Dane kontaktowe pracowników

Szanowni Państwo!


W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”) informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych. Kliknięcie przycisku „Przejdź do serwisu” oznacza zgodę na przetwarzanie danych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania serwisu.


W związku z zapisami art. 13 oraz art. 14 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest:

Województwo Zachodniopomorskie
ul. Korsarzy 34
70-540 Szczecin

Obsługę Województwa Zachodniopomorskiego prowadzi Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego.

Na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) RODO Administrator (AD) powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD), który w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych. Z IOD można kontaktować się pod adresem mail abi@wzp.pl.

Do zakresu działania samorządu województwa należy wykonywanie zadań publicznych o charakterze wojewódzkim, niezastrzeżonych ustawami na rzecz organów administracji rządowej. Województwo Zachodniopomorskie gromadzi Państwa dane w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa oraz Statutu Województwa Zachodniopomorskiego, a w szczególności z ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2018 r., poz. 913). Podstawa prawna przetwarzania Państwa danych wynika z szeregu ustaw kompetencyjnych (merytorycznych) oraz obowiązków i zadań zleconych przez instytucje nadrzędne wobec Województwa.

Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu, o którym mowa powyżej. W szczególnych sytuacjach Administrator może przekazać/powierzyć Państwa dane innym podmiotom. Podstawą przekazania/powierzenia danych są przepisy prawa (np. wymiar sprawiedliwości, administracja skarbowa, instytucje związane z obsługą szeroko pojętych funduszy unijnych, podmioty związane z obsługą sfery socjalnej – ZUS, PFRON) lub właściwie skonstruowane, zapewniające bezpieczeństwo danym osobowym, umowy powierzenia danych do przetwarzania (np. z podmiotami sektora teleinformatycznego i telekomunikacyjnego, przetwarzania danych).

Dane osobowe przetwarzane przez Województwo Zachodniopomorskie przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne lub ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r., poz. 1257) i ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2018 r., poz. 217), w tym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

Każda osoba, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, ma możliwość:

  • dostępu do danych osobowych jej dotyczących,
  • żądania ich sprostowania,
  • usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, pisząc na adres AD lub drogą elektroniczną kierując korespondencję na adres abi@wzp.pl.

Osoba której dane przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez tę osobę ma prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Województwo Zachodniopomorskie. Organem właściwym dla ww. skargi jest:

Urząd Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa

W zależności od sfery, w której przetwarzane są dane osobowe w Województwie Zachodniopomorskim, podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym. W szczególnych przypadkach ich podanie jest warunkiem zawarcia umowy. O szczegółach podstawy gromadzenia danych osobowych i ewentualnym obowiązku lub dobrowolności ich podania oraz potencjalnych konsekwencjach niepodania danych, informowani Państwo będziecie przez wydział merytoryczny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.

Przejdź do serwisu

Dane kontaktowe pracowników

INFORMACJA

 

Dojście do Wydziału Inwestycji i Nieruchomości możliwe jest jedynie od strony ul. Mazowieckiej przez teren Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego.

 

Znajdź osobę

 

Wydział Turystyki i Gospodarki

Damian Greś
FunkcjaDyrektor
Telefon+48 91 44 19 102
Fax+48 91 44 19 137
E-maildamiangres@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-550
pl. Hołdu Pruskiego 8, pokój 30
ZadaniaDyrektor Wydziału Turystyki i Gospodarki
Agata Adeszko
WydziałSekretariat
FunkcjaInspektor
Telefon914419102
Fax914419137
E-mailaadeszko@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-550
pl. Hołdu Pruskiego 8, pokój 30
Magdalena Bulikowska
WydziałBiuro Turystyki
FunkcjaKierownik
Telefon+48 91 44 19 132
Fax+48 91 44 19 137
E-mailmbulikowska@wzp.pl
E-mailturystyka@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-550
pl. Hołdu Pruskiego 8, pokój 35
ZadaniaKierownik Biura Turystyki
Bożena Wołowczyk
WydziałBiuro Turystyki
FunkcjaGłówny Specjalista
Telefon+48 91 44 19 135
Fax091 44 19 137
E-mailbwolowczyk@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-550
pl. Hołdu Pruskiego 8, pokój 40
Zadaniastanowisko ds. rozwoju turystyki, obsługa finansowa Biura Turystyki
Anna Rybakiewicz
WydziałBiuro Turystyki
FunkcjaGłówny specjalista
Telefon+48 91 44 19 131
E-mailarybakiewicz@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-550
pl. Hołdu Pruskiego 8, pokój 35
Zadaniastanowisko ds. rozwoju turystyki
Szymon Kwiatkowski
WydziałBiuro Turystyki
FunkcjaInspektor
Telefon+48 91 44 19 113
Fax091 44 19 137
E-mailskwiatkowski@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-550
pl. Hołdu Pruskiego 8, pokój 34
Zadaniastanowisko ds. organizatorów i pośredników turystycznych
Sylwia Syguda
WydziałBiuro Turystyki
FunkcjaInspektor
Telefon+48 91 44 19 131
Fax091 44 19 137
E-mailsdomagala@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-550
pl. Hołdu Pruskiego 8, pokój 33
Zadaniastanowisko ds. przewodników turystycznych i pilotów wycieczek
Jolanta Bernat
WydziałBiuro Turystyki
FunkcjaGłówny Specjalista
Telefon+48 91 44 19 133
E-mailjbernat@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-550
pl. Hołdu Pruskiego 8, pokój 33
ZadaniaStanowisko ds. usług hotelarskich.
Lilianna Legan
WydziałBiuro Turystyki
FunkcjaInspektor
Telefon+48 91 44 19 130
Fax+48 91 44 19 137
E-mailllegan@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-550
pl. Hołdu Pruskiego 8, pokój 33
Ewa Skowerska
WydziałBiuro Turystyki
FunkcjaPodinspektor
Telefon+48 91 44 19 134
E-maileskowerska@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-550
pl. Hołdu Pruskiego 8, pokój 40
Zadaniastanowisko ds. rozwoju turystyki
Stanisław Prusiewicz
WydziałBiuro Turystyki
FunkcjaInspektor
Telefon+48 91 44 19 156
Fax91 44 19 137
E-mailsprusiewicz@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-550
pl. Hołdu Pruskiego 8, pokój 35
ZadaniaStanowisko ds. rozwoju turystyki
Marta Predko
WydziałBiuro Turystyki
FunkcjaPodinspektor
Telefon+48 91 44 19 113
E-mailmpredko@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-550
pl. Hołdu Pruskiego 8, pokój 34
Zadaniastanowisko ds.rozwoju turystyki
Dorota Matulewicz
WydziałBiuro Gospodarki
FunkcjaGłówny Specjalista
Telefon+48 91 44 19 147
Fax+48 91 44 19 137
E-maildmatulewicz@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-550
pl. Hołdu Pruskiego 8, pokój 9
Marek Batogowski
WydziałBiuro Gospodarki
FunkcjaGłówny Specjalista
Telefon+48 91 44 19 103
Fax+48 91 44 19 137
E-mailmbatogowski@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-550
pl. Hołdu Pruskiego 8, pokój 9
Nela Kostańska
WydziałBiuro Gospodarki
FunkcjaKierownik
Telefon+48 91 44 19 136
E-mailnkostanska@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-550
pl. Hołdu Pruskiego 8, pokój 25
Anna Rączka
WydziałBiuro Turystyki
FunkcjaPodinspektor
Telefon914419134
Fax914419137
E-mailaraczka@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-550
pl. Hołdu Pruskiego 8, pokój 40
ZadaniaBiuro Turystyki
Dominika Klekot
WydziałBiuro Turystyki
FunkcjaInspektor
Telefon+48 91 44 19 160
E-maildklekot@wzp.pl
E-maildjodko@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-550
pl. Hołdu Pruskiego 8, pokój 35
Ewa Kryjom
WydziałBiuro Gospodarki
FunkcjaGłówny Specjalista
Telefon+48 91 44 19 196
E-mailekryjom@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-550
pl. Hołdu Pruskiego 8, pokój 9
Klaudia Choroszko
Funkcjapraktykantka
Telefon
E-mailkchoroszko@wzp.pl
Małgorzata Kaczmarczyk
WydziałBiuro Turystyki
FunkcjaInspektor
Telefon91 44 19 210
Fax91 44 19 137
E-mailmkaczmarczyk@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-550
pl. Hołdu Pruskiego 8, pokój 33
Małgorzata Pachałko
FunkcjaGłówny Specjalista
Telefon+48 91 44 19 129
Fax+48 91 44 19 137
E-mailmpachalko@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-550
pl. Hołdu Pruskiego 8, pokój 9
ZadaniaBiuro Gospodarki
Paulina Gołda
FunkcjaPraktykant
Telefon
E-mailpgolda@wzp.pl
Piotr Gumowski
WydziałBiuro Gospodarki
FunkcjaGłówny Specjalista
Telefon+48 91 44 19 184
E-mailpgumowski@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-550
pl. Hołdu Pruskiego 8, pokój 9