds. Koordynacji Instrumentów Wsparcia
FunkcjaPodinspektor
Telefon(+48 91) 44 11 654
Fax(+48 91) 48 81 015
E-mailjborowski@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 509
Justyna Gładysz-Gniadek
WydziałBiuro ds. Finansowych
Funkcjapodinspektor
Telefon+48 91 44 11 605
E-mailjgladysz@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 416
Justyna Jabłońska-Marchewka
WydziałBiuro ds. Zarządzania Systemowego i Kontroli
FunkcjaInspektor
Telefon+48 91 44 11 674
Fax91 48 81 015
E-mailjjablonska@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 505
ZadaniaZespół ds. Kontroli
Julita Kassner
WydziałSekretariat
FunkcjaReferent
Telefon+48 91 44 11 171
Fax+48 91 48 81 015
E-mailjkassner@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 515
ZadaniaObsługa sekretariatu
Justyna Kokotowska
WydziałBiuro ds. Rozwoju Regionalnego
FunkcjaGłówny Specjalista
Telefon48 91 44 11 601
Fax48 91 48 81 015
E-mailjkokotowska@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 402
ZadaniaZespół ds. Innowacji
Joanna Roens
WydziałBiuro ds. Rozwoju Regionalnego
FunkcjaPodinspektor
Telefon+48 91 44 11 155
E-mailjroens@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 404
Jolanta Tryszkiewicz
WydziałBiuro ds. Zarządzania Systemowego i Kontroli
FunkcjaGłówny Specjalista
Telefon+48 91 44 11 629
E-mailjtryszkiewicz@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 603
Kamila Kupczyk-Wiśniak
WydziałBiuro ds. Instrumentów Finansowych
FunkcjaGłówny Specjalista
Telefon+48 91 44 11 602
Fax+48 91 48 81 015
E-mailkkupczyk@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 413
ZadaniaBiuro ds. Instrumentów Finansowch
Lech Barylski
WydziałBiuro ds Rozwoju Regionalnego
FunkcjaGłówny Specjalista
Telefon+48 91 44 11 416
E-maillbarylski@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 410
Leszek Guździoł
FunkcjaGłówny Specjalista
Telefon
E-maillguzdziol@wzp.pl
Magdalena Gacek
WydziałBiuro ds. Zarządzania Systemowego i Kontroli
FunkcjaGłówny Specjalista - Koordynator
Telefon+48 091 44-11-626
E-mailmgacek@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 602
Magdalena Isad
WydziałBiuro ds. Instrumentów Finansowych
FunkcjaPodinspektor
Telefon+48 91 44 11 666
E-mailmisad@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 413
Magdalena Kafarska
WydziałBiuro ds. Instrumentów Finansowych
FunkcjaKierownik
Telefon+48 91 44 11 187
Fax+48 91 48 81 015
E-mailmkafarska@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 413
ZadaniaBiuro ds. Instrumentów Finansowych
Marzena Peter-Ilkiewicz
WydziałBiuro ds. Finansowych
FunkcjaGłówny Specjalista - Koordynator
Telefon+48 91 44 11 632
E-mailmpeter@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 415
ZadaniaZespół ds. Certyfikacji
Mateusz Skalnicki-Kirpsza
WydziałBiuro ds. Europejskiego Funduszu Społecznego
FunkcjaGłówny Specjalista
Telefon+48 91 44 11 463
Fax+48 91 48 81 015
E-mailmskalnicki@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 401
Marta Śniadała
WydziałBiuro ds. Europejskiego Funduszu Społecznego
FunkcjaGłówny Specjalista
Telefon+48 91 44 11 447
E-mailmsniadala@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 401
Piotr Kaszczyszyn
Funkcjastażysta/podinspektor
Telefon
E-mailpkaszczyszyn@wzp.pl
Paweł Szeremet
WydziałBiuro ds. Rozwoju Regionalnego
FunkcjaGłówny Specjalista - Koordynator
Telefon+48 91 44 11 403
Fax+48 91 48 81 015
E-mailpszeremet@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 402
ZadaniaZespół ds. Innowacji
Paulina Użdelewicz
WydziałBiuro ds. Koordynacji Instrumentów Wsparcia
FunkcjaInspektor
Telefon+48 91 44 11 671
E-mailpuzdelewicz@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 510
Roksana Żochowska
WydziałBiuro ds. Finansowych
FunkcjaInspektor
Telefon+48 91 44 11 607
E-mailrzochowska@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 415
ZadaniaZespół ds. certyfikacji
Rafał Niewiarowski
WydziałBiuro Programowania Rozwoju
FunkcjaInspektor
Telefon+48 91 44 11 404
Fax+48 91 48 81 015
E-mailrniewiarowski@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 405
ZadaniaBiuro Programowania Rozwoju
Sławomir Doburzyński
WydziałBiuro ds. Rozwoju Regionalnego
FunkcjaGłówny Specjalista
Telefon+48 91 44 11 658
E-mailsdoburzynski@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 410
ZadaniaPrace nad Zachodniopomorskim Modelem Programowania Rozwoju Redagowanie Strategii Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego
Urban Kuza
WydziałBiuro ds. Zarządzania Systemowego i Kontroli
FunkcjaGłówny Specjalista
Telefon+48 91 44 11 603
Fax+48 91 48 81 015
E-mailukuza@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 504
ZadaniaZespół ds. Odwołań i Nieprawidłowości w Biurze ds. Zarządzania Systemowego i Kontroli
Violetta Rychlicka
WydziałBiuro ds.Zarządzania Systemowego i Kontroli
FunkcjaInspektor
Telefon91 4411124
E-mailvrychlicka@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 504
Waldemar Herman
WydziałBiuro ds.Rozwoju Regionalnego
FunkcjaInspektor
Telefon+48 91 44 11 464
Fax+48 91 48 81 015
E-mailwherman@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 405
Wojciech Kępka
WydziałBiuro ds. Instrumentów Finansowych
FunkcjaGłówny Specjalista
Telefon+48 91 44 11 697
E-mailwkepka@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 413