Dane kontaktowe pracowników

Szanowni Państwo!


W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”) informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych. Kliknięcie przycisku „Przejdź do serwisu” oznacza zgodę na przetwarzanie danych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania serwisu.


W związku z zapisami art. 13 oraz art. 14 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest:

Województwo Zachodniopomorskie
ul. Korsarzy 34
70-540 Szczecin

Obsługę Województwa Zachodniopomorskiego prowadzi Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego.

Na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) RODO Administrator (AD) powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD), który w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych. Z IOD można kontaktować się pod adresem mail abi@wzp.pl.

Do zakresu działania samorządu województwa należy wykonywanie zadań publicznych o charakterze wojewódzkim, niezastrzeżonych ustawami na rzecz organów administracji rządowej. Województwo Zachodniopomorskie gromadzi Państwa dane w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa oraz Statutu Województwa Zachodniopomorskiego, a w szczególności z ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2018 r., poz. 913). Podstawa prawna przetwarzania Państwa danych wynika z szeregu ustaw kompetencyjnych (merytorycznych) oraz obowiązków i zadań zleconych przez instytucje nadrzędne wobec Województwa.

Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu, o którym mowa powyżej. W szczególnych sytuacjach Administrator może przekazać/powierzyć Państwa dane innym podmiotom. Podstawą przekazania/powierzenia danych są przepisy prawa (np. wymiar sprawiedliwości, administracja skarbowa, instytucje związane z obsługą szeroko pojętych funduszy unijnych, podmioty związane z obsługą sfery socjalnej – ZUS, PFRON) lub właściwie skonstruowane, zapewniające bezpieczeństwo danym osobowym, umowy powierzenia danych do przetwarzania (np. z podmiotami sektora teleinformatycznego i telekomunikacyjnego, przetwarzania danych).

Dane osobowe przetwarzane przez Województwo Zachodniopomorskie przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne lub ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r., poz. 1257) i ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2018 r., poz. 217), w tym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

Każda osoba, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, ma możliwość:

  • dostępu do danych osobowych jej dotyczących,
  • żądania ich sprostowania,
  • usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, pisząc na adres AD lub drogą elektroniczną kierując korespondencję na adres abi@wzp.pl.

Osoba której dane przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez tę osobę ma prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Województwo Zachodniopomorskie. Organem właściwym dla ww. skargi jest:

Urząd Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa

W zależności od sfery, w której przetwarzane są dane osobowe w Województwie Zachodniopomorskim, podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym. W szczególnych przypadkach ich podanie jest warunkiem zawarcia umowy. O szczegółach podstawy gromadzenia danych osobowych i ewentualnym obowiązku lub dobrowolności ich podania oraz potencjalnych konsekwencjach niepodania danych, informowani Państwo będziecie przez wydział merytoryczny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.

Przejdź do serwisu

Dane kontaktowe pracowników

INFORMACJA

 

Dojście do Wydziału Inwestycji i Nieruchomości możliwe jest jedynie od strony ul. Mazowieckiej przez teren Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego.

 

Znajdź osobę

 

Wydział Społeczeństwa Informacyjnego i Informatyki

Tomasz Komorowski
FunkcjaDyrektor
Telefon+48 91 44 11 421
E-mailtkomorowski@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 7
Ewa Gołczyńska
FunkcjaInspektor ds. Sekretariatu
Telefon+48 91 44 11 420
Fax+48 91 44 11 425
E-mailegolczynska@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30
ZadaniaSekretariat
Jerzy Ruszała
WydziałBiuro ds. Społeczeństwa Informacyjnego
FunkcjaKierownik
Telefon+48 91 44 11 423
E-mailjruszala@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 03
Grzegorz Klasa
WydziałBiuro ds. Społeczeństwa Informacyjnego
FunkcjaGłówny Specjalista
Telefon+48 91 44 11 428
E-mailgklasa@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 5
Anna Gołębiewska
WydziałBiuro ds. Społeczeństwa Informacyjnego
FunkcjaInspektor
Telefon+48 91 44 11 136
E-mailagolebiewska@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 4
Krzysztof Moryksiewicz
WydziałBiuro ds. Społeczeństwa Informacyjnego
FunkcjaPodinspektor
Telefon+48 91 44 11 427
E-mailkmoryksiewicz@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 5
Karol Podgórny
WydziałBiuro ds. Społeczeństwa Informacyjnego
FunkcjaGłówny Specjalista
Telefon914411439
E-mailkpodgorny@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 5
Marcin Bandosz
WydziałBiuro Informatyki
FunkcjaKierownik
Telefon+48 91 44 11 624
Fax+48 91 44 11 425
E-mailmbandosz@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 6
Adrian Aliszewski
WydziałBiuro Informatyki
FunkcjaGłówny Specjalista
Telefon+48 91 44 11 438
E-mailaaliszewski@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 15
ZadaniaZespół ds. rozwoju
Grzegorz Kowalewski
WydziałBiuro Informatyki
FunkcjaGłówny Specjalista
Telefon+48 91 44 11 434
E-mailgkowalewski@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 16
ZadaniaZespół ds. rozwoju
Tomasz Waszkinel
WydziałBiuro Informatyki
FunkcjaGłówny Specjalista
Telefon+48 91 44 11 437
E-mailtwaszkinel@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 15
ZadaniaZespół ds. rozwoju
Janusz Brzeski
WydziałBiuro Informatyki
FunkcjaGłówny Specjalista
Telefon+48 91 44 11 435
E-mailjbrzeski@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 16
ZadaniaZespół ds. rozwoju
Konrad Goździewski
WydziałBiuro Informatyki
FunkcjaGłówny Specjalista
Telefon+48 91 44 11 430
E-mailkgozdziewski@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 16
ZadaniaZespół ds. rozwoju
Maciej Roszkowski
WydziałBiuro Informatyki
FunkcjaGłówny Specjalista
Telefon+48 91 44 11 436
E-mailmroszkowski@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 15
ZadaniaZespół ds. rozwoju
Tomasz Nabożniak
WydziałBiuro Informatyki
FunkcjaGłówny Specjalista
Telefon+48 91 44 11 433
E-mailtnabozniak@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 17
ZadaniaZespół ds. obsługi technicznej
Piotr Sobolewski
WydziałBiuro Informatyki
FunkcjaInspektor
Telefon+48 91 44 11 424
E-mailpsobolewski@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 8
ZadaniaZespół ds. obsługi technicznej
Szymon Żwirko
WydziałBiuro Informatyki
FunkcjaGłówny Specjalista
Telefon+48 91 44 11 667
E-mailszwirko@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 008
ZadaniaZespół ds. obsługi technicznej
Piotr Rypina
WydziałBiuro Informatyki
FunkcjaInspektor
Telefon+48 91 44 11 422
E-mailprypina@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 17
ZadaniaZespół ds. obsługi technicznej
Daniel Pniak
WydziałBiuro Informatyki
FunkcjaPodinspektor
Telefon+48 91 44 11 432
E-maildpniak@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30
ZadaniaZespół ds. obsługi technicznej
Andrzej Giza
WydziałWieloosobowe stanowisko ds. projektów
FunkcjaInspektor
Telefon
E-mailagiza@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30
Paweł Terefenko
WydziałWieloosobowe stanowisko ds. projektów
FunkcjaInspektor
Telefon
E-mailpterefenko@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30
Małgorzata Dorozik
WydziałJednoosobowe stanowisko ds. finansów
FunkcjaInspektor
Telefon+48 91 44 11 431
E-mailmdorozik@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 4