Dane kontaktowe pracowników

Szanowni Państwo!


W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”) informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych. Kliknięcie przycisku „Przejdź do serwisu” oznacza zgodę na przetwarzanie danych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania serwisu.


W związku z zapisami art. 13 oraz art. 14 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest:

Województwo Zachodniopomorskie
ul. Korsarzy 34
70-540 Szczecin

Obsługę Województwa Zachodniopomorskiego prowadzi Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego.

Na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) RODO Administrator (AD) powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD), który w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych. Z IOD można kontaktować się pod adresem mail abi@wzp.pl.

Do zakresu działania samorządu województwa należy wykonywanie zadań publicznych o charakterze wojewódzkim, niezastrzeżonych ustawami na rzecz organów administracji rządowej. Województwo Zachodniopomorskie gromadzi Państwa dane w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa oraz Statutu Województwa Zachodniopomorskiego, a w szczególności z ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2018 r., poz. 913). Podstawa prawna przetwarzania Państwa danych wynika z szeregu ustaw kompetencyjnych (merytorycznych) oraz obowiązków i zadań zleconych przez instytucje nadrzędne wobec Województwa.

Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu, o którym mowa powyżej. W szczególnych sytuacjach Administrator może przekazać/powierzyć Państwa dane innym podmiotom. Podstawą przekazania/powierzenia danych są przepisy prawa (np. wymiar sprawiedliwości, administracja skarbowa, instytucje związane z obsługą szeroko pojętych funduszy unijnych, podmioty związane z obsługą sfery socjalnej – ZUS, PFRON) lub właściwie skonstruowane, zapewniające bezpieczeństwo danym osobowym, umowy powierzenia danych do przetwarzania (np. z podmiotami sektora teleinformatycznego i telekomunikacyjnego, przetwarzania danych).

Dane osobowe przetwarzane przez Województwo Zachodniopomorskie przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne lub ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r., poz. 1257) i ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2018 r., poz. 217), w tym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

Każda osoba, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, ma możliwość:

  • dostępu do danych osobowych jej dotyczących,
  • żądania ich sprostowania,
  • usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, pisząc na adres AD lub drogą elektroniczną kierując korespondencję na adres abi@wzp.pl.

Osoba której dane przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez tę osobę ma prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Województwo Zachodniopomorskie. Organem właściwym dla ww. skargi jest:

Urząd Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa

W zależności od sfery, w której przetwarzane są dane osobowe w Województwie Zachodniopomorskim, podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym. W szczególnych przypadkach ich podanie jest warunkiem zawarcia umowy. O szczegółach podstawy gromadzenia danych osobowych i ewentualnym obowiązku lub dobrowolności ich podania oraz potencjalnych konsekwencjach niepodania danych, informowani Państwo będziecie przez wydział merytoryczny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.

Przejdź do serwisu

Dane kontaktowe pracowników

INFORMACJA

 

Dojście do Wydziału Inwestycji i Nieruchomości możliwe jest jedynie od strony ul. Mazowieckiej przez teren Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego.

 

Znajdź osobę

 

Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich

Edward Trzybulski
FunkcjaDyrektor
Telefon+48 91 48 07 295
Fax+48 91 43 32 838
E-mailetrzybulski@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-540
ul. Korsarzy 34 - Wejście I, pokój 118
Bartłomiej Kardas
FunkcjaZastępca Dyrektora
Telefon+48 91 44 67 141
Fax+48 91 44 67 185
E-mailbkardas@wzp.pl
AdresSzczecin, 71-421
al. Wyzwolenia 105, pokój 304
ZadaniaNadzór nad pionem zamówień publicznych w WOiRZL
Monika Wieczorek
FunkcjaInspektor
Telefon+48 91 48 07 295
Fax+48 91 43 32 838
E-mailmwieczorek@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-540
ul. Korsarzy 34 - Wejście I, pokój 117
Zadaniasekretariat WOiRZL oraz Biura Radców Prawnych
Elżbieta Mulczyńska
FunkcjaGłówny Specjalista
Telefon+48 91 48 07 252
Fax+48 91 43 32 842
E-mailemulczynska@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-540
ul. Korsarzy 34 - Wejście G
Monika Huk
WydziałBiuro ds. kadrowych i płac
FunkcjaKierownik
Telefon+48 91 48 07 258
E-mailmhuk@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-540
ul. Korsarzy 34 - Wejście I, pokój 121
Blanka Branecka
WydziałBiuro ds. kadrowych i płac
FunkcjaGłówny Specjalista
Telefon+48 91 48 07 234
E-mailbbranecka@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-540
ul. Korsarzy 34 - Wejście I, pokój 320
Justyna Cieśla
WydziałBiuro ds. kadrowych i płac
FunkcjaInspektor
Telefon+48 91 48 07 223
E-mailjciesla@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-540
ul. Korsarzy 34 - Wejście I, pokój 320
Magdalena Witwicka
WydziałBiuro ds. kadrowych i płac
FunkcjaGłówny Specjalista
Telefon+48 91 48 07 258
E-mailmwitwicka@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-540
ul. Korsarzy 34 - Wejście I, pokój 121
Monika Żabicka
WydziałBiuro ds. kadrowych i płac
FunkcjaPodinspektor
Telefon+48 91 48 07 223
E-mailmzabicka@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-540
ul. Korsarzy 34 - Wejście I, pokój 320
Anna Grześkowiak
WydziałWydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich
FunkcjaInspektor
Telefon+48 91 48 07 205
E-mailagrzeskowiak@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-540
ul. Korsarzy 34 - Wejście I, pokój 121
ZadaniaBiuro ds. Kadr i Płac
Agnieszka Milewska
WydziałBiuro ds. kadrowych i płac
FunkcjaGłówny Specjalista
Telefon+48 91 48 07 234
E-mailamilewska@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-540
ul. Korsarzy 34 - Wejście I, pokój 320
Dorota Brzezińska
WydziałBiuro ds. organizacyjno-prawnych
FunkcjaKierownik
Telefon+48 91 48 07 224
E-maildbrzezinska@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-540
ul. Korsarzy 34 - Wejście I, pokój 119
Barbara Bas
WydziałBiuro ds. organizacyjno-prawnych
FunkcjaGłówny Specjalista
Telefon+48 91 48 07 227
E-mailbbas@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-540
ul. Korsarzy 34 - Wejście I, pokój 120
ZadaniaWydawanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi
Paweł Swiłas
WydziałBiuro ds. organizacyjno-prawnych
FunkcjaGłówny Specjalista
Telefon+48 91 48 07 297
E-mailpswilas@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-540
ul. Korsarzy 34 - Wejście I
Katarzyna Strzyżewska
WydziałBiuro ds. organizacyjno-prawnych
FunkcjaGłówny Specjalista
Telefon+48 91 48 07 216
E-mailkstrzyzewska@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-540
ul. Korsarzy 34 - Wejście I, pokój 115
Artur Lenkiewicz
WydziałBiuro ds. organizacyjno-prawnych
FunkcjaGłówny Specjalista
Telefon+48 91 48 07 213
E-mailalenkiewicz@wzp.pl
E-mailb.prawne@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-540
ul. Korsarzy 34 - Wejście I, pokój 115
Piotr Jaworowski
WydziałBiuro ds. organizacyjno-prawnych
FunkcjaGłówny Specjalista
Telefon+48 91 48 07 213
E-mailpjaworowski@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-540
ul. Korsarzy 34 - Wejście I, pokój 115
Renata Jelonek
WydziałWieloosobowe Stanowisko do spraw Dotacji
FunkcjaGłówny Specjalista - Koordynator
Telefon+48 91 44 67 197
Fax+48 91 44 67 197
E-mailrjelonek@wzp.pl
AdresSzczecin, 71-421
Al. Wyzwolenia 105, pokój 311
Zadaniawieloosobowe stanowisko ds. dotacji (dotacje ze środków krajowych)
Katarzyna Czarnowska
WydziałJednoosobowe stanowisko ds. bezpieczeństwa i higieny pracy
FunkcjaInspektor
Telefon+48 91 480 72 29
E-mailkczarnowska@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-540
ul. Korsarzy 34 - Wejście I, pokój 121
ZadaniaInspektor ds. BHP
Dorota Pawelec
WydziałWieloosobowe stanowisko ds. zamówień publicznych
FunkcjaGłówny Specjalista
Telefon+48 91 44 67 120
Fax+48 91 44 67 185
E-maildpawelec@wzp.pl
AdresSzczecin, 71-421
al. Wyzwolenia 105, pokój 305
ZadaniaWieloosobowe Stanowisko ds Zamówień Publicznych
Bożena Grabowska
WydziałWieloosobowe Stanowisko do spraw Dotacji
FunkcjaInspektor
Telefon+48 91 44 67 116
E-mailbgrabowska@wzp.pl
AdresSzczecin, 71-421
al. Wyzwolenia 105, pokój 105
Zadaniawieloosobowe stanowisko ds. dotacji
Aleksandra Boduszek
WydziałBiuro ds. kadrowych i płac
FunkcjaInspektor
Telefon+48 91 48 07 223
E-mailaboduszek@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-540
ul. Korsarzy 34 - Wejście I, pokój 320
Anna Kwiecień
WydziałWieloosobowe stanowisko ds. zamówień publicznych
FunkcjaGłówny Specjalista
Telefon+48 91 44 67 194
Fax+48 91 44 67 185
E-mailakwiecien@wzp.pl
AdresSzczecin, 71-421
al. Wyzwolenia 105, pokój 303
Zadaniawieloosobowe stanowisko ds.zamówień publicznych
Anna Siuda
WydziałBiuro ds. kadrowych i płac
FunkcjaInspektor
Telefon914807223
E-mailasiuda@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-540
ul. Korsarzy 34 - Wejście I, pokój 320
Katarzyna Tomczyk
WydziałWieloosobowe stanowisko ds. zamówień publicznych
FunkcjaInspektor
Telefon+48 91 44 67 168
Fax+48 91 44 67 185
E-mailkatomczyk@wzp.pl
AdresSzczecin, 71-421
al. Wyzwolenia 105, pokój 303
ZadaniaWieloosobowe stanowisko ds. Zamówień Publicznych
Magdalena Karolska
WydziałBiuro ds. Kadr i Płac
FunkcjaPodinspektor
Telefon+48914807205
E-mailmkarolska@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-540
ul. Korsarzy 34 - Wejście I, pokój 121
Piotr Wiśniewski
WydziałWieloosobowe stanowisko ds. zamówień publicznych
FunkcjaInspektor
Telefon+ 48 91 44 67 169
Fax+ 48 91 44 67 185
E-mailpwisniewski@wzp.pl
AdresSzczecin, 71-421
al. Wyzwolenia 105, pokój 302
ZadaniaWieloosobowe stanowisko ds. zamówień publicznych
Stefan Kujawski
FunkcjaInspektor
Telefon+48 91 44 67 184
Fax+48 91 44 67 185
E-mailskujawski@wzp.pl
AdresSzczecin, 71-421
al. Wyzwolenia 105, pokój 302
ZadaniaWieloosobowe stanowisko ds. zamówień publicznych