Dane kontaktowe pracowników

Szanowni Państwo!


W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”) informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych. Kliknięcie przycisku „Przejdź do serwisu” oznacza zgodę na przetwarzanie danych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania serwisu.


W związku z zapisami art. 13 oraz art. 14 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest:

Województwo Zachodniopomorskie
ul. Korsarzy 34
70-540 Szczecin

Obsługę Województwa Zachodniopomorskiego prowadzi Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego.

Na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) RODO Administrator (AD) powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD), który w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych. Z IOD można kontaktować się pod adresem mail abi@wzp.pl.

Do zakresu działania samorządu województwa należy wykonywanie zadań publicznych o charakterze wojewódzkim, niezastrzeżonych ustawami na rzecz organów administracji rządowej. Województwo Zachodniopomorskie gromadzi Państwa dane w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa oraz Statutu Województwa Zachodniopomorskiego, a w szczególności z ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2018 r., poz. 913). Podstawa prawna przetwarzania Państwa danych wynika z szeregu ustaw kompetencyjnych (merytorycznych) oraz obowiązków i zadań zleconych przez instytucje nadrzędne wobec Województwa.

Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu, o którym mowa powyżej. W szczególnych sytuacjach Administrator może przekazać/powierzyć Państwa dane innym podmiotom. Podstawą przekazania/powierzenia danych są przepisy prawa (np. wymiar sprawiedliwości, administracja skarbowa, instytucje związane z obsługą szeroko pojętych funduszy unijnych, podmioty związane z obsługą sfery socjalnej – ZUS, PFRON) lub właściwie skonstruowane, zapewniające bezpieczeństwo danym osobowym, umowy powierzenia danych do przetwarzania (np. z podmiotami sektora teleinformatycznego i telekomunikacyjnego, przetwarzania danych).

Dane osobowe przetwarzane przez Województwo Zachodniopomorskie przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne lub ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r., poz. 1257) i ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2018 r., poz. 217), w tym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

Każda osoba, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, ma możliwość:

  • dostępu do danych osobowych jej dotyczących,
  • żądania ich sprostowania,
  • usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, pisząc na adres AD lub drogą elektroniczną kierując korespondencję na adres abi@wzp.pl.

Osoba której dane przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez tę osobę ma prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Województwo Zachodniopomorskie. Organem właściwym dla ww. skargi jest:

Urząd Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa

W zależności od sfery, w której przetwarzane są dane osobowe w Województwie Zachodniopomorskim, podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym. W szczególnych przypadkach ich podanie jest warunkiem zawarcia umowy. O szczegółach podstawy gromadzenia danych osobowych i ewentualnym obowiązku lub dobrowolności ich podania oraz potencjalnych konsekwencjach niepodania danych, informowani Państwo będziecie przez wydział merytoryczny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.

Przejdź do serwisu

Dane kontaktowe pracowników

INFORMACJA

 

Dojście do Wydziału Inwestycji i Nieruchomości możliwe jest jedynie od strony ul. Mazowieckiej przez teren Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego.

 

Znajdź osobę

 

Wydział Współpracy Terytorialnej

Krzysztof Żarna
FunkcjaDyrektor
Telefon+48 91 44 67 139
Fax91 44 67 171
E-mailkzarna@wzp.pl
AdresSzczecin, 71-421
Al. Wyzwolenia 105, pokój 208
Joanna Iwancz
WydziałWieloosobowe Stanowisko do spraw Współpracy Międzynarodowej
FunkcjaInspektor
Telefon+48 91 44 67 150
Fax+ 48 91 44 67 171
E-mailjiwancz@wzp.pl
AdresSzczecin, 71-421
al. Wyzwolenia 105, pokój 401
ZadaniaWspółpraca z Niemcami (Meklemburgia - Pomorze Przednie, Berlin), zastępstwo Dyrektora
Natalia Jiers
FunkcjaPodinspektor
Telefon+48 91 44 67 138
Fax +48 91 44 67 171
E-mailnjiers@wzp.pl
AdresSzczecin, 71-421
al. Wyzwolenia 105, pokój 209
ZadaniaSekretariat
Irina Lechowicz
WydziałWieloosobowe Stanowisko do spraw Współpracy Międzynarodowej
FunkcjaInspektor
Telefon+48 91 44 67 138
E-mailikuriy@wzp.pl
AdresSzczecin, 71-421
Al. Wyzwolenia 105, pokój 401
ZadaniaWspółpraca z Litwą, Rosją, Białorusią, Ukrainą, Gruzją
Tatjana Izotova
WydziałWieloosobowe Stanowisko do spraw Współpracy Międzynarodowej
FunkcjaGłówny Specjalista
Telefon+48 91 44 67 138
E-mailtizotova@wzp.pl
AdresSzczecin, 71-421
Al. Wyzwolenia 105, pokój 401
ZadaniaWspółpraca z Litwą, Rosją, Białorusią, Ukrainą, Gruzją
Andrzej Dryjański
WydziałWieloosobowe Stanowisko do spraw Współpracy Międzynarodowej
FunkcjaInspektor
Telefon+48/91 44 67 146
E-mailadryjanski@wzp.pl
AdresSzczecin, 71-421
al. Wyzwolenia 105, pokój 401
ZadaniaNiemcy, Szwecja, Morze Bałtyckie
Magdalena Stanek
WydziałWieloosobowe Stanowisko do spraw Współpracy Międzynarodowej
FunkcjaInspektor
Telefon+48 91 44 67 181
Fax+48 91 44 67 180
E-mailmstanek@wzp.pl
AdresSzczecin, 71-421
al. Wyzwolenia 105, pokój 401
ZadaniaFrancja
Anna Błeszyńska
WydziałWieloosobowe Stanowisko ds. Europejskiej Współpracy Terytorialnej
FunkcjaGłówny Specjalista
Telefon+48 91 44 67 210
E-mailableszynska@wzp.pl
AdresSzczecin, 71-421
al. Wyzwolenia 105, pokój 402
ZadaniaPunkt Kontaktowy Programów Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej: Południowy Bałtyk, Region Morza Bałtyckiego, Europa Środkowa, Interreg Europa
Wiktor Fornalczyk
WydziałWieloosobowe Stanowisko do spraw finansowych
FunkcjaPodinspektor
Telefon+48 91 44 67 117
E-mailwfornalczyk@wzp.pl
AdresSzczecin, 71-421
al. Wyzwolenia 105, pokój 403
Patrycja Semeniuk
WydziałWieloosobowe stanowisko ds. Europejskiej Współpracy Terytorialnej
FunkcjaGłówny Specjalista
Telefon+48 91 44 67 211
Fax+48 91 44 67 211
E-mailpsemeniuk@wzp.pl
AdresSzczecin, 71-421
al. Wyzwolenia 105, pokój 402
ZadaniaRegionalny Punkt Kontaktowy Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska w okresie wsparcia 2014-2020
Magdalena Dernoga
WydziałWieloosobowe Stanowisko ds. Europejskiej Współpracy Terytorialnej
FunkcjaInspektor
Telefon
E-mailmtetera@wzp.pl
E-mailmdernoga@wzp.pl
AdresSzczecin, 71-421
Al. Wyzwolenia 105, pokój 304
Aleksandra Filipczak
WydziałWieloosobowe Stanowisko ds. Współpracy Miedzynarodowej
FunkcjaInspektor
Telefon+48 91 44 67 154
Fax+48 91 44 67 171
E-mailafilipczak@wzp.pl
AdresSzczecin, 71-421
al. Wyzwolenia 105, pokój 401
Paweł Jędruszczak
WydziałWieloosobowe Stanowisko ds. Europejskiej Współpracy Terytorialnej
FunkcjaInspektor
Telefon+48 94 31 77 408
E-mailpjedruszczak@wzp.pl
AdresKoszalin, 75-412
ul. Monte Cassino 2, pokój 101
Magdalena Aniśko
WydziałWieloosobowe Stanowisko ds. Współpracy Międzynarodowej
FunkcjaInspektor
Telefon+48 91 44 67 142
E-mailmanisko@wzp.pl
AdresSzczecin, 71-421
ul. Wyzwolenia 105, pokój 401
Aleksandra Wietrzychowska
WydziałWieloosobowe Stanowisko ds. Europejskiej Współpracy Terytorialnej
FunkcjaGłówny Specjalista
Telefon+49 39 75 45 29 21
Fax+49(0)39754 52929
E-mailaleksandra.wietrzychowska@interreg5a.net
AdresLöcknitz, D-17321
Ernst-Thälmann-Str. 4
ZadaniaWspólny Sekretariat Techniczny w Löcknitz
Hubert Kowalewski
WydziałWieloosobowe Stanowisko do spraw Współpracy Międzynarodowej
FunkcjaGłówny Specjalista
Telefon+48 91 4467140
E-mailhkowalewski@wzp.pl
AdresSzczecin, 71-421
al. Wyzwolenia 105, pokój 401
Hanna Winiarska
WydziałWieloosobowe Stanowisko do spraw finansowych
FunkcjaGłówny Specjalista
Telefon+48 91 44 67 203
Fax+48 91 44 67 171
E-mailhwiniarska@wzp.pl
AdresSzczecin, 71-421
al. Wyzwolenia 105, pokój 323
Iwona Świerczyńska
WydziałWieloosobowe Stanowisko do spraw finansowych
FunkcjaInspektor
Telefon+48 91 44 67 136
Fax + 48 91 44 67 171
E-mailiswierczynska@wzp.pl
AdresSzczecin, 71-421
al. Wyzwolenia 105, pokój 403
Joanna Fajfer-Ślósarek
WydziałWieloosobowe Stanowisko ds. Europejskiej Współpracy Terytorialnej
FunkcjaGłówny Specjalista
Telefon+49 39 75 45 29 20
Fax+49(0)39754 52929
E-mailjoanna.fajfer-slosarek@interreg5a.net
AdresLöcknitz, D-17321
Ernst-Thälmann-Str. 4, pokój
ZadaniaWspólny Sekretariat Techniczny w Löcknitz
Marcin Biskupski
WydziałWieloosobowe stanowisko ds. Europejskiej Współpracy Terytorialnej
FunkcjaGłówny Specjalista
Telefon+48 91 44 67 115
Fax+48 91 44 67 211
E-mailmbiskupski@wzp.pl
AdresSzczecin, 71-421
al. Wyzwolenia 105, pokój 402
ZadaniaRegionalny Punkt Kontaktowy Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska w okresie wsparcia 2014-2020
Marta Ciesielska
WydziałWieloosobowe Stanowisko do spraw Współpracy Międzynarodowej
FunkcjaGłówny Specjalista
Telefon+48 91 44 67 207
E-mailmciesielska@wzp.pl
E-mailoffice@cetc.pl
AdresSzczecin, 71-421
al. Wyzwolenia 105, pokój 401
Olga Łozińska
WydziałWieloosobowe Stanowisko do spraw Współpracy Międzynarodowej
FunkcjaPodinspektor
Telefon+ 48 91 44 67 137
E-mailolozinska@wzp.pl
AdresSzczecin, 71-421
al. Wyzwolenia 105, pokój 401