Dane kontaktowe pracowników

Szanowni Państwo!


W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”) informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych. Kliknięcie przycisku „Przejdź do serwisu” oznacza zgodę na przetwarzanie danych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania serwisu.


W związku z zapisami art. 13 oraz art. 14 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest:

Województwo Zachodniopomorskie
ul. Korsarzy 34
70-540 Szczecin

Obsługę Województwa Zachodniopomorskiego prowadzi Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego.

Na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) RODO Administrator (AD) powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD), który w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych. Z IOD można kontaktować się pod adresem mail abi@wzp.pl.

Do zakresu działania samorządu województwa należy wykonywanie zadań publicznych o charakterze wojewódzkim, niezastrzeżonych ustawami na rzecz organów administracji rządowej. Województwo Zachodniopomorskie gromadzi Państwa dane w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa oraz Statutu Województwa Zachodniopomorskiego, a w szczególności z ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2018 r., poz. 913). Podstawa prawna przetwarzania Państwa danych wynika z szeregu ustaw kompetencyjnych (merytorycznych) oraz obowiązków i zadań zleconych przez instytucje nadrzędne wobec Województwa.

Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu, o którym mowa powyżej. W szczególnych sytuacjach Administrator może przekazać/powierzyć Państwa dane innym podmiotom. Podstawą przekazania/powierzenia danych są przepisy prawa (np. wymiar sprawiedliwości, administracja skarbowa, instytucje związane z obsługą szeroko pojętych funduszy unijnych, podmioty związane z obsługą sfery socjalnej – ZUS, PFRON) lub właściwie skonstruowane, zapewniające bezpieczeństwo danym osobowym, umowy powierzenia danych do przetwarzania (np. z podmiotami sektora teleinformatycznego i telekomunikacyjnego, przetwarzania danych).

Dane osobowe przetwarzane przez Województwo Zachodniopomorskie przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne lub ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r., poz. 1257) i ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2018 r., poz. 217), w tym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

Każda osoba, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, ma możliwość:

  • dostępu do danych osobowych jej dotyczących,
  • żądania ich sprostowania,
  • usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, pisząc na adres AD lub drogą elektroniczną kierując korespondencję na adres abi@wzp.pl.

Osoba której dane przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez tę osobę ma prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Województwo Zachodniopomorskie. Organem właściwym dla ww. skargi jest:

Urząd Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa

W zależności od sfery, w której przetwarzane są dane osobowe w Województwie Zachodniopomorskim, podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym. W szczególnych przypadkach ich podanie jest warunkiem zawarcia umowy. O szczegółach podstawy gromadzenia danych osobowych i ewentualnym obowiązku lub dobrowolności ich podania oraz potencjalnych konsekwencjach niepodania danych, informowani Państwo będziecie przez wydział merytoryczny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.

Przejdź do serwisu

Dane kontaktowe pracowników

INFORMACJA

 

Dojście do Wydziału Inwestycji i Nieruchomości możliwe jest jedynie od strony ul. Mazowieckiej przez teren Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego.

 

Znajdź osobę

 

Wydział Infrastruktury i Transportu

Jadwiga Rajkiewicz
FunkcjaDyrektor
Telefon+48 91 44 19 190
Fax+48 91 42 39 915
E-mailjrajkiewicz@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-550
pl. Hołdu Pruskiego 8, pokój 7
Agnieszka Ulass
Funkcjap.o. Zastępcy Dyrektora
Telefon+48 91 44 19 190
Fax+48 91 42 39 915
E-mailaulass@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-550
pl. Hołdu Pruskiego 8, pokój 7
Sylwia Wais
FunkcjaInspektor
Telefon+48 91 44 19 190
Fax+48 91 42 39 915
E-mailswais@wzp.pl
E-mailwiit@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-550
pl. Hołdu Pruskiego 8, pokój 7
ZadaniaSekretariat
Małgorzata Wesołowska
WydziałWieloosobowe Stanowisko do spraw Finansowych
FunkcjaGłówny Specjalista - Koordynator
Telefon+48 91 44 19 107
E-mailmwesolowska@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-550
pl. Hołdu Pruskiego 8, pokój 19
ZadaniaWieloosobowe stanowisko ds. finansowych
Joanna Piwowska-Krakowiak
WydziałWieloosobowe Stanowisko do spraw Finansowych
FunkcjaInspektor
Telefon+48 91 44 19 108
E-mailjpiwowska@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-550
pl. Hołdu Pruskiego 8, pokój 19
ZadaniaWieloosobowe stanowisko ds. finansowych
Karolina Kurpiel Zawadzka
Funkcjainspektor
Telefon+48 91 44 19 156
E-mailkkurpiel@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-550
pl. Hołdu Pruskiego 8, pokój 11
ZadaniaPrzebywa na urlopie wychowawczym
Daniel Paszun
Wydział Biuro Regionalnego Transportu Pasażerskiego
FunkcjaKierownik
Telefon+48 91 44 19 181
E-maildpaszun@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-550
pl. Hołdu Pruskiego 8, pokój 12
ZadaniaBiuro Regionalnego Transportu Pasażerskiego
Piotr Szwic
Wydział Biuro Regionalnego Transportu Pasażerskiego
FunkcjaGłówny Specjalista
Telefon+48 91 44 19 149
Fax+48 91 44 19 149
E-mailpszwic@wzp.pl
E-mailzezwolenia@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-550
pl. Hołdu Pruskiego 8, pokój 10
ZadaniaBiuro Regionalnego Transportu Pasażerskiego
Sławomir Kocot
Wydział Biuro Regionalnego Transportu Pasażerskiego
FunkcjaGłówny Specjalista
Telefon+48 91 44 19 120
E-mailskocot@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-550
pl. Hołdu Pruskiego 8, pokój 11
ZadaniaBiuro Regionalnego Transportu Pasażerskiego
Grzegorz Zmysłowski
Wydział Biuro Regionalnego Transportu Pasażerskiego
FunkcjaGłówny Specjalista
Telefon+48 91 44 19 150
E-mailgzmyslowski@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-550
pl. Hołdu Pruskiego 8, pokój 10
ZadaniaBiuro Regionalnego Transportu Pasażerskiego - analiza rozkładów jazdy autobusów
Bohdan Jędrzejewski
WydziałBiuro Regionalnego Transportu Pasażerskiego
FunkcjaGłówny Specjalista
Telefon+48 91 441 91 63
Fax +48 91 423 99 15
E-mailbjedrzejewski@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-550
pl. Hołdu Pruskiego 8, pokój 8
ZadaniaKoleje regionalne - Analiza zapotrzebowania na przewozy, opracowywanie rozkładów jazdy pociągów, analiza wniosków w spr. zmian rozkładu jazdy.
Joanna Sprada
Wydział Biuro Regionalnego Transportu Pasażerskiego
FunkcjaInspektor
Telefon+48 91 44 19 164
Fax+48 91 44 19 159
E-mailjsprada@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-550
pl. Hołdu Pruskiego 8, pokój 20
ZadaniaBiuro Regionalnego Transportu Pasażerskiego - dopłaty do biletów ulgowych, finanse
Tomasz Narewicz
Wydział Biuro Komunikacji i Sieci Transportowej
FunkcjaInspektor
Telefon+48 91 44 19 177
Fax+48 91 44 19 177
E-mailtnarewicz@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-550
pl. Hołdu Pruskiego 8, pokój 20
ZadaniaBiuro Komunikacji i Sieci Transportowej
Marcin Tarnowski
WydziałBiuro do spraw Dróg Wojewódzkich
FunkcjaGłówny Specjalista
Telefon+48 91 44 19 173
E-mailmtarnowski@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-550
pl. Hołdu Pruskiego 8, pokój 14
ZadaniaBiuro ds. Dróg Wojewódzkich
Cyprian Stodulny
WydziałBiuro do spraw Dróg Wojewódzkich
FunkcjaGłówny Specjalista
Telefon+48 91 44 19 169
E-mailcstodulny@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-550
pl. Hołdu Pruskiego 8, pokój 14
ZadaniaBiuro ds. Dróg Wojewódzkich
Mieszko Pająk
WydziałBiuro do spraw Dróg Wojewódzkich
FunkcjaGłówny Specjalista
Telefon914-419-151
Fax914-419-151
E-mailmpajak@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-550
pl. Hołdu Pruskiego 8, pokój 16
ZadaniaBiuro ds. Dróg Wojewódzkich. Ten adres nie służy do przekazywania dokumentów do urzędu. Dokumenty w formie elektronicznej do urzędu przekazywać należy przez skrzynkę w systemie ePUAP.
Agnieszka Szymborska
WydziałBiuro ds. Dróg Wojewódzkich
FunkcjaInspektor
Telefon+48 91 44 19 153
E-mailaszczeblinska@wzp.pl
E-mailaszymborska@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-550
pl. Hołdu Pruskiego 8, pokój 15
ZadaniaBiuro ds. Dróg Wojewódzkich
Monika Pałęga
WydziałBiuro do spraw Dróg Wojewódzkich
FunkcjaInspektor
Telefon+48 91 44 19 152
Fax+48 91 44 19 154
E-mailmpalega@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-550
pl. Hołdu Pruskiego 8, pokój 15
ZadaniaBiuro ds. Dróg Wojewódzkich
Przemysław Konieczyński
WydziałBiuro Komunikacji i Sieci Transportowej
FunkcjaKierownik
Telefon+48 91 44 19 180
Fax+48 91 42 399 15
E-mailpkonieczynski@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-550
pl. Hołdu Pruskiego 8, pokój 2
ZadaniaBiuro Komunikacji i Sieci Transportowej
Tomasz Kuna
WydziałBiuro Regionalnego Transportu Pasażerskiego
FunkcjaGłówny Specjalista
Telefon+48 91 44 19 124
E-mailtkuna@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-550
pl. Hołdu Pruskiego 8, pokój 20
ZadaniaBiuro Regionalnego Transportu Pasażerskiego
Przemysław Szajewski
WydziałBiuro Komunikacji i Sieci Transportowej
FunkcjaGłówny Specjalista
Telefon+48 91 44 19 162
E-mailpszajewski@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-550
pl. Hołdu Pruskiego 8, pokój 13
ZadaniaBiuro Komunikacji i Sieci Transportowej
Aleksandra Daniluk
WydziałBiuro Komunikacji i Sieci Transportowej
FunkcjaPodinspektor
Telefon+48 91 44 19 161
Fax+48 91 42 39 915
E-mailadaniluk@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-550
pl. Hołdu Pruskiego 8, pokój 8
Agata Gierszewska
WydziałBiuro Polityki Transportowej i Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
FunkcjaInspektor
Telefon
E-mailagierszewska@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-550
pl. Hołdu Pruskiego 8
ZadaniaPrzebywa na urlopie wychowawczym
Andrzej Rosa
WydziałBiuro Regionalnego Transportu Pasażerskiego
FunkcjaGłówny Specjalista
Telefon+48 91 44 19 182
E-mailarosa@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-550
pl. Hołdu Pruskiego 8, pokój 8
Agata Stawicka
Wydział Biuro Regionalnego Transportu Pasażerskiego
FunkcjaGłówny Specjalista
Telefon44 19 149
E-mailastawicka@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-550
pl. Hołdu Pruskiego 8, pokój 10
ZadaniaBiuro Regionalnego Transportu Pasażerskiego - wydawanie zezwoleń na przewóz osób oraz analiza rozkładów jazdy autobusów.
Dorota Bielawska
WydziałWieloosobowe stanowisko ds. finansowych
FunkcjaInspektor
Telefon
E-maildbielawska@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-952
Pl. Hołdu Pruskiego 8
Joanna Hajduk
WydziałBiuro ds. Dróg Wojewódzkich
FunkcjaGłówny Specjalista
Telefon+48 91 44 19 174
E-mailjhajduk@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-550
pl. Hołdu Pruskiego 8, pokój 14
Katarzyna Sobska
WydziałBiuro Regionalnego Transportu Pasażerskiego
FunkcjaInspektor
Telefon+48 91 44 19 179
E-mailksobska@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-550
pl. Hołdu Pruskiego 8, pokój 11
Nina Beczak
WydziałBiuro do spraw Dróg Wojewódzkich
FunkcjaGłówny Specjalista
Telefon+48 91 44 19 171
Fax+48 91 44 19 154
E-mailnbeczak@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-550
pl. Hołdu Pruskiego 8, pokój 14
Piotr Gregorek
WydziałBiuro Regionalnego Transportu Pasażerskiego
FunkcjaGłówny Specjalista
Telefon+48 91 44 19 168,
E-mailpgregorek@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-550
pl. Hołdu Pruskiego 8, pokój 11
Radosław Bogdański
WydziałBiuro do spraw Dróg Wojewódzkich
FunkcjaInspektor
Telefon+48914419153
E-mailrbogdanski@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-550
pl. Hołdu Pruskiego 8, pokój 15
Rafał Wołosiak
WydziałBiuro do spraw Dróg Wojewódzkich
Funkcjap.o. Kierownika
Telefon+48 91 44 19 114
E-mailrwolosiak@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-550
pl. Hołdu Pruskiego 8, pokój 15
ZadaniaBiuro ds. dróg wojewódzkich