Dane kontaktowe pracowników

Szanowni Państwo!


W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”) informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych. Kliknięcie przycisku „Przejdź do serwisu” oznacza zgodę na przetwarzanie danych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania serwisu.


W związku z zapisami art. 13 oraz art. 14 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest:

Województwo Zachodniopomorskie
ul. Korsarzy 34
70-540 Szczecin

Obsługę Województwa Zachodniopomorskiego prowadzi Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego.

Na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) RODO Administrator (AD) powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD), który w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych. Z IOD można kontaktować się pod adresem mail abi@wzp.pl.

Do zakresu działania samorządu województwa należy wykonywanie zadań publicznych o charakterze wojewódzkim, niezastrzeżonych ustawami na rzecz organów administracji rządowej. Województwo Zachodniopomorskie gromadzi Państwa dane w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa oraz Statutu Województwa Zachodniopomorskiego, a w szczególności z ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2018 r., poz. 913). Podstawa prawna przetwarzania Państwa danych wynika z szeregu ustaw kompetencyjnych (merytorycznych) oraz obowiązków i zadań zleconych przez instytucje nadrzędne wobec Województwa.

Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu, o którym mowa powyżej. W szczególnych sytuacjach Administrator może przekazać/powierzyć Państwa dane innym podmiotom. Podstawą przekazania/powierzenia danych są przepisy prawa (np. wymiar sprawiedliwości, administracja skarbowa, instytucje związane z obsługą szeroko pojętych funduszy unijnych, podmioty związane z obsługą sfery socjalnej – ZUS, PFRON) lub właściwie skonstruowane, zapewniające bezpieczeństwo danym osobowym, umowy powierzenia danych do przetwarzania (np. z podmiotami sektora teleinformatycznego i telekomunikacyjnego, przetwarzania danych).

Dane osobowe przetwarzane przez Województwo Zachodniopomorskie przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne lub ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r., poz. 1257) i ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2018 r., poz. 217), w tym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

Każda osoba, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, ma możliwość:

  • dostępu do danych osobowych jej dotyczących,
  • żądania ich sprostowania,
  • usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, pisząc na adres AD lub drogą elektroniczną kierując korespondencję na adres abi@wzp.pl.

Osoba której dane przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez tę osobę ma prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Województwo Zachodniopomorskie. Organem właściwym dla ww. skargi jest:

Urząd Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa

W zależności od sfery, w której przetwarzane są dane osobowe w Województwie Zachodniopomorskim, podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym. W szczególnych przypadkach ich podanie jest warunkiem zawarcia umowy. O szczegółach podstawy gromadzenia danych osobowych i ewentualnym obowiązku lub dobrowolności ich podania oraz potencjalnych konsekwencjach niepodania danych, informowani Państwo będziecie przez wydział merytoryczny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.

Przejdź do serwisu

Dane kontaktowe pracowników

INFORMACJA

 

Dojście do Wydziału Inwestycji i Nieruchomości możliwe jest jedynie od strony ul. Mazowieckiej przez teren Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego.

 

Znajdź osobę

 

Wydział Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego

Wojciech Łebiński
FunkcjaDyrektor
Telefon+48 91 44 11 100
E-mailwlebinski@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 314
ZadaniaDyrektor Wydziału Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego
Agnieszka Dębicka
FunkcjaZastępca Dyrektora
Telefon+48 91 44 11 100
E-mailadebicka@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 319
ZadaniaZastępca Dyrektora Wydziału Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego
Anna Łangowska
FunkcjaZastępca Dyrektora
Telefon+48 91 44 11 100
E-mailalangowska@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 318
ZadaniaZastępca Dyrektora Wydziału Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego
Kornelia Pakuła
FunkcjaZastępca Dyrektora
Telefon+48 91 44 11 100
E-mailkpakula@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 316
ZadaniaZastępca Dyrektora Wydziału Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego
Małgorzata Poterek
FunkcjaInspektor
Telefon091 44 11 133
Fax091 488 99 94
E-mailmpoterek@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 314
ZadaniaSekretariat WWRPO
Aleksandra Grabowska
WydziałBiuro ds. projektów badawczo-rozwojowych
FunkcjaInspektor
Telefon+48 91 44 11 126
E-mailalgrabowska@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 201
Andrzej Zdun
WydziałBiuro ds. Projektów badawczo - rozwojowych
FunkcjaInspektor
Telefon+48 91 44 11 153
E-mailazdun@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 215
ZadaniaZespół nr 1
Norbert Baran
WydziałBiuro ds. Projektów rozwoju gospodarczego
FunkcjaGłówny Specjalista - Koordynator
Telefon+48 91 44 11 119
E-mailnbaran@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 217
Liwia Krajewska-Juś
WydziałBiuro ds. projektów rozwoju gospodarczego
FunkcjaInspektor
Telefon+48 91 44 11 154
E-maillkrajewska@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 216
ZadaniaZespół nr 1
Barbara Trzópek
WydziałBiuro ds. Projektów rozwoju gospodarczego
FunkcjaInspektor
Telefon+48 91 44 11 164
E-mailbtrzopek@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 219
ZadaniaZespół nr 2
Arkadiusz Szelągiewicz
WydziałBiuro ds. Projektów rozwoju gospodarczego
FunkcjaInspektor
Telefon+48 91 44 11 644
E-mailaszelagiewicz@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 219
ZadaniaZespół nr 2
Magdalena Nowicka
WydziałBiuro ds. projektów rozwoju gospodarczego
FunkcjaGłówny Specjalista
Telefon+48 91 44 11 162
E-mailmnowicka@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 217
ZadaniaZespół nr 1
Małgorzata Szymańska
WydziałBiuro ds. Projektów badawczo - rozwojowych
FunkcjaGłówny Specjalista
Telefon+48 91 44 11 124
E-mailmalszymanska@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 201
Zadaniazespół nr 2
Igor Tamborski
WydziałBiuro ds. projektów badawczo-rozwojowych
FunkcjaGłówny Specjalista
Telefon+48 91 44 11 609
E-mailitamborski@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 208
ZadaniaBiuro ds. projektów badawczo-rozwojowych
Joanna Kaczmarczyk
WydziałBiuro ds. projektów rozwoju gospodarczego
FunkcjaKierownik
Telefon+48 91 44 11 129
Fax+48 91 48 89 994
E-mailjkaczmarczyk@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 220
Zadaniakierowanie pracą biura zajmującego się beneficjentami osi 1
Krzysztof Olejniczak
WydziałBiuro ds. Odzyskiwania Środków Finansowych
FunkcjaInspektor
Telefon+48 91 44 11 620
E-mailkolejniczak@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 201
Kamil Gałgański
WydziałBiuro Projektów badawczo - rozwojowych
FunkcjaGłówny Specjalista - Koordynator
Telefon+48 91 44 11 622
E-mailkgalganski@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 209
Bartłomiej Jezierski
WydziałBiuro ds. projektów rozwoju gospodarczego
FunkcjaGłówny Specjalista - Koordynator
Telefon+48 91 44 11 651
E-mailbjezierski@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 217
Magdalena Czaboćko
WydziałBiuro ds. Projektów badwczo-rozwojowych
FunkcjaGłówny Specjalista
Telefon+48 91 44 11 106
E-mailmczabocko@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 214
Radosław Głowacki
WydziałBiuro ds. Projektów rozwoju gospodarczego
FunkcjaPodinspektor
Telefon+48 91 44 11 619
E-mailrglowacki@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 220
Anna Kocik
WydziałBiuro ds. Projektów rozwoju gospodarczego
FunkcjaInspektor
Telefon+48 91 44 11 648
E-mailakocik@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 216
Agnieszka Sznepka
WydziałBiuro ds. Projektów badawczo-rozwojowych
FunkcjaInspektor
Telefon+48 91 44 11 617
E-mailasznepka@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 218
Kamila Rudy
WydziałBiuro ds. Kontroli I osi priorytetowej
FunkcjaInspektor
Telefon+48 91 44 11 137
Fax+48 91 48 89 994
E-mailkrudy@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 205
ZadaniaZespół ds. Kontroli merytorycznej
Małgorzata Olszewska
WydziałBiuro ds. Projektów badawczo-rozwojowych
FunkcjaInspektor
Telefon+48 91 44 11 657
E-mailmolszewska@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 218
Aleksandra Sopińska
WydziałBiuro ds. Projektów badawczo-rozwojowych
FunkcjaInspektor
Telefon+48 91 44 11 608
E-mailasopinska@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 215
Anna Blachowska
WydziałBiuro ds. Projektów rozwoju gospodarczego
FunkcjaInspektor
Telefon+48 91 44 11 118
E-mailablachowska@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 216
Joanna Drozdek
WydziałBiuro ds. IV osi priorytetowej
FunkcjaInspektor
Telefon+48 91 44 11 117
Fax+48 91 48 89 994
E-mailjdrozdek@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 119
Agnieszka Lizak
WydziałWieloosobowe Stanowisko ds. Finansów i Pomocy Technicznej
FunkcjaGłówny Specjalista
Telefon+48 91 44 11 104
Fax+48 91 488 99 94
E-mailalizak@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 112
Marlena Świderska
WydziałBiuro do spraw II i V osi priorytetowej oraz projektów pozakonkursowych w ramach ZIT
FunkcjaGłówny Specjalista - Koordynator
Telefon+48 91 44 11 115
E-mailmswiderska@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 303
ZadaniaII i V oś priorytetowa oraz projekty pozakonkursowe w ramach ZIT
Agnieszka Konieczna
WydziałBiuro ds. II i V osi priorytetowej oraz projektów pozakonkursowych w ramach ZIT
FunkcjaGłówny Specjalista
Telefon+48 91 44 11 696
E-mailakonieczna@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 302
ZadaniaII i V oś priorytetowa oraz projekty pozakonkursowe w ramach ZIT
Marta Hamerska
WydziałBiuro ds. II i V osi priorytetowej oraz projektów pozakonkursowych w ramach ZIT
FunkcjaInspektor
Telefon+48 91 44 11 147
E-mailmhamerska@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 305
ZadaniaII i V oś priorytetowa oraz projekty pozakonkursowe w ramach ZIT.
Wirginia Izdebska-Kotkowska
WydziałBiuro ds. II i V osi priorytetowej oraz projektów pozakonkursowych w ramach ZIT
FunkcjaGłówny Specjalista
Telefon+48 91 44 11 631
E-mailwizdebska@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 302
ZadaniaII i V oś priorytetowa oraz projekty pozakonkursowe w ramach ZIT
Marta Tochowicz
WydziałBiuro ds. IX osi priorytetowej oraz publicznej infrastruktury badawczej
FunkcjaGłówny Specjalista
Telefon+48 91 44 11 151
E-mailmtochowicz@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 116
Kamila Ćwiertnia
WydziałBiuro ds. IV osi priorytetowej
FunkcjaKierownik
Telefon+48 91 44 11 636
E-mailkcwiertnia@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 106
Agnieszka Hirsch
WydziałBiuro ds. IV Osi Priorytetowej
FunkcjaGłówny Specjalista
Telefon+48 91 44 11 685
E-mailafronczak@wzp.pl
E-mailahirsch@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 118
Konrad Olber
WydziałBiuro ds. IV osi priorytetowej
FunkcjaInspektor
Telefon+48 91 44 11 144
Fax+48 91 48 89 994
E-mailkolber@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 118
Aleksandra Machut
WydziałBiuro ds. Projektów badawczo-rozwojowych
FunkcjaInspektor
Telefon+48 91 44 11 637
E-mailamachut@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 215
Alicja Pal
WydziałBiuro ds. IV osi priorytetowej
FunkcjaInspektor
Telefon+48 91 44 11 655
E-mailapal@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 120
Anna Kmieć
WydziałBiuro ds. IV osi priorytetowej
FunkcjaGłówny Specjalista
Telefon+48 91 44 11 105
E-mailakmiec@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 119
Anna Szeremeta
WydziałBiuro ds. II i V osi priorytetowej oraz projektów pozakonkursowych w ramach ZIT
FunkcjaKierownik
Telefon+48 91 44 11 108
E-mailaszeremeta@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 304
Dominika Rysiewicz
WydziałBiuro ds. IV osi priorytetowej
FunkcjaGłówny Specjalista - Koordynator
Telefon+48 91 44 11 686
E-maildrysiewicz@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 122
Agata Kosmowska
WydziałBiuro ds. IV osi priorytetowej
FunkcjaInspektor
Telefon+48 91 44 11 406
E-mailakosmowska@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 120
Magdalena Semperska
WydziałBiuro ds. IV osi priorytetowej
FunkcjaInspektor
Telefon+48 91 44 11 123
Fax+48 91 488 99 94
E-mailmsemperska@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 120
Luiza Szymala
WydziałBiuro ds. IV osi priorytetowej
FunkcjaGłówny Specjalista - Koordynator
Telefon+48 91 44 11 150
E-maillszymala@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 122
Marta Bachmatiuk
WydziałBiuro ds. IX osi priorytetowej oraz publicznej infrastruktury badawczej
FunkcjaKierownik
Telefon+48 91 44 11 610
E-mailmbachmatiuk@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 104
Joanna Pachnowska
WydziałBiuro ds. IX osi priorytetowej oraz publicznej infrastruktury badawczej
FunkcjaGłówny Specjalista - Koordynator
Telefon+48 91 44 11 638
E-mailjpachnowska@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 113
Kamila Lender
Wydział Biura ds. IX osi priorytetowej oraz publicznej infrastruktury badawczej
FunkcjaInspektor
Telefon+48 91 44 11 650
E-mailklender@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 113
Anna Rzepiela
WydziałBiuro ds. II i V osi priorytetowej oraz projektów pozakonkursowych w ramach ZIT
FunkcjaGłówny Specjalista
Telefon+48 91 44 11 130
E-mailarzepiela@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 303
ZadaniaBiuro ds. II i V osi priorytetowej oraz projektów pozakonkursowych w ramach ZIT
Ewa Wierzba
WydziałBiuro ds. IV i IX osi priorytetowej
FunkcjaInspektor
Telefon+48 91 44 11 159
E-mailewierzba@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 118
Agnieszka Bednarska
WydziałBiuro ds. IV Osi Priorytetowej
FunkcjaGłówny Specjalista
Telefon+48 91 44 11 647
E-mailabednarska@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 119
Agnieszka Piasecka
WydziałBiuro ds. IX osi priorytetowej
FunkcjaGłówny Specjalista
Telefon+48 91 44 11 152
Fax+4891 488 99 94
E-mailapiasecka@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 114
Barbara Kuza
WydziałBiuro ds.II i V osi priorytetowej oraz projektów pozakonkursowych w ramach ZIT
FunkcjaInspektor
Telefon+48 91 44 11 116
E-mailbakuza@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 301
ZadaniaII i V oś priorytetowa oraz projekty pozakonkursowe w ramach ZIT
Joanna Kwiatek
WydziałBiuro ds. IX osi priorytetowej oraz publicznej infrastruktury badawczej
FunkcjaInspektor
Telefon+48 91 44 11 457
E-mailjkwiatek@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 115
Karolina Wółkiewicz
WydziałBiuro ds. II i V osi priorytetowej oraz projektów pozakonkursowych w ramach ZIT
FunkcjaGłówny Specjalista - Koordynator
Telefon+48 91 44 11 460
E-mailkwolkiewicz@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 303
ZadaniaII i V oś priorytetowa oraz projekty pozakonkursowe w ramach ZIT
Katarzyna Chmielewska-Czyżyk
WydziałBiuro ds. II i V osi priorytetowej oraz projektów pozakonkursowych w ramach ZIT
FunkcjaGłówny Specjalista
Telefon+48 91 44 11 661
E-mailkchmielewska@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 301
ZadaniaII i V oś priorytetowa oraz projekty pozakonkursowe w ramach ZIT
Joanna Kaliszczak
WydziałBiuro ds. IX osi priorytetowej oraz publicznej infrastruktury badawczej
FunkcjaGłówny Specjalista - Koordynator
Telefon+48 91 44 11 664
Fax091 488 99 94
E-mailjkaliszczak@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 113
ZadaniaKoordynator
Edyta Przybylska
WydziałBiuro ds. IX osi priorytetowej oraz publicznej infrastruktury badawczej
FunkcjaGłówny Specjalista
Telefon+48 91 44 11 170
E-maileprzybylska@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 117
Michał Czyżyk
WydziałBiuro ds. Kontroli I osi priorytetowej
FunkcjaKierownik
Telefon+48 91 44 11 677
E-mailmczyzyk@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 203
Alicja Ratajska
WydziałBiuro ds. Kontroli I osi priorytetowej
FunkcjaGłówny Specjalista - Koordynator
Telefon+48 91 44 11 690
E-mailarynkiewicz@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 204
ZadaniaKoordynator Zespołu ds. kontroli merytorycznej
Wiesława Bandarowicz
WydziałBiuro ds. Kontroli I osi priorytetowej
FunkcjaGłówny Specjalista - Koordynator
Telefon+48 91 44 11 611
E-mailwbandarowicz@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 203
ZadaniaKoordynator Zespołu ds. kontroli finansowej
Dawid Dachnowski
WydziałBiuro ds. projektów badawczo-rozwojowych
FunkcjaGłówny Specjalista
Telefon+48 91 44 11 148
E-mailddachnowski@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 209
ZadaniaBiuro ds. projektów badawczo-rozwojowych
Agnieszka Gaca-Rydzewska
WydziałBiuro ds. Kontroli I osi priorytetowej
FunkcjaInspektor
Telefon+48 91 44 11 645
Fax+48 91 48 89 994
E-mailagaca@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 202
ZadaniaZespół ds. Kontroli merytorycznej
Kamil Szyszłowski
WydziałBiuro ds. Kontroli I osi priorytetowej
FunkcjaGłówny Specjalista
Telefon+48 91 44 11 639
E-mailkszyszlowski@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 204
ZadaniaZespół ds. Kontroli merytorycznej
Anna Szczygielska
WydziałBiuro ds. projektów badawczo-rozwojowych
FunkcjaGłówny Specjalista
Telefon+48 91 44 11 127
E-mailaszczygielska@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 215
Anna Baturo
WydziałBiuro ds. Kontroli I osi priorytetowej
FunkcjaInspektor
Telefon+48 91 44 11 642
E-mailabaturo@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 205
ZadaniaZespół ds. Kontroli finansowej
Natalia Piechowiak
WydziałBiuro ds. Kontroli I osi priorytetowej
FunkcjaInspektor
Telefon+48 91 44 11 695
E-mailnpiechowiak@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 205
ZadaniaZespół ds. kontroli finansowej
Mariola Andruszko
WydziałBiuro ds. Kontroli I osi priorytetowej
FunkcjaInspektor
Telefon+48 91 44 11 688
E-mailmandruszko@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 202
ZadaniaZespół ds. Kontroli Finansowej
Bogumił Kuza
WydziałBiuro ds. projektów badawczo-rozwojowych
FunkcjaGłówny Specjalista - Koordynator
Telefon+48 91 44 11 621
E-mailbkuza@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 209
Jolanta Łempicka
WydziałBiuro ds. IV osi priorytetowej
FunkcjaInspektor
Telefon+48 91 44 11 662
E-mailjlempicka@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 103
Dawid Pieniek
WydziałBiuro ds. Kontroli
FunkcjaKierownik
Telefon+48 91 44 11 112
E-maildpieniek@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 312
Oktawian Bąbel
WydziałBiuro ds. Kontroli
FunkcjaGłówny Specjalista - Koordynator
Telefon+48 91 44 11 120
E-mailobabel@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 102
ZadaniaZespół ds. Kontroli merytorycznej
Krzysztof Harłukowicz
WydziałBiuro ds. Kontroli
FunkcjaGłówny Specjalista - Koordynator
Telefon+48 91 44 11 140
E-mailkharlukowicz@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 102
ZadaniaZespół ds. Kontroli finansowej
Michał Kojder
WydziałBiuro ds. Kontroli
FunkcjaGłówny Specjalista
Telefon+48 91 44 11 635
E-mailmkojder@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 24
ZadaniaZespół ds. Kontroli merytorycznej
Weronika Kuks
WydziałBiuro ds. IX osi priorytetowej oray publicznej infrastruktury badawczej
FunkcjaGłówny Specjalista
Telefon+48 91 44 11 157
E-mailwkuks@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 105
Marek Górski
WydziałBiuro ds. Kontroli
FunkcjaInspektor
Telefon+48 91 44 11 107
E-mailmgorski@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 23
ZadaniaZespół ds. Kontroli merytorycznej
Piotr Jaś
WydziałBiuro ds. Kontroli
FunkcjaGłówny Specjalista
Telefon+48 91 44 11 641
E-mailpjas@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 024
ZadaniaZespół ds. Kontroli merytorycznej
Beata Kropidłowska
WydziałBiuro ds. IV osi priorytetowej
FunkcjaInspektor
Telefon+48 91 44 11 663
E-mailbkropidlowska@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 103
Anna Skubisz
WydziałBiuro ds. Kontroli
FunkcjaInspektor
Telefon+48 91 44 11 462
E-mailaskubisz@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 105
ZadaniaZespół ds. Kontroli finansowej
Piotr Zarzycki
WydziałBiuro ds. Kontroli
FunkcjaInspektor
Telefon+48 91 44 11 692
E-mailpzarzycki@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 103
ZadaniaZespół ds. kontroli finansowej
Monika Korzeniowska-Grodek
WydziałBiuro ds. Projektów rozwoju gospodarczego
FunkcjaInspektor
Telefon+48 91 44-11-135
E-mailmkorzeniowska@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 219
Wioletta Jemielita
WydziałBiuro ds. Kontroli
FunkcjaGłówny Specjalista
Telefon+48 91 44 11 689
E-mailwjemielita@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 403
ZadaniaZespół ds. kontroli finansowej
Agnieszka Wagner
WydziałBiuro do spraw II i V osi priorytetowej oraz projektów pozakonkursowych w ramach ZIT
FunkcjaInspektor
Telefon+48 91 44 11 417
E-mailagwagner@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 305
ZadaniaII i V oś priorytetowa oraz projekty pozakonkursowe w ramach ZIT
Joanna Niwa
WydziałWieloosobowe stanowisko ds. finansowych oraz pomocy technicznej
FunkcjaGłówny Specjalista - Koordynator
Telefon+48 91 44 11 142
E-mailjniwa@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 311
ZadaniaZadania z zakresu finansów oraz pomocy technicznej.
Agata Tomczak-Mróz
WydziałBiuro ds. Odzyskiwania Środków Finansowych
FunkcjaKierownik
Telefon+48 91 44 11 132
E-mailatomczak@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 311
ZadaniaBiuro ds. Odzyskiwania Środków Finansowych
Edyta Stegmann
WydziałBiuro ds. IX osi priorytetowej oraz publicznej infrastruktury badawczej
FunkcjaGłówny Specjalista
Telefon+48 91 44 11 131
E-mailestegmann@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 116
ZadaniaZespół ds. IX osi priorytetowej oraz publicznej infrastruktury badawczej
Agnieszka Orszewska
WydziałWieloosobowe Stanowisko ds. Finansowych i Pomocy Technicznej
FunkcjaGłówny Specjalista
Telefon+48 91 44 11 128
E-mailafulawka@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 112
ZadaniaWieloosobowe Stanowisko ds. Finansowych i Pomocy Technicznej
Anna Jończyk
WydziałBiuro ds. Odzyskiwania Środków Finansowych
FunkcjaInspektor
Telefon+48 91 44 11 699
E-mailajonczyk@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 107
Magdalena Niemczuk
WydziałWieloosobowe Stanowisko ds. Finansowych i Pomocy Technicznej
FunkcjaInspektor
Telefon+48 91 44 11 653
E-mailmniemczuk@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 101
Anna Gierlik
WydziałBiuro ds. II i V osi priorytetowej oraz projektów pozakonkursowych w ramach ZIT
FunkcjaInspektor
Telefon+48 91 44 11 643
E-mailagierlik@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 302
ZadaniaII i V oś priorytetowa
Anna Góralska
WydziałBiuro ds. IV Osi Priorytetowej
FunkcjaInspektor
Telefon+48 91 44 11 458
E-mailagoralska@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 121
Agnieszka Humańska
WydziałBiuro do spraw II i V osi priorytetowej oraz projektów pozakonkursowych w ramach ZIT
FunkcjaGłówny Specjalista
Telefon+48 91 44 11 634
E-mailahumanska@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 302
ZadaniaII i V oś priorytetowa oraz projekty pozakonkursowe w ramach ZIT
Anna Kadyków
WydziałBiuro ds. Kontroli
FunkcjaInspektor
Telefon+48 91 44 11 145
E-mailakadykow@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 23
ZadaniaZespół ds. Kontroli merytorycznej
Anna Klichowska
WydziałBiuro ds. IX osi priorytetowej oraz publicznej infrastruktury badawczej
FunkcjaInspektor
Telefon+48 91 44 11 151
E-mailaklichowska@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 117
Anna Kukla-Posyłajka
WydziałBiuro ds. II i V osi priorytetowej oraz projektów pozakonkursowych w ramach ZIT
FunkcjaPodinspektor
Telefon+48 91 44 11 158
E-mailakukla@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 302
Agnieszka Ławrowska
WydziałBiuro ds. Projektów badawczo - rozwojowych
FunkcjaInspektor
Telefon+48 91 44 11 696
E-mailalawrowska@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 208
Aneta Matyniak
WydziałBiuro ds. IX osi priorytetowej oraz publicznej infrastruktury badawczej
FunkcjaInspektor
Telefon+48 91 44-11-122
Fax+48 91 48 89 994
E-mailamatyniak@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 114
Adam Milczarek
WydziałBiuro ds. Odzyskiwania Środków Finansowych
FunkcjaInspektor
Telefon+48 91 44 11 103
E-mailamilczarek@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 107
Anna Rogalska
Wydział Biuro ds. IV osi priorytetowej
FunkcjaInspektor
Telefon+48 91 44 11 105
E-mailarogalska@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 120
Agata Sawastian
WydziałWieloosobowe stanowisko ds. finansowych oraz pomocy technicznej
FunkcjaInspektor
Telefon+48 91 44 11 104
E-mailasawastian@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 112
Agata Skalska
WydziałBiuro ds. IV osi priorytetowej
FunkcjaInspektor
Telefon+48 91 44 11 123
E-mailaskalska@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 121
Anna Stefańczyk
WydziałSekretariat WWRPO
FunkcjaInspektor
Telefon+48 91 44 11 100
Fax+48 91 48 89 994
E-mailastefanczyk@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 314
ZadaniaObsługa sekretariatu WWRPO
Anna Wasilewska
WydziałBiuro ds. projektów rozwoju gospodarczego
FunkcjaInspektor
Telefon+48 91 44 11 419
E-mailawasilewska@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 219
Agata Złotnik
WydziałBiuro ds. IV osi priorytetowej
FunkcjaPodinspektor
Telefon+48 91 44-11-156
E-mailazlotnik@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 119
Ewelina Krawczyk
WydziałBiuro ds. projektów badawczo-rozwojowych
FunkcjaInspektor
Telefon+48 91 44 11 125
E-mailekrawczyk@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 201
Elżbieta Zbaracka
WydziałBiuro ds. Projektów rozwoju gospodarczego
FunkcjaGłówny Specjalista
Telefon+48 91 44 11 687
E-mailezbaracka@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 219
Izabela Majerczak
WydziałBiuro ds. IX osi priorytetowej oraz publicznej infrastruktury badawczej
FunkcjaInspektor
Telefon+48 91 44-11-684
E-mailimajerczak@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 105
Justyna Chwiłkowska
WydziałBiuro ds. IX osi priorytetowej oraz publicznej infrastruktury badawczej
FunkcjaPodinspektor
Telefon+48 44 11 652
E-mailjchwilkowska@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 117
Joanna Maciołek
WydziałBiuro ds. IX osi priorytetowej oraz publicznej infrastruktury badawczej
FunkcjaInspektor
Telefon+48 91 44 11 694
E-mailjmaciolek@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 115
Katarzyna Ciesielska
WydziałBiuro ds. IX osi priorytetowej oraz publicznej infrastruktury badawczej
FunkcjaInspektor
Telefon048 91 44 11 168
E-mailkaciesielska@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 113
Katarzyna Janulewicz
WydziałBiuro ds. Projektów badawczo - rozwojowych
FunkcjaInspektor
Telefon+48 91 44-11-625
Fax+48 91 48 89 994
E-mailkjanulewicz@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 214
Kamila Puchała
WydziałWieloosobowe stanowisko ds. finansowych oraz pomocy technicznej
FunkcjaInspektor
Telefon+48 91 44-11-451
Fax+48 91 48 89 994
E-mailkpuchala@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 101
Marcelina Czeronko
WydziałWieloosobowe stanowisko ds. finansowych oraz pomocy technicznej
FunkcjaMłodszy Referent
Telefon+48 91 44 11 653
E-mailmczeronko@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 101
Małgorzata Jankowska
WydziałBiuro ds. Kontroli
FunkcjaInspektor
Telefon+48 91 44 11 698
E-mailmjankowska@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 023
ZadaniaZespół ds. Kontroli merytorycznej
Michał Karbowniczyn
WydziałBiuro ds. projektów badawczo-rozwojowych
FunkcjaInspektor
Telefon+48 91 44 11 134
E-mailmkarbowniczyn@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 208
Małgorzata Kaźmierczyk
WydziałBiuro ds. IV osi priorytetowej
FunkcjaInspektor
Telefon+48 91 44 11 660
E-mailmkazmierczyk@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 120
Marta Łągiewczyk
WydziałBiuro do spraw II i V osi priorytetowej oraz projektów pozakonkursowych w ramach ZIT
FunkcjaInspektor
Telefon+48 91 44 11 138
E-mailmlagiewczyk@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 305
Małgorzata Lichtańska
WydziałBiuro ds II i V osi priorytetowej oraz projektów pozakonkursowych w ramach ZIT
FunkcjaInspektor
Telefon+48 91 44 11 656
E-mailmlichtanska@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 301
ZadaniaII i V oś priorytetowa oraz projekty pozakonkursowe w ramach ZIT
Magdalena Narojek-Kaminiarz
Wydział Biuro ds. IX osi priorytetowej oraz publicznej infrastruktury badawczej
FunkcjaInspektor
Telefon+48 91 44-11-646
E-mailmnarojek@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 116
Monika Milanowicz
WydziałBiuro ds. Projektów rozwoju gospodarczego
FunkcjaInspektor
Telefon+48 91 44 11 678
E-mailmomilanowicz@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 219
Magdalena Ornat - Strutyńska
WydziałBiuro ds. IX osi priorytetowej
FunkcjaInspektor
Telefon+48 91 44 11 684
E-mailmornat@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 117
Mariia Pokotylo
WydziałBiuro ds. Projektów badawczo - rozwojowych
FunkcjaPodinspektor
Telefon+48 91 44 11 195
E-mailmpokotylo@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 214
Magdalena Sikorska-Brezgieł
WydziałBiuro ds. Projektów badawczo - rozwojowych
FunkcjaKierownik
Telefon+48 91 44 11 627
E-mailmsikorska@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 211
Paulina Kondrat-Bielecka
WydziałBiuro ds. II i V osi priorytetowej oraz projektów pozakonkursowych w ramach ZIT
FunkcjaInspektor
Telefon+48 91 44 11 160
E-mailpkondrat@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 304
ZadaniaII i V oś priorytetowa oraz projekty pozakonkursowe w ramach ZIT.
Paulina Ossowska
WydziałBiuro ds. IX osi priorytetowej oraz publicznej infrastruktury badawczej
FunkcjaInspektor
Telefon+48 91 44 11 152
E-mailpossowska@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 114
Renata Gryciuk
WydziałBiuro ds. II i V osi priorytetowe oraz projektów pozakonkursowych w ramach ZITj
FunkcjaInspektor
Telefon+48 91 44 11 164
Fax+48 91 48 89 994
E-mailrgryciuk@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 305