Dane kontaktowe pracowników

Szanowni Państwo!


W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”) informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych. Kliknięcie przycisku „Przejdź do serwisu” oznacza zgodę na przetwarzanie danych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania serwisu.


W związku z zapisami art. 13 oraz art. 14 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest:

Województwo Zachodniopomorskie
ul. Korsarzy 34
70-540 Szczecin

Obsługę Województwa Zachodniopomorskiego prowadzi Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego.

Na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) RODO Administrator (AD) powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD), który w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych. Z IOD można kontaktować się pod adresem mail abi@wzp.pl.

Do zakresu działania samorządu województwa należy wykonywanie zadań publicznych o charakterze wojewódzkim, niezastrzeżonych ustawami na rzecz organów administracji rządowej. Województwo Zachodniopomorskie gromadzi Państwa dane w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa oraz Statutu Województwa Zachodniopomorskiego, a w szczególności z ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2018 r., poz. 913). Podstawa prawna przetwarzania Państwa danych wynika z szeregu ustaw kompetencyjnych (merytorycznych) oraz obowiązków i zadań zleconych przez instytucje nadrzędne wobec Województwa.

Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu, o którym mowa powyżej. W szczególnych sytuacjach Administrator może przekazać/powierzyć Państwa dane innym podmiotom. Podstawą przekazania/powierzenia danych są przepisy prawa (np. wymiar sprawiedliwości, administracja skarbowa, instytucje związane z obsługą szeroko pojętych funduszy unijnych, podmioty związane z obsługą sfery socjalnej – ZUS, PFRON) lub właściwie skonstruowane, zapewniające bezpieczeństwo danym osobowym, umowy powierzenia danych do przetwarzania (np. z podmiotami sektora teleinformatycznego i telekomunikacyjnego, przetwarzania danych).

Dane osobowe przetwarzane przez Województwo Zachodniopomorskie przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne lub ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r., poz. 1257) i ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2018 r., poz. 217), w tym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

Każda osoba, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, ma możliwość:

  • dostępu do danych osobowych jej dotyczących,
  • żądania ich sprostowania,
  • usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, pisząc na adres AD lub drogą elektroniczną kierując korespondencję na adres abi@wzp.pl.

Osoba której dane przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez tę osobę ma prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Województwo Zachodniopomorskie. Organem właściwym dla ww. skargi jest:

Urząd Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa

W zależności od sfery, w której przetwarzane są dane osobowe w Województwie Zachodniopomorskim, podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym. W szczególnych przypadkach ich podanie jest warunkiem zawarcia umowy. O szczegółach podstawy gromadzenia danych osobowych i ewentualnym obowiązku lub dobrowolności ich podania oraz potencjalnych konsekwencjach niepodania danych, informowani Państwo będziecie przez wydział merytoryczny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.

Przejdź do serwisu

Dane kontaktowe pracowników

INFORMACJA

 

Dojście do Wydziału Inwestycji i Nieruchomości możliwe jest jedynie od strony ul. Mazowieckiej przez teren Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego.

 

Znajdź osobę

 

Wydział Rolnictwa i Rybactwa

Andrzej Binka
Funkcjap.o. Dyrektora
Telefon+48 91 44 10 203
Fax+48 91 48 82 493
E-mailabinka@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-506
ul. Starzyńskiego 3-4, pokój 104
Krzysztof Berest
FunkcjaZastępca Dyrektora
Telefon+48 91 44 10 202
Fax+48 91 44 10 232
E-mailkberest@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-506
ul. Starzyńskiego 3-4, pokój 101
Karolina Berdzik
FunkcjaSekretarka
Telefon+48 91 44 10 203
Fax+48 91 48 82 493
E-mailkberdzik@wzp.pl
E-mailrolnictwo@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-506
ul. Starzyńskiego 3-4, pokój 104
Hanna Łaniewska
FunkcjaInspektor
Telefon48 91 44 10 203
Fax+48 91 48 82 493
E-mailhlaniewska@wzp.pl
E-mailsek_wrir@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-506
ul. Starzyńskiego 3-4, pokój 104
ZadaniaObsługa sekretariatu
Elżbieta Nowak
WydziałBiuro ds. rolnictwa, łowiectwa i rybactwa
FunkcjaKierownik
Telefon+48 91 44 10 237
E-mailenowak@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-506
ul. Starzyńskiego 3-4, pokój 103
ZadaniaBiuro ds. rolnictwa, łowiectwa i rybactwa
Iwona Grzech
WydziałBiuro ds. rolnictwa, łowiectwa i rybactwa
FunkcjaGłówny Specjalista
Telefon+48 91 44 10 259
E-mailiwisniewska@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-506
ul. Starzyńskiego 3-4, pokój 115
ZadaniaWindykacja należności i opłat z tytułu wyłączenia gruntów rolnych z produkcji
Agnieszka Kołodziej
WydziałBiuro ds. rolnictwa, łowiectwa i rybactwa
FunkcjaGłówny Specjalista
Telefon+48 91 4410213
Fax+48 91 488 24 93
E-mailakolodziej@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-506
ul. Starzyńskiego 3-4, pokój 117
ZadaniaProdukty tradycyjne, zmiana przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne.
Tomasz Michałowski
WydziałBiuro ds. rolnictwa, łowiectwa i rybactwa
FunkcjaGłówny Specjalista
Telefon+48 91 44 10 224
E-mailtmichalowski@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-506
ul. Starzyńskiego 3-4, pokój 122
ZadaniaRybactwo śródlądowe
Dorota Pawlos
WydziałBiuro ds. rolnictwa, łowiectwa i rybactwa
FunkcjaGłówny Specjalista
Telefon+48 91 44 10 225
Fax+48 91 48 82 493
E-maildpawlos@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-506
ul. Starzyńskiego 3-4, pokój 122
ZadaniaRybactwo śródlądowe
Mariusz Bandrowski
WydziałBiuro ds. rolnictwa, łowiectwa i rybactwa
FunkcjaInspektor
Telefon+48 91 44 10 234
Fax+48 91 48 82 493
E-mailmbandrowski@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-506
ul. Starzyńskiego 3-4, pokój 120
ZadaniaEgzekucja nalezności z tytułu wyłączenia gruntów rolnych z produkcji.
Magdalena Gajewska
WydziałBiuro ds. rolnictwa, łowiectwa i rybactwa
FunkcjaInspektor
Telefon+48 91 44 10 234
Fax+48 91 48 82 493
E-mailmgajewska@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-506
ul. Starzyńskiego 3-4, pokój 120
Zadaniadotacje celowe - modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych
Aleksandra Jaszczuk
WydziałBiuro ds. modernizacji i promocji obszarów wiejskich
FunkcjaInspektor
Telefon+48 91 44 10 215
Fax+48 91 48 82 493
E-mailajaszczuk@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-506
ul. Starzyńskiego 3-4, pokój 112
ZadaniaOrganizacja targów
Paulina Makatun-Hałas
WydziałBiuro ds. modernizacji i promocji obszarów wiejskich
FunkcjaInspektor
Telefon+48 91 44 10 233
E-mailpmakatun@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-506
ul. Starzyńskiego 3-4, pokój 112
ZadaniaOrganizacja konkursów, targów, Sieć Dziedzictwa Kulinarnego Pomorze Zachodnie
Piotr Robakowski
WydziałBiuro ds. rolnictwa, łowiectwa i rybactwa
FunkcjaPodinspektor
Telefon+48 91 44 10 211
E-mailprobakowski@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-506
ul. Starzyńskiego 3-4, pokój 122
ZadaniaRybactwo Śródlądowe
Krzysztof Ślusarek
WydziałBiuro ds. rolnictwa, łowiectwa i rybactwa
FunkcjaGłówny Specjalista
Telefon+48 91 44 10 218
E-mailkslusarek@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-506
ul. Starzyńskiego 3-4, pokój 120
Zadaniaustawa o przeciwdziałaniu narkomanii, ustawa o ochronie zwierząt, ustawa o jednostkach doradztwa rolniczego, porejestrowe doświadczalnictwo odmianowe,umarzanie i udzielanie ulg w spłacie należności z tytułu wyłączenia gruntów rolnych z produkcji
Mariusz Płocharski
WydziałBiuro ds. modernizacji i promocji obszarów wiejskich
FunkcjaGłówny Specjalista
Telefon+48 91 4410216
E-mailmplocharski@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-506
ul. Starzyńskiego 3-4, pokój 114
Melchior Żak
WydziałWieloosobowe stanowisko ds. nadzorów i monitoringu
FunkcjaInspektor
Telefon+48 91 44 10 217
E-mailmzak@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-506
ul. Starzyńskiego 3-4, pokój 114
ZadaniaProwadzenie spraw dot. nadzorów i monitoringu z zakresie rolnictwa
Justyna Jakubowicz-Dziduch
WydziałBiuro ds. wdrażania Priorytetu 4 PO RYBY 2014-2020
Funkcjap.o. Kierownika
Telefon+48914410236
E-mailjjakubowicz@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-506
ul. Starzyńskiego 3-4, pokój 102
ZadaniaBiuro ds.wdrażania Priorytetu 4 PO RYBY 2014-2020
Renata Rojek
WydziałBiuro ds. wdrażania Priorytetu 4 PO RYBY 2014 – 2020
FunkcjaInspektor
Telefon+48 91 44 10 247
Fax+48 91 44 10 232
E-mailrrojek@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-506
ul. Starzyńskiego 3-4, pokój 119
ZadaniaBiuro ds. wdrażania Priorytetu 4 PO RYBY 2014-2020
Danuta Buczkowska
WydziałBiuro ds. wdrażania Priorytetu 4 PO RYBY 2014-2020
FunkcjaInspektor
Telefon+48 91 44-10-243
Fax+48 91 44-10-232
E-maildbuczkowska@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-506
ul. Starzyńskiego 3-4, pokój 119
ZadaniaBiuro ds. wdrażania Priorytetu 4 PO RYBY 2014-2020
Dominika Gajlewicz
WydziałBiuro ds. wdrażania Priorytetu 4 PO RYBY 2014 - 2020
FunkcjaInspektor
Telefon+48 91 44 10 298
E-maildgajlewicz@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-506
ul. Starzyńskiego 3-4, pokój 122
ZadaniaBiuro ds. wdrażania Priorytetu 4 PO RYBY 2014 - 2020
Łukasz Więcierz
WydziałBiuro ds. rolnictwa, łowiectwa i rybactwa
FunkcjaPodinspektor
Telefon+48 91 44 10 235
E-maillwiecierz@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-506
ul. Starzyńskiego 3-4, pokój 120
ZadaniaDotacje celowe udzielane na podstawie Ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych.
Justyna Zybała
WydziałBiuro ds.wdrażania Priorytetu 4 PO RYBY 2014-2020
FunkcjaPodinspektor
Telefon+48 91 44 10 245
E-mailjzybala@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-506
ul. Starzyńskiego 3-4, pokój 100
ZadaniaBiuro ds.wdrażania Priorytetu 4 PO RYBY 2014-2020
Łukasz Cygiel
WydziałBiuro ds.wdrażania Priorytetu 4 PO RYBY 2014-2020
FunkcjaInspektor
Telefon+48 91 44 10 229
E-maillcygiel@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-506
ul. Starzyńskiego 3-4, pokój 100
ZadaniaBiuro ds.wdrażania Priorytetu 4 PO RYBY 2014-2020
Anna Felkel
WydziałBiuro ds. wdrażania Priorytetu 4 PO RYBY 2014-2020
FunkcjaInspektor
Telefon+48 91 44 10 295
E-mailafelkel@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-506
ul. Starzyńskiego 3-4, pokój 100
ZadaniaBiuro ds. wdrażania Priorytetu 4 PO RYBY 2014-2020
Artur Silicki
WydziałWieloosobowe stanowisko ds. kontroli projektów w ramach PO RYBY 2014-2020
FunkcjaGłówny Specjalista
Telefon+48 91 44 10 246
Fax+48 91 44 10 232
E-mailasilicki@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-506
ul. Starzyńskiego 3-4, pokój 115
ZadaniaWieloosobowe stanowisko ds. kontroli projektów w ramach PO RYBY 2007-2013, PO RYBY 2014-2020
Kinga Olejniczak
WydziałWieloosobowe stanowisko ds. kontroli projektów w ramach PO RYBY 2014-2020
FunkcjaGłówny Specjalista
Telefon+48 91 44 10 230
Fax+48 91 48 82 493
E-mailkiolejniczak@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-506
ul. Starzyńskiego 3-4, pokój 113
ZadaniaKoordynator wieloosobowego stanowiska ds. kontroli, Kontrola projektów w ramach PO RYBY 2007-2013, PO RYBY 2014-2020
Magdalena Gałka
WydziałWieloosobowe stanowisko ds. pomocy technicznej i monitoringu w ramach PO RYBY 2014-2020
FunkcjaGłówny Specjalista
Telefon+48 91 44 10 231
Fax+48 91 44 10 232
E-mailmgalka@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-506
ul. Starzyńskiego 3-4, pokój 111
Agnieszka Cieślicka
WydziałWydział Rolnictwa i Rybactwa
FunkcjaInspektor
Telefon+48 91 44 10 217
E-mailacieslicka@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-506
ul. Starzyńskiego 3-4, pokój 114
Agnieszka Żabkiewicz
FunkcjaStażysta
Telefon
E-mailazabkiewicz@wzp.pl
Bartłomiej Toszek
WydziałBiuro ds. modernizacji i promocji obszarów wiejskich
Funkcjap.o. Kierownika
Telefon91 44 10 208
E-mailbtoszek@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-506
ul. Starzyńskiego 3-4, pokój 118
Elżbieta Zakrzewska
WydziałBiuro ds. melioracji
FunkcjaGłówny Specjalista
Telefon91 44 10 214
E-mailezakrzewska@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-506
ul. Starzyńskiego 3-4, pokój 21
Justyna Pawłowska-Zalejska
WydziałBiuro ds. rolnictwa, łowiectwa i rybactwa
FunkcjaInspektor
Telefon+48 91 44 10 226
Fax+48 91 48 82 493
E-mailjpawlowska@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-506
ul. Starzyńskiego 3-4, pokój 122
Zadaniasprawy z zakresu ustawy Prawo łowieckie
Kamila Kiełsznia
WydziałBiuro ds. melioracji
FunkcjaInspektor
Telefon91 44 10 242
E-mailkkielsznia@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-506
ul. Starzyńskiego 3-4, pokój 21
Karina Kubiak
WydziałBiuro ds. melioracji
FunkcjaGłówny Specjalista
Telefon91 44 10 240
E-mailkkubiak@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-506
ul. Starzyńskiego 3-4, pokój 21
Mariusz Ciaś
WydziałBiuro ds. melioracji
FunkcjaInspektor
Telefon91 44 10 212
E-mailmcias@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-506
ul. Starzyńskiego 3-4, pokój 21
Renata Tabor
WydziałBiuro ds. rolnictwa, łowiectwa i rybactwa
FunkcjaInspektor
Telefon+48 91 44 10 258
Fax+48 91 44 10 232
E-mailrtabor@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-506
ul. Starzyńskiego 3-4, pokój 115
Zadaniazadania związane z realizacją budżetu tradycyjnego i zadaniowego oraz windykacja należności i opłat z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej.