Dane kontaktowe pracowników

Szanowni Państwo!


W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”) informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych. Kliknięcie przycisku „Przejdź do serwisu” oznacza zgodę na przetwarzanie danych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania serwisu.


W związku z zapisami art. 13 oraz art. 14 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest:

Województwo Zachodniopomorskie
ul. Korsarzy 34
70-540 Szczecin

Obsługę Województwa Zachodniopomorskiego prowadzi Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego.

Na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) RODO Administrator (AD) powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD), który w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych. Z IOD można kontaktować się pod adresem mail abi@wzp.pl.

Do zakresu działania samorządu województwa należy wykonywanie zadań publicznych o charakterze wojewódzkim, niezastrzeżonych ustawami na rzecz organów administracji rządowej. Województwo Zachodniopomorskie gromadzi Państwa dane w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa oraz Statutu Województwa Zachodniopomorskiego, a w szczególności z ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2018 r., poz. 913). Podstawa prawna przetwarzania Państwa danych wynika z szeregu ustaw kompetencyjnych (merytorycznych) oraz obowiązków i zadań zleconych przez instytucje nadrzędne wobec Województwa.

Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu, o którym mowa powyżej. W szczególnych sytuacjach Administrator może przekazać/powierzyć Państwa dane innym podmiotom. Podstawą przekazania/powierzenia danych są przepisy prawa (np. wymiar sprawiedliwości, administracja skarbowa, instytucje związane z obsługą szeroko pojętych funduszy unijnych, podmioty związane z obsługą sfery socjalnej – ZUS, PFRON) lub właściwie skonstruowane, zapewniające bezpieczeństwo danym osobowym, umowy powierzenia danych do przetwarzania (np. z podmiotami sektora teleinformatycznego i telekomunikacyjnego, przetwarzania danych).

Dane osobowe przetwarzane przez Województwo Zachodniopomorskie przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne lub ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r., poz. 1257) i ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2018 r., poz. 217), w tym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

Każda osoba, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, ma możliwość:

  • dostępu do danych osobowych jej dotyczących,
  • żądania ich sprostowania,
  • usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, pisząc na adres AD lub drogą elektroniczną kierując korespondencję na adres abi@wzp.pl.

Osoba której dane przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez tę osobę ma prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Województwo Zachodniopomorskie. Organem właściwym dla ww. skargi jest:

Urząd Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa

W zależności od sfery, w której przetwarzane są dane osobowe w Województwie Zachodniopomorskim, podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym. W szczególnych przypadkach ich podanie jest warunkiem zawarcia umowy. O szczegółach podstawy gromadzenia danych osobowych i ewentualnym obowiązku lub dobrowolności ich podania oraz potencjalnych konsekwencjach niepodania danych, informowani Państwo będziecie przez wydział merytoryczny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.

Przejdź do serwisu

Dane kontaktowe pracowników

INFORMACJA

 

Dojście do Wydziału Inwestycji i Nieruchomości możliwe jest jedynie od strony ul. Mazowieckiej przez teren Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego.

 

Znajdź osobę

 

Wydział Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego

Bartłomiej Mroczkowski
WydziałWKNiDN
FunkcjaDyrektor
Telefon+48 91 44 03 010
Fax+48 91 44 03 038
E-mailbmroczkowski@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-506
ul. Starzyńskiego 3-4, pokój 22
Przemysław Wraga
WydziałBiuro do spraw Kultury
FunkcjaKierownik
Telefon+48 91 44 03 010
Fax091 440 30 38
E-mailpwraga@wzp.pl
E-mailkultura@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-506
ul. Starzyńskiego 3-4, pokój 24
Katarzyna Walter
FunkcjaInspektor
Telefon+48 91 440 30 10
Fax+48 91 440 30 38
E-mailkwalter@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-506
ul. Starzyńskiego 3-4, pokój 23
ZadaniaSekretariat
Angelika Rotkiewicz
WydziałBiuro do spraw Kultury
FunkcjaGłówny Specjalista
Telefon+48 91 440 30 20
Fax+48 91 440 30 22
E-mailarotkiewicz@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-506
ul. Starzyńskiego 3-4, pokój 27
ZadaniaBiuro ds. Kultury - współpraca międzynarodowa Wydziału, stypendia i nagrody artystyczne Marszałka, Zachodniopomorski Fundusz Filmowy "Pomerania Film";
Paulina Poterska
WydziałBiuro ds. Mecenatu i Dziedzictwa Narodowego
FunkcjaGłówny Specjalista
Telefon+48 91 44 03 015
Fax+48 91 44 03 022
E-mailppoterska@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-506
ul. Starzyńskiego 3-4, pokój 29
Zadaniamonitorowanie wykorzystania środków budżetowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach
Barbara Kuźnicka
WydziałBiuro do spraw Kultury
FunkcjaInspektor
Telefon+48 91 440 30 18
Fax+48 91 440 30 38
E-mailbkuznicka@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-506
ul. Starzyńskiego 3-4, pokój 28
ZadaniaBiuro ds. Kultury. Nadzór nad Instytucjami Kultury Książnica Pomorska im. Stanisława Staszica w Szczecinie, Morskie Centrum Nauki im. prof. Jerzego Stelmacha
Iwona Zapotoczna
WydziałWieloosobowe stanowisko ds. finansów
FunkcjaGłówny Specjalista
Telefon+48 91 44 03 031
E-mailizapotoczna@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-506
ul. Starzyńskiego 3-4, pokój 26
ZadaniaFinanse
Anna Wolska
WydziałBiuro ds. Mecenatu i Dziedzictwa Narodowego
FunkcjaGłówny Specjalista
Telefon+48 91 440 30 14
Fax+48 91 440 30 38
E-mailawolska@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-506
ul. Starzyńskiego 3-4, pokój 27
ZadaniaPromocja Województwa poprzez kulturę, upowszechnianie kultury i sztuki w Województwie Zachodniopomorskim, opinie w sprawie patronatu honorowego Marszałka Województwa, administracja strony internetowej
Aneta Chmielewska
WydziałBiuro ds. Mecenatu i Dziedzictwa Narodowego
FunkcjaKierownik
Telefon+48 91 44 03 034
E-mailachmielewska@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-506
ul. Starzyńskiego 3-4, pokój 29
ZadaniaKierownik Biura ds. Mecenatu i Dziedzictwa Narodowego
Anna Kalkowska
WydziałBiuro do spraw Kultury
FunkcjaGłówny Specjalista
Telefon+48 91 440 30 49
Fax+48 91 440 30 38
E-mailakalkowska@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-506
ul. Starzyńskiego 3-4, pokój 28
ZadaniaNadzór nad instytucjami kultury: Muzeum Narodowe w Szczecinie, Biuro Dokumentacji Zabytków w Szczecinie, Ośrodek Teatralny Kana w Szczecinie.
Bogumiła Rechnio
WydziałBiuro ds Mecenatu i Dziedzictwa Narodowego
FunkcjaInspektor
Telefon48914403030
E-mailbrechnio@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-506
ul. Starzyńskiego 3-4, pokój 29
ZadaniaMonitorowanie wykorzystania środków budżetowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach.
Krystian Czynszak
WydziałWieloosobowe stanowisko ds. finansów
FunkcjaInspektor
Telefon+48 91 44 03 043
Fax+48 91 44 03 038
E-mailkczynszak@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-506
ul. Starzyńskiego 3-4, pokój 26
ZadaniaFinanse
Michał Bryła
WydziałBiuro do spraw Kultury
FunkcjaGłówny Specjalista
Telefon+48 91 44 03 036
Fax+48 91 44 03 038
E-mailmbryla@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-506
ul. Starzyńskiego 3-4, pokój 28
Zadanianadzór nad instytucjami kultury - Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie, Teatr Polski w Szczecinie, Opera na Zamku w Szczecinie