Dane kontaktowe pracowników

Szanowni Państwo!


W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”) informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych. Kliknięcie przycisku „Przejdź do serwisu” oznacza zgodę na przetwarzanie danych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania serwisu.


W związku z zapisami art. 13 oraz art. 14 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest:

Województwo Zachodniopomorskie
ul. Korsarzy 34
70-540 Szczecin

Obsługę Województwa Zachodniopomorskiego prowadzi Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego.

Na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) RODO Administrator (AD) powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD), który w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych. Z IOD można kontaktować się pod adresem mail abi@wzp.pl.

Do zakresu działania samorządu województwa należy wykonywanie zadań publicznych o charakterze wojewódzkim, niezastrzeżonych ustawami na rzecz organów administracji rządowej. Województwo Zachodniopomorskie gromadzi Państwa dane w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa oraz Statutu Województwa Zachodniopomorskiego, a w szczególności z ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2018 r., poz. 913). Podstawa prawna przetwarzania Państwa danych wynika z szeregu ustaw kompetencyjnych (merytorycznych) oraz obowiązków i zadań zleconych przez instytucje nadrzędne wobec Województwa.

Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu, o którym mowa powyżej. W szczególnych sytuacjach Administrator może przekazać/powierzyć Państwa dane innym podmiotom. Podstawą przekazania/powierzenia danych są przepisy prawa (np. wymiar sprawiedliwości, administracja skarbowa, instytucje związane z obsługą szeroko pojętych funduszy unijnych, podmioty związane z obsługą sfery socjalnej – ZUS, PFRON) lub właściwie skonstruowane, zapewniające bezpieczeństwo danym osobowym, umowy powierzenia danych do przetwarzania (np. z podmiotami sektora teleinformatycznego i telekomunikacyjnego, przetwarzania danych).

Dane osobowe przetwarzane przez Województwo Zachodniopomorskie przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne lub ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r., poz. 1257) i ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2018 r., poz. 217), w tym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

Każda osoba, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, ma możliwość:

  • dostępu do danych osobowych jej dotyczących,
  • żądania ich sprostowania,
  • usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, pisząc na adres AD lub drogą elektroniczną kierując korespondencję na adres abi@wzp.pl.

Osoba której dane przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez tę osobę ma prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Województwo Zachodniopomorskie. Organem właściwym dla ww. skargi jest:

Urząd Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa

W zależności od sfery, w której przetwarzane są dane osobowe w Województwie Zachodniopomorskim, podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym. W szczególnych przypadkach ich podanie jest warunkiem zawarcia umowy. O szczegółach podstawy gromadzenia danych osobowych i ewentualnym obowiązku lub dobrowolności ich podania oraz potencjalnych konsekwencjach niepodania danych, informowani Państwo będziecie przez wydział merytoryczny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.

Przejdź do serwisu

Dane kontaktowe pracowników

INFORMACJA

 

Dojście do Wydziału Inwestycji i Nieruchomości możliwe jest jedynie od strony ul. Mazowieckiej przez teren Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego.

 

Znajdź osobę

 

Wydział Ochrony Środowiska

Mariusz Adamski
FunkcjaDyrektor
Telefon+48 91 44 10 200
E-mailmadamski@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-506
ul. Starzyńskiego 3-4, pokój 211
Andrzej Posłuszny
FunkcjaZastępca Dyrektora
Telefon+48 91 44 10 200
E-mailaposluszny@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-506
ul. Starzyńskiego 3-4, pokój 211
Magdalena Świtaj
FunkcjaInspektor
Telefon+48 91 44 10 200
Fax+48 91 48 92 141
E-mailmswitaj@wzp.pl
E-mailsrodowisko@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-506
ul. Starzyńskiego 3-4, pokój 210
ZadaniaSekretariat
Edyta Sypniewska
WydziałBiuro Opłat Środowiskowych i Gospodarki Odpadami
FunkcjaInspektor
Telefon+4891 44 10 200
E-mailesypniewska@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-506
ul. Starzyńskiego 3-4, pokój 213
Zadaniasekretariat
Marek Kalkowski
WydziałBiuro ds. Geologii i Polityki Ekologicznej
FunkcjaKierownik
Telefon+48 91 44 10 228
E-mailmkalkowski@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-506
ul. Starzyńskiego 3-4, pokój 222
Sylwia Borowiak-Najda
WydziałBiuro ds. Geologii i Polityki Ekologicznej
FunkcjaInspektor
Telefon+48 91 44 10 286
Fax+48 91 48 92 141
E-mailsborowiak@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-506
ul. Starzyńskiego 3-4, pokój 220
Ewelina Mażewska
WydziałBiuro Opłat Środowiskowych i Gospodarki Odpadami
FunkcjaGłówny Specjalista
Telefon+48 91 44 10 272
Fax+48 91 48 92 141
E-mailemazewska@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-506
ul. Starzyńskiego 3-4, pokój 207
Zadaniaroczne sprawozdania wójtów, burmistrzów lub prezydentów miast z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi
Agnieszka Antonowicz
WydziałBiuro Opłat Środowiskowych i Gospodarki Odpadami
FunkcjaInspektor
Telefon+48 91 44 10 272
E-mailaantonowicz@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-506
ul. Starzyńskiego 3-4, pokój 207
ZadaniaKontrola przestrzegania i stosowania przepisów w ochronie środowiska, gospodarka odpadami
Alina Baczyńska
WydziałBiuro ds Geologii i Polityki ekologicznej
FunkcjaInspektor
Telefon48 91 44 10 221
E-mailabaczynska@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-506
ul. Starzyńskiego 3-4, pokój 202
Agnieszka Grech
WydziałBiuro ds.Geologii i Polityki Ekologicznej
FunkcjaInspektor
Telefon+48 91 44 10 277
Fax+48 91 48 92 141
E-mailagrech@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-506
ul. Starzyńskiego 3-4, pokój 202
ZadaniaWydawanie decyzji administracyjnych w zakresie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów w przypadku nieruchomości należących do miast na prawach powiatu.
Agnieszka Kołodziejczyk
WydziałBiuro Opłat Środowiskowych i Gospodarki Odpadami
FunkcjaInspektor
Telefon+4891 44 10 266
Fax+4891 48 92 141
E-mailakolodziejczyk@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-506
ul. Starzyńskiego 3-4, pokój 205
ZadaniaOpłaty za pobór wody i wprowadzanie ścieków.
Agnieszka Malinowska
WydziałBiuro do spraw Pozwoleń i Decyzji
FunkcjaInspektor
Telefon+48 91 44-10-291
Fax+48 91 48-92-141
E-mailamalinowska@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-506
ul. Starzyńskiego 3-4, pokój 225
ZadaniaBIURO ds. POZWOLEŃ i DECYZJI
Aneta Stanisławek
WydziałBiuro do spraw Pozwoleń i Decyzji
FunkcjaInspektor
Telefon+48 91 44 10 273
Fax+48 91 48 92 141
E-mailastanislawek@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-506
ul. Starzyńskiego 3-4, pokój 225
Aneta Trybuchowicz
WydziałBiuro ds. Geologii i Polityki Ekologicznej
FunkcjaInspektor
Telefon+48 91 44 10 238
Fax+48 91 48 92 141
E-mailatrybuchowicz@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-506
ul. Starzyńskiego 3-4, pokój 223
ZadaniaBiuro ds.Geologii i Polityki Ekologicznej
Agnieszka Eichler
WydziałBiuro ds. Geologii i Polityki Ekologicznej
FunkcjaInspektor
Telefon+48 91 44 10 268
Fax+48 91 48 92 141
E-mailawojciechowska@wzp.pl
E-mailaeichler@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-506
ul. Starzyńskiego 3-4, pokój 224
ZadaniaWydawanie decyzji administracyjnych w zakresie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów w przypadku nieruchomości należących do miast na prawach powiatu.
Barbara Woźnicka
WydziałBiuro Opłat Środowiskowych i Gospodarki Odpadami
FunkcjaGłówny Specjalista
Telefon+48 91 44 10 261
Fax+48 91 48 92 141
E-mailbwoznicka@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-506
ul. Starzyńskiego 3-4, pokój 201
ZadaniaProwadzenie ewidencji wpływów z tytułu opłat środowiskowych i ich redystrybucja
Cezary Bestydziński
WydziałBiuro Opłat Środowiskowych i Gospodarki Odpadami
FunkcjaGłówny Specjalista
Telefon+48 91 44 10 282
E-mailcbestydzinski@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-506
ul. Starzyńskiego 3-4, pokój 204
Dorota Górska
WydziałBiuro Opłat Środowiskowych i Gospodarki Odpadami
FunkcjaInspektor
Telefon+48 91 44 10 270
Fax+48 91 48 92 141
E-maildgorska@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-506
ul. Starzyńskiego 3-4, pokój 204
Zadaniaopłaty za korzystanie ze środowiska - wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza (powiaty: goleniowski, gryficki, kamieński, kołobrzeski, łobeski, policki, świdwiński, stargardzki i pyrzycki)
Dorota Grochowska
WydziałBiuro do spraw Pozwoleń i Decyzji
FunkcjaInspektor
Telefon+48 91 44 10 274
E-maildgrochowska@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-506
ul. Starzyńskiego 3-4, pokój 213
ZadaniaBiuro Pozwoleń i Decyzji
Danuta Rutkowska
WydziałBiuro Opłat Środowiskowych i Gospodarki Odpadami
FunkcjaGłówny Specjalista
Telefon+48 91 44 10 267
Fax+48 91 48 92 141
E-maildrutkowska@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-506
ul. Starzyńskiego 3-4, pokój 206
Zadaniaopłaty za korzystanie ze środowiska - wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza (powiat gryfiński, powiat myśliborski, miasto Szczecin, miasto Świnoujście)
Ewa Chastas
WydziałBiuro Opłat Środowiskowych i Gospodarki
FunkcjaInspektor
Telefon+48 91 44 10 264
E-mailechastas@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-506
ul. Starzyńskiego 3-4, pokój 213
Grażyna Skrzypek
WydziałBiuro ds. Geologii i Polityki Ekologicznej
FunkcjaGłówny Specjalista
Telefon+48 91 44 10 263
E-mailgskrzypek@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-506
ul. Starzyńskiego 3-4, pokój 223
ZadaniaBiuro ds.Geologii i Polityki Ekologicznej.
Hanna Pastucha
WydziałBiuro Opłat Środowiskowych i Gospodarki Odpadami
FunkcjaPodinspektor
Telefon+48 91 44 10 279
E-mailhpastucha@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-506
ul. Starzyńskiego 3-4, pokój 204
Ilona Bednarczyk
WydziałBiuro do spraw Pozwoleń i Decyzji
FunkcjaGłówny Specjalista
Telefon+48 91 44 10 284
Fax+48 91 48 92 141
E-mailibednarczyk@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-506
ul. Starzyńskiego 3-4, pokój 225
ZadaniaBIURO ds. POZWOLEŃ i DECYZJI
Irena Kubisz
WydziałBiuro Opłat Środowiskowych i Gospodarki Odpadami
FunkcjaInspektor
Telefon+48 91 44 10 262
Fax+48 91 48 92 141
E-mailikubisz@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-506
ul. Starzyńskiego 3-4, pokój 201
ZadaniaProwadzenie ewidencji wpływów z tytułu opłat środowiskowych i ich redystrybucja.
Iwona Wajs
WydziałBiuro Opłat Środowiskowych i Gospodarki Odpadami
FunkcjaInspektor
Telefon+48 91 44 10 269
Fax+48 91 48 92 141
E-mailiwajs@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-506
ul. Starzyńskiego 3-4, pokój 206
Zadaniaopłaty za korzystanie ze środowiska - wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza (powiat drawski, białogardzki, sławieński, szczecinecki, koszaliński, wałecki, choszczeński, Koszalin - miasto)
Izabela Wereszczyńska
WydziałBiuro do spraw Pozwoleń i Decyzji
FunkcjaGłówny Specjalista
Telefon+48 91 44 10 276
E-mailiwereszczynska@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-506
ul. Starzyńskiego 3-4, pokój 202
Zadaniaz zakresu gospodarki wodno-ściekowej
Justyna Wawrzyńczak-Czerwony
WydziałBiuro ds. Geologii i Polityki Ekologicznej
FunkcjaGłówny Specjalista
Telefon+48 91 44 10 210
E-mailjczerwony@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-506
ul. Starzyńskiego 3-4, pokój 219
Zadaniaobsługa finansowa Wydziału Ochrony Środowiska, edukacja ekologiczna
Justyna Matuszewska
FunkcjaStażysta
Telefon
E-mailjmatuszewska@wzp.pl
Jan Toporkiewicz
WydziałBiuro ds. Geologii i Polityki Ekoilogicznej
FunkcjaInspektor
Telefon91 44 10 209
Fax91 48 92 141
E-mailjtoporkiewicz@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-506
ul. Starzyńskiego 3-4, pokój 224
Zadaniawydawanie decyzji administracyjnych w zakresie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów dla nieruchomości należących do miast na prawach powiatu
Karolina Błażków
WydziałBiuro Opłat Środowiskowych i Gospodarki
FunkcjaKierownik
Telefon+48 91 44 10 248
Fax+48 91 44 10 257
E-mailkblazkow@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-506
ul. Starzyńskiego 3-4, pokój 209
Karol Borowicz
WydziałBiuro Opłat Środowiskowych i Gospodarki Odpadmi
FunkcjaInspektor
Telefon+48 91 44 10 257
Fax+48 91 48 92 141
E-mailkborowicz@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-506
ul. Starzyńskiego 3-4, pokój 203
Krystyna Laskowska
WydziałBiuro Opłat Środowiskowych i Gospodarki Odpadami
FunkcjaGłówny Specjalista
Telefon+48 91 44 10 265
Fax+48 91 48 92 141
E-mailklaskowska@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-506
ul. Starzyńskiego 3-4, pokój 205
Zadaniaopłaty za korzystanie ze środowiska - pobór wody i wprowadzenie ścieków do wód lub do ziemi
Katarzyna Miszczak - Ekstedt
WydziałBiuro ds. Geologii i Polityki Ekologicznej
FunkcjaInspektor
Telefon+48 91 44 10 292
E-mailkmiszczak@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-506
ul. Starzyńskiego 3-4, pokój 219
Zadaniaobsługa finansowa Wydziału Ochrony Środowiska, edukacja ekologiczna
Katarzyna Otoka
WydziałBiuro Opłat Środowiskowych i Gospodarki Odpadami
FunkcjaGłówny Specjalista
Telefon+48 91 44 10 293
E-mailkotoka@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-506
ul. Starzyńskiego 3-4, pokój 218
ZadaniaUlgi w opłatach za korzystanie ze środowiska:umorzenie,rozłożenie na raty oraz odroczenie zapłaty zaległych opłat
Łukasz Łoziński
WydziałBiuro Opłat Środowiskowych i Gospodarki Odpadami
FunkcjaGłówny Specjalista
Telefon+4891 44 10 271
Fax+ 48 91 48 92 141
E-mailllozinski@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-506
ul. Starzyńskiego 3-4, pokój 207
Małgorzata Sędłak
WydziałBiuro ds. Geologii i Polityki Ekologicznej
FunkcjaInspektor
Telefon+48 91 44 10 241
Fax91 48 92 141
E-mailmfrydrykiewicz@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-506
ul. Starzyńskiego 3-4, pokój 223
ZadaniaOpiniowanie POŚ, Przeterminowane środki ochrony roślin, Przetargi
Marcin Grzegorek
WydziałBiuro do spraw Pozwoleń i Decyzji
FunkcjaGłówny Specjalista
Telefon+48 91 44 10 285
E-mailmgrzegorek@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-506
ul. Starzyńskiego 3-4, pokój 203
ZadaniaPozwolenia zintegrowane
Magdalena Hryncewicz
WydziałBiuro Opłat Środowiskowych i Gospodarki Odpadami
FunkcjaInspektor
Telefon+48 91 44 10 281
E-mailmhryncewicz@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-506
ul. Starzyńskiego 3-4, pokój 218
Monika Kłodzińska
WydziałBiuro Opłat Środowiskowych i Gospodarki Odpadami
FunkcjaInspektor
Telefon+48 91 44 10 260
E-mailmklodzinska@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-506
ul. Starzyńskiego 3-4, pokój 205
Zadaniawindykacja należności z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska
Magdalena Miller
WydziałBiuro ds. Geologii i Polityki Ekologicznej
FunkcjaInspektor
Telefon+48 91 44 10 290
Fax+48 91 48 92 141
E-mailmmiller@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-506
ul. Starzyńskiego 3-4, pokój 220
Martyna Swat
FunkcjaStażysta
Telefon
E-mailmswat@wzp.pl
Marta Waltrowska
WydziałBiuro Opłat Środowiskowych i Gospodarki Odpadami
FunkcjaInspektor
Telefon+48 91 44 10 280
Fax+48 91 48 92 141
E-mailmwaltrowska@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-506
ul. Starzyńskiego 3-4, pokój 204
Paulina Iwanejko
WydziałBiuro Opłat Środowiskowych i Gospodarki Odpadami
FunkcjaGłówny Specjalista
Telefon+48 91 44 10 256
Fax+48 91 48 92 141
E-mailpiwanejko@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-506
ul. Starzyńskiego 3-4, pokój 208
Piotr Makarewicz
WydziałBiuro do spraw Pozwoleń i Decyzji
FunkcjaInspektor
Telefon+48 91 44 10 278
E-mailpmakarewicz@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-506
ul. Starzyńskiego 3-4, pokój 202
ZadaniaBiuro ds. pozwoleń i decyzji. Pozwolenia wodnoprawne, gospodarka wodno-ściekowa. Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych.
Paweł Więch
WydziałBiuro ds. Geologii i Polityki Ekologicznej
FunkcjaGłówny Specjalista
Telefon+48 91 44 10 222
E-mailpwiech@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-506
ul. Starzyńskiego 3-4, pokój 216
Zadaniageologia
Sylwia Ostrowska
WydziałBiuro ds. Geologii i Polityki Ekologicznej
FunkcjaInspektor
Telefon+48 91 44 10 209
Fax+48 91 48 92 141
E-mailsostrowska@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-506
ul. Starzyńskiego 3-4, pokój 224
ZadaniaWydawanie decyzji administracyjnych w zakresie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów w przypadku nieruchomości należących do miast na prawach powiatu.
Urszula Majchrzyk
WydziałBiuro ds. Geologii i Polityki Ekologicznej
FunkcjaGłówny Specjalista
Telefon+48 91 44 10 223
E-mailumajchrzyk@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-506
ul. Starzyńskiego 3-4, pokój 215
Wioletta Rudzka
WydziałBiuro do spraw Pozwoleń i Decyzji
FunkcjaInspektor
Telefon+48 91 44 10 275
Fax+48 91 48 92 141
E-mailwrudzka@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-506
ul. Starzyńskiego 3-4, pokój 213
ZadaniaBIURO ds. POZWOLEŃ i DECYZJI Prowadzenie spraw z zakresu: 1)gospodarki odpadami, 2)emisji pyłów i gazów do powietrza, 3)systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych.
Zbigniew Zakrzewski
WydziałBiuro ds. Geologii i Polityki Ekologicznej
FunkcjaInspektor
Telefon+48 91 44 10 220
Fax+48 91 48 92 141
E-mailzzakrzewski@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-506
ul. Starzyńskiego 3-4, pokój 216
ZadaniaZadania z zakresu ustawy Prawo geologiczne i górnicze. Sprawy związane z opłatami eksploatacyjnymi za wydobytą kopalinę - całe województwo. Pozostałe zadania z zakresu ustawy Prawo geologiczne i górnicze - powiaty: choszczeński, gryfiński, myśliborski, pyrzycki.