Dane kontaktowe pracowników

Szanowni Państwo!


W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”) informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych. Kliknięcie przycisku „Przejdź do serwisu” oznacza zgodę na przetwarzanie danych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania serwisu.


W związku z zapisami art. 13 oraz art. 14 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest:

Województwo Zachodniopomorskie
ul. Korsarzy 34
70-540 Szczecin

Obsługę Województwa Zachodniopomorskiego prowadzi Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego.

Na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) RODO Administrator (AD) powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD), który w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych. Z IOD można kontaktować się pod adresem mail abi@wzp.pl.

Do zakresu działania samorządu województwa należy wykonywanie zadań publicznych o charakterze wojewódzkim, niezastrzeżonych ustawami na rzecz organów administracji rządowej. Województwo Zachodniopomorskie gromadzi Państwa dane w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa oraz Statutu Województwa Zachodniopomorskiego, a w szczególności z ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2018 r., poz. 913). Podstawa prawna przetwarzania Państwa danych wynika z szeregu ustaw kompetencyjnych (merytorycznych) oraz obowiązków i zadań zleconych przez instytucje nadrzędne wobec Województwa.

Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu, o którym mowa powyżej. W szczególnych sytuacjach Administrator może przekazać/powierzyć Państwa dane innym podmiotom. Podstawą przekazania/powierzenia danych są przepisy prawa (np. wymiar sprawiedliwości, administracja skarbowa, instytucje związane z obsługą szeroko pojętych funduszy unijnych, podmioty związane z obsługą sfery socjalnej – ZUS, PFRON) lub właściwie skonstruowane, zapewniające bezpieczeństwo danym osobowym, umowy powierzenia danych do przetwarzania (np. z podmiotami sektora teleinformatycznego i telekomunikacyjnego, przetwarzania danych).

Dane osobowe przetwarzane przez Województwo Zachodniopomorskie przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne lub ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r., poz. 1257) i ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2018 r., poz. 217), w tym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

Każda osoba, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, ma możliwość:

  • dostępu do danych osobowych jej dotyczących,
  • żądania ich sprostowania,
  • usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, pisząc na adres AD lub drogą elektroniczną kierując korespondencję na adres abi@wzp.pl.

Osoba której dane przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez tę osobę ma prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Województwo Zachodniopomorskie. Organem właściwym dla ww. skargi jest:

Urząd Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa

W zależności od sfery, w której przetwarzane są dane osobowe w Województwie Zachodniopomorskim, podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym. W szczególnych przypadkach ich podanie jest warunkiem zawarcia umowy. O szczegółach podstawy gromadzenia danych osobowych i ewentualnym obowiązku lub dobrowolności ich podania oraz potencjalnych konsekwencjach niepodania danych, informowani Państwo będziecie przez wydział merytoryczny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.

Przejdź do serwisu

Dane kontaktowe pracowników

INFORMACJA

 

Dojście do Wydziału Inwestycji i Nieruchomości możliwe jest jedynie od strony ul. Mazowieckiej przez teren Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego.

 

Znajdź osobę

 

Wydział Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

Artur Przybylski
Funkcjap.o. Dyrektora
Telefon+48 91 31 29 301
E-mailaprzybylski@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-506
ul. Starzyńskiego 1, pokój 308
Katarzyna Rogaczewska
FunkcjaZastępca Dyrektora
Telefon+48 91 31 29 300
Fax+48 91 31 29 325
E-mailkrogaczewska@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-506
ul. Starzyńskiego 1, pokój 307
Arkadiusz Janowicz
Funkcjap.o. Zastępcy Dyrektora
Telefon91 312-93-26
E-mailajanowicz@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-506
ul. Starzyńskiego 1, pokój 309
Anna Bayer
FunkcjaPodinspektor
Telefon913129300
Fax913129325
E-mailabayer@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-506
ul. Starzyńskiego 1, pokój 308
ZadaniaSekretariat Wydziału
Barbara Gibas-Brzuszkiewicz
WydziałBiuro ds. obsługi wniosków
FunkcjaInspektor
Telefon+48 91 31 29 313
Fax+48 91 31 29 325
E-mailbgibas-brzuszkiewicz@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-506
ul. Starzyńskiego 1, pokój 303
ZadaniaZespół ds. zamówień publicznych
Agnieszka Czarnobrywy
WydziałBiuro ds. obsługi wniosków
FunkcjaGłówny Specjalista
Telefon+48 91 31 29 307
E-mailaczarnobrywy@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-506
ul. Starzyńskiego 1, pokój 315
ZadaniaZespół ds. projektów infrastrukturalnych
Daria Głąbowska
WydziałBiuro ds. obsługi wniosków
FunkcjaInspektor
Telefon+48 91 31 29 310
E-maildglabowska@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-506
ul. Starzyńskiego 1, pokój 320
ZadaniaZespół ds. LEADERA
Gabriel Suchodolski
WydziałBiuro ds.obsługi wniosków
FunkcjaInspektor
Telefon+48 91 31 29 318
E-mailgsuchodolski@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-506
ul. Starzyńskiego 1, pokój 304
ZadaniaZespół ds.LEADERA
Karolina Jerzy
WydziałBiuro ds. obsługi wniosków
FunkcjaGłówny Specjalista
Telefon+48 91 31 29 332
E-mailkjerzy@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-506
ul. Starzyńskiego 1, pokój 310
ZadaniaZespół ds. LEADERA
Agnieszka Kasprowicz
WydziałBiuro ds. obsługi wniosków
FunkcjaGłówny Specjalista
Telefon+48 91 312 93 27
E-mailakasprowicz@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-506
ul. Starzyńskiego 1, pokój 316
ZadaniaZespół ds. projektów infrastrukturalnych
Jolanta Szczepańska-Szeszko
WydziałBiuro ds. obsługi wniosków
FunkcjaInspektor
Telefon+48 91 31 29 344
E-mailjszeszko@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-506
ul. Starzyńskiego 1, pokój 317
ZadaniaZespół ds. LEADERA
Dominika Porwolik
WydziałBiuro ds. obsługi wniosków
FunkcjaInspektor
Telefon+48 91 31 29 348
E-maildporwolik@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-506
ul. Starzyńskiego 1, pokój 317
ZadaniaZespół ds. LEADERA
Marcin Matusiak
WydziałBiuro ds. obsługi wniosków
FunkcjaKierownik
Telefon+48 91 31 29 319
E-mailmmatusiak@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-506
ul. Starzyńskiego 1, pokój 301
ZadaniaBiuro ds. obsługi wniosków
Dariusz Chmielewski
WydziałWieloosobowe stanowisko ds. Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich
FunkcjaGłówny Specjalista
Telefon+48 91 31 29 335
Fax+48 91 31 29 340
E-maildchmielewski@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-506
ul. Starzyńskiego 1, pokój 401
Zadaniarealizacja Planu Działania KSOW
Milena Wojtasik
WydziałBiuro ds. obsługi wniosków
FunkcjaInspektor
Telefon+48 91 312 93 53
E-mailmwojtasik@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-506
ul. Starzyńskiego 1, pokój 310
ZadaniaZespół ds. LEADERA
Maja Dąbrowska - Czaplińska
WydziałBiuro ds. obsługi wniosków
FunkcjaGłówny Specjalista
Telefon+48 91 31 29 311
E-mailmdabrowska@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-506
ul. Starzyńskiego 1, pokój 304
ZadaniaZespół ds. płatności
Anna Kyc
WydziałWieloosobowe stanowisko ds. monitoringu
FunkcjaInspektor
Telefon+48 91 31 29 337
E-mailakyc@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-506
ul. Starzyńskiego 1, pokój 403
ZadaniaWieloosobowe stanowisko ds. monitoringu
Alicja Kurpik-Kopeć
WydziałBiuro ds. obsługi wniosków
FunkcjaInspektor
Telefon+48 91 31 29 313
Fax+48 91 31 29 325
E-mailakurpik@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-506
ul. Starzyńskiego 1, pokój 303
ZadaniaZespół ds. zamówień publicznych
Agnieszka Smieskol
WydziałBiuro ds. obsługi wniosków
FunkcjaInspektor
Telefon+48 91 31 29 302
Fax+48 91 31 29 325
E-mailasmieskol@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-506
ul. Starzyńskiego 1, pokój 304
ZadaniaZespół ds. płatności
Kamila Engelhardt
WydziałBiuro ds. obsługi wniosków
FunkcjaInspektor
Telefon+48 91 31 29 305
Fax+48 91 31 29 325
E-mailkengelhardt@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-506
ul. Starzyńskiego 1, pokój 305
ZadaniaZespół ds. płatności
Michał Łyszyk
WydziałBiuro ds. obsługi wniosków
FunkcjaGłówny Specjalista
Telefon+48 91 31 29 355
E-mailmlyszyk@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-506
ul. Starzyńskiego 1, pokój 316
ZadaniaZespół ds. projektów infrastrukturalnych
Lidia Cebula
WydziałWieloosobowe stanowisko ds. kontroli projektów
FunkcjaGłówny Specjalista
Telefon+48 91 31 29 306
E-maillcebula@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-506
ul. Starzyńskiego 1, pokój 306
ZadaniaWieloosobowe stanowisko ds. kontroli projektów
Piotr Jarocki
WydziałWieloosobowe stanowisko ds. Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich
FunkcjaInspektor
Telefon+48 91 31 29 328
E-mailpjarocki@wzp.pl
E-mailwprow@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-506
ul. Starzyńskiego 1, pokój 401
Zadaniarealizacja Planu działania KSOW
Dariusz Soboń
WydziałWieloosobowe stanowisko ds. kontroli projektów
FunkcjaInspektor
Telefon+48 91 31 29 314
E-maildsobon@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-506
ul. Starzyńskiego 1, pokój 300
ZadaniaWieloosobowe stanowisko ds. kontroli projektów
Piotr Surmacz
WydziałBiuro ds. obsługi wniosków
FunkcjaGłówny Specjalista
Telefon+48 91 312 93 03
E-mailpsurmacz@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-506
ul. Starzyńskiego 1, pokój 318
ZadaniaZespół ds. płatności
Paulina Buczkowska
WydziałWieloosobowe stanowisko ds. finansowych
FunkcjaInspektor
Telefon+48 91 31 29 322
Fax+48 91 31 29 322
E-mailpbuczkowska@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-506
ul. Starzyńskiego 1, pokój 311
Zadaniaobsługa wniosków PT PROW, sprawy budżetowe Wydziału
Agnieszka Klepacka
WydziałWieloosobowe stanowisko ds. finansowych
FunkcjaGłówny Specjalista
Telefon+48 91 31 29 323
E-mailaklepacka@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-506
ul. Starzyńskiego 1, pokój 311
ZadaniaObsługa wniosków PT PROW, sprawy budżetowe Wydziału
Jolanta Paszyńska
WydziałWieloosobowe stanowisko ds. finansowych
FunkcjaGłówny Specjalista - Koordynator
Telefon+48 91 31 29 334
Fax+48 91 31 29 322
E-mailjpaszynska@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-506
ul. Starzyńskiego 1, pokój 311
ZadaniaWieloosobowe stanowisko ds. finansowych
Sławomir Ciesielski
WydziałBiuro ds. obsługi wniosków
FunkcjaInspektor
Telefon+48 91 31 29 339
Fax+48 91 31 29 325
E-mailsciesielski@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-506
ul. Starzyńskiego 1, pokój 303
ZadaniaZespół ds. zamówień publicznych
Marek Kaczyński
WydziałWieloosobowe stanowisko ds. kontroli projektów
FunkcjaGłówny Specjalista - Koordynator
Telefon+48 91 31 29 315
E-mailmkaczynski@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-506
ul. Starzyńskiego 1, pokój 306
ZadaniaWieloosobowe stanowisko ds. kontroli projektów
Magdalena Dudkiewicz-Grassmann
WydziałWieloosobowe stanowisko ds. monitoringu
FunkcjaGłówny Specjalista - Koordynator
Telefon+48 91 31 29 324
E-mailmgrassmann@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-506
ul. Starzyńskiego 1, pokój 403
ZadaniaGłówny Specjalista-koordynujący pracę Wieloosobowego stanowiska ds. monitoringu
Anna Karpińska
WydziałBiuro ds. obsługi wniosków
FunkcjaInspektor
Telefon+48 91 31 29 329
E-mailakarpinska@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-506
ul. Starzyńskiego 1, pokój 310
ZadaniaZespół ds. Leadera
Alicja Mysłowska
WydziałBiuro ds. obsługi wniosków
FunkcjaInspektor
Telefon+48 91 31 29 349
E-mailamyslowska@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-506
ul. Starzyńskiego 1, pokój 305
ZadaniaZespół ds.płatności
Dorota Brejt
WydziałBiuro ds. obsługi wniosków
FunkcjaInspektor
Telefon+48 91 31 29 340
E-maildbrejt@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-506
ul. Starzyńskiego 1, pokój 318
Dorota Grodecka
WydziałWieloosobowe stanowisko ds. kontroli projektów
FunkcjaInspektor
Telefon+48 91 31 29 343
E-maildgrodecka@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-506
ul. Starzyńskiego 1, pokój 300
Ewa Anna Andruszko
WydziałBiuro projektów Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
FunkcjaPodinspektor
Telefon+48 91 312 93 27
E-maileandruszko@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-506
ul. Starzyńskiego 1, pokój 316
ZadaniaBiuro Projektów PROW
Izabela Kowalska
WydziałBiuro ds. obsługi wniosków
FunkcjaPodinspektor
Telefon+48 91 31 29 356
E-mailizkowalska@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-506
ul. Starzyńskiego 1, pokój 318
ZadaniaZespół ds. Leadera
Justyna Bobik
Wydział Wieloosobowe stanowisko ds. finansowych
FunkcjaPodinspektor
Telefon913129322
E-mailjbobik@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-506
ul. Starzyńskiego 1, pokój 311
ZadaniaWieloosobowe stanowisko ds. finansowych
Joanna Kułak
WydziałBiuro ds. obsługi wniosków
FunkcjaPodinspektor
Telefon+48 91 31 29 344
E-mailjkulak@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-506
ul. Starzyńskiego 1, pokój 317
ZadaniaZespół ds. LEADERA
Jacek Leśniak
WydziałBiuro ds. obsługi wniosków
FunkcjaGłówny Specjalista
Telefon+48 91 31 29 308
E-mailjlesniak@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-506
ul. Starzyńskiego 1, pokój 303
ZadaniaZespół ds. zamówień publicznych
Joanna Kozak
WydziałBiuro ds. obsługi wniosków
FunkcjaPodinspektor
Telefon+48 92 31 29 321
E-mailjokozak@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-506
ul. Starzyńskiego 1, pokój 302
ZadaniaZespół ds. płatności
Karina Grzeszczyk-Wróbel
WydziałBiuro ds. obsługi wniosków
FunkcjaInspektor
Telefon+48 91 312 93 31
E-mailkgrzeszczyk@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-506
ul. Starzyńskiego 1, pokój 316
ZadaniaZespół ds. projektów infrastrukturalnych
Michał Lesner
WydziałWieloosobowe stanowisko ds. kontroli projektów
FunkcjaInspektor
Telefon91 3129 315
E-mailmlesner@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-506
ul. Starzyńskiego 1, pokój 306
ZadaniaWieloosobowe stanowisko ds. kontroli projektów
Małgorzata Michniewicz
WydziałBiuro ds. obsługi wniosków
FunkcjaInspektor
Telefon+48 91 312 93 21
E-mailmmichniewicz@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-506
ul. Starzyńskiego 1, pokój 302
Magdalena Wołoszczuk
WydziałBiuro ds. obsługi wniosków
FunkcjaInspektor
Telefon913129317
E-mailmwoloszczuk@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-506
ul. Starzyńskiego 1, pokój 303
ZadaniaZespół ds. zamówień publicznych
Natasza Skroś
WydziałBiuro ds. obsługi wniosków
FunkcjaPodinspektor
Telefon+48 91 31 29 352
E-mailnskros@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-506
ul. Starzyńskiego 1, pokój 312
ZadaniaZespół ds. LEADERA
Wiesława Drozd
WydziałBiuro ds. obsługi wniosków
FunkcjaGłówny Specjalista
Telefon+48 91 312 93 30
E-mailwdrozd@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-506
ul. Starzyńskiego 1, pokój 305
ZadaniaZespół ds. płatności