Dane kontaktowe pracowników

Szanowni Państwo!


W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”) informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych. Kliknięcie przycisku „Przejdź do serwisu” oznacza zgodę na przetwarzanie danych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania serwisu.


W związku z zapisami art. 13 oraz art. 14 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest:

Województwo Zachodniopomorskie
ul. Korsarzy 34
70-540 Szczecin

Obsługę Województwa Zachodniopomorskiego prowadzi Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego.

Na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) RODO Administrator (AD) powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD), który w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych. Z IOD można kontaktować się pod adresem mail abi@wzp.pl.

Do zakresu działania samorządu województwa należy wykonywanie zadań publicznych o charakterze wojewódzkim, niezastrzeżonych ustawami na rzecz organów administracji rządowej. Województwo Zachodniopomorskie gromadzi Państwa dane w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa oraz Statutu Województwa Zachodniopomorskiego, a w szczególności z ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2018 r., poz. 913). Podstawa prawna przetwarzania Państwa danych wynika z szeregu ustaw kompetencyjnych (merytorycznych) oraz obowiązków i zadań zleconych przez instytucje nadrzędne wobec Województwa.

Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu, o którym mowa powyżej. W szczególnych sytuacjach Administrator może przekazać/powierzyć Państwa dane innym podmiotom. Podstawą przekazania/powierzenia danych są przepisy prawa (np. wymiar sprawiedliwości, administracja skarbowa, instytucje związane z obsługą szeroko pojętych funduszy unijnych, podmioty związane z obsługą sfery socjalnej – ZUS, PFRON) lub właściwie skonstruowane, zapewniające bezpieczeństwo danym osobowym, umowy powierzenia danych do przetwarzania (np. z podmiotami sektora teleinformatycznego i telekomunikacyjnego, przetwarzania danych).

Dane osobowe przetwarzane przez Województwo Zachodniopomorskie przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne lub ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r., poz. 1257) i ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2018 r., poz. 217), w tym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

Każda osoba, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, ma możliwość:

  • dostępu do danych osobowych jej dotyczących,
  • żądania ich sprostowania,
  • usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, pisząc na adres AD lub drogą elektroniczną kierując korespondencję na adres abi@wzp.pl.

Osoba której dane przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez tę osobę ma prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Województwo Zachodniopomorskie. Organem właściwym dla ww. skargi jest:

Urząd Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa

W zależności od sfery, w której przetwarzane są dane osobowe w Województwie Zachodniopomorskim, podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym. W szczególnych przypadkach ich podanie jest warunkiem zawarcia umowy. O szczegółach podstawy gromadzenia danych osobowych i ewentualnym obowiązku lub dobrowolności ich podania oraz potencjalnych konsekwencjach niepodania danych, informowani Państwo będziecie przez wydział merytoryczny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.

Przejdź do serwisu

Dane kontaktowe pracowników

INFORMACJA

 

Dojście do Wydziału Inwestycji i Nieruchomości możliwe jest jedynie od strony ul. Mazowieckiej przez teren Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego.

 

Znajdź osobę

 

Wydział Inwestycji i Nieruchomości

Bohdan Roszkowski
FunkcjaDyrektor
Telefon+48 91 48 99 200
E-mailbroszkowski@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-421
ul. Piłsudskiego 40-42, pokój
Grzegorz Typański
FunkcjaZ-ca Dyrektora
Telefon+48 91 48 99 200
E-mailgtypanski@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-421
ul. Piłsudskiego 40-42
ZadaniaBiuro ds. Techniczno-Eksploatacyjnych Nieruchomości
Agnieszka Konieczyńska
FunkcjaGłówny Specjalista
Telefon+48 91 48 99 200
Fax+48 91 48 99 216
E-mailakonieczynska@wzp.pl
E-mailnieruchomosci@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-421
ul. Piłsudskiego 40-42, pokój sekretariat
Magdalena Markunowicz
WydziałBiuro inwestycji i spraw techniczno – eksploatacyjnych nieruchomości
FunkcjaInspektor
Telefon+48 91 48 99 218
E-mailmmarkunowicz@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-421
ul. Piłsudskiego 40-42, pokój 12
ZadaniaBiuro inwestycji i spraw techniczno - eksploatacyjnych nieruchomości
Wiesław Jurewicz
WydziałBiuro inwestycji i spraw techniczno – eksploatacyjnych nieruchomości
FunkcjaGłówny Specjalista
Telefon+48 91 48 99 211
E-mailwjurewicz@wzp.pl
E-mailnieruchomosci@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-421
ul. Piłsudskiego 40-42, pokój 9a
Adam Świst
WydziałBiuro inwestycji i spraw techniczno – eksploatacyjnych nieruchomości
FunkcjaKierownik
Telefon+48 91 48 99 206
Fax+48 91 48 99 216
E-mailaswist@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-421
ul. Piłsudskiego 40-42, pokój 13
ZadaniaBiuro inwestycji i spraw techniczno – eksploatacyjnych nieruchomości
Sylwia Swiłas
WydziałWieloosobowe stanowisko ds. finansowych.
FunkcjaGłówny Specjalista - Koordynator
Telefon+48 91 48 99 217
Fax+48 91 48 99 216
E-mailsswilas@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-421
ul. Piłsudskiego 40-42, pokój 9
ZadaniaWieloosobowe stanowisko ds. finansowych
Sylwia Umińska-Nowak
WydziałWieloosobowe stanowisko ds. ewidencji nieruchomości
FunkcjaGłówny Specjalista - Koordynator
Telefon+48 91 48 99 208
E-mailsnowak@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-421
ul. Piłsudskiego 40-42, pokój 1
ZadaniaWieloosobowe stanowisko ds. ewidencji nieruchomości, administrator bazy nieruchomości Woj. Zach.
Paweł Dupla
WydziałBiuro inwestycji i spraw techniczno – eksploatacyjnych nieruchomości
FunkcjaInspektor
Telefon+48 91 48 99 210
Fax+48 91 48 99 216
E-mailpdupla@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-421
ul. Piłsudskiego 40-42, pokój 11
ZadaniaBiuro ds. Techniczno-Eksploatacyjnych Nieruchomości
Magdalena Solecka
WydziałWieloosobowe stanowisko ds. ewidencji nieruchomości
FunkcjaInspektor
Telefon+48 91 48 99 225
E-mailmsolecka@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-421
ul. Piłsudskiego 40-42, pokój 1
ZadaniaWieloosobowe stanowisko ds. ewidencji nieruchomości
Tomasz Szymański
WydziałBiuro ds. prawnych nieruchomości
FunkcjaKierownik
Telefon+48 91 48 99 214
Fax+48 91 48 99 216
E-mailtszymanski@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-421
ul. Piłsudskiego 40-42, pokój 8
ZadaniaBiuro ds. prawnych nieruchomości
Marta Kowalska
WydziałWieloosobowe stanowiski ds. finansowych
FunkcjaInspektor
Telefon+48 91 48 99 221
E-mailmpolitanska@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-421
ul. Piłsudskiego 40-42, pokój 9
Magdalena Jarząbek
WydziałBiuro do spraw Prawnych Nieruchomości
FunkcjaInspektor
Telefon+48 91 48 99 209
E-mailmjarzabek@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-421
ul. Piłsudskiego 40-42, pokój nr 7a
ZadaniaBiuro ds. Prawnych Nieruchomości
Sylwia Chrzanowska-Ledzion
WydziałBiuro ds. prawnych nieruchomości
FunkcjaInspektor
Telefon+48 91 48 99 220
E-mailschrzanowska@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-421
ul. Piłsudskiego 40-42, pokój 6
ZadaniaBiuro ds. prawnych nieruchomości
Maciej Nowicki
WydziałBiuro ds. Prawnych Nieruchomości
FunkcjaInspektor
Telefon+48 91 48 99 213
Fax+48 91 48 99 216
E-mailmnowicki@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-421
ul. Piłsudskiego 40-42, pokój 10
ZadaniaBiuro ds. Prawnych Nieruchomości
Barbara Żygadło
WydziałBiuro inwestycji i spraw techniczno – eksploatacyjnych nieruchomości
FunkcjaGłówny Specjalista
Telefon+48 91 48 99 219
Fax+48 91 48 99 216
E-mailbzygadlo@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-421
ul. Piłsudskiego 40-42, pokój 9 a
ZadaniaGłówny specjalista ds. inwestycji i spraw techniczno-eksploatacyjnych
Andrzej Wagner
WydziałBiuro ds. Techniczno-Eksploatacyjnych Nieruchomości
FunkcjaInspektor
Telefon+48 9148 99 212
E-mailawagner@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-421
ul. Piłsudskiego 40-42, pokój 11
ZadaniaBiuro ds. Techniczno-Eksploatacyjnych Nieruchomości
Anna Korecka
WydziałBiuro inwestycji i spraw techniczno – eksploatacyjnych nieruchomości
FunkcjaGłówny Specjalista
Telefon+48 91 48 99 227
Fax+48 91 48 99 216
E-mailakorecka@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-421
ul. Piłsudskiego 40-42, pokój 10
Andrzej Swiridow
WydziałBiuro Inwestycji i Spraw Techniczno-Eksploatacyjnych Nieruchomości
FunkcjaGłówny Specjalista
Telefon+48914899228
Fax+48914899216
E-mailaswiridow@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-421
ul. Piłsudskiego 40-42, pokój 10
Bożena Ciołek
WydziałBiuro ds. prawnych nieruchomości
FunkcjaInspektor
Telefon+48 91 48 99 224
Fax+48 91 48 99 216
E-mailbciolek@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-421
ul. Piłsudskiego 40-42, pokój 6
ZadaniaBiuro ds. prawnych nieruchomości
Elżbieta Kras-Strzelczyk
WydziałBiuro do spraw Prawnych Nieruchomości
FunkcjaGłówny Specjalista
Telefon+48 91 48 99 223
E-mailekras@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-421
ul. Piłsudskiego 40-42, pokój 7
ZadaniaBiuro ds. Prawnych Nieruchomości
Janina Przybyłowicz
WydziałBiuro ds. prawnych nieruchomości
FunkcjaInspektor
Telefon+48 91 48 99 226
E-mailjprzybylowicz@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-421
ul. Piłsudskiego 40-42, pokój 12
ZadaniaBiuro ds. prawnych nieruchomości
Karolina Szczuplak
WydziałWieloosobowe stanowisko ds. ewidencji nieruchomości
FunkcjaInspektor
Telefon+48 91 48 99 215
E-mailkszczuplak@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-421
ul. Piłsudskiego 40-42, pokój 6
ZadaniaWieloosobowe stanowisko ds. ewidencji nieruchomości
Magdalena Orłowska
WydziałBiuro ds. Prawnych Nieruchomości
FunkcjaGłówny Specjalista
Telefon+48 91 48 99 222
Fax+ 48 91 48 99 200
E-mailmorlowska@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-421
ul. Piłsudskiego 40-42, pokój 7
Magdalena Potapińska
WydziałWieloosobowe stanowisko ds. finansowych.
FunkcjaInspektor
Telefon+48 91 48 99 230
Fax+48 91 48 99 216
E-mailmpotapinska@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-421
ul. Piłsudskiego 40-42, pokój 10
Roman Herczyński
WydziałBiuro Inwestycji i Spraw Techniczno-Eksploatacyjnych Nieruchomości
FunkcjaGłówny Specjalista
Telefon+48 91 48 99 229
Fax+48 91 48 99 216
E-mailrherczynski@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-421
ul. Piłsudskiego 40-42, pokój 313
Robert Skowroński
WydziałBiuro inwestycji i spraw techniczno – eksploatacyjnych nieruchomości
FunkcjaGłówny Specjalista
Telefon+48 91 48 99 207
Fax+48 91 48 99 216
E-mailrskowronski@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-421
ul. Piłsudskiego 40-42, pokój 12
ZadaniaBiuro inwestycji i spraw techniczno-eksploatacyjnych nieruchomości
Robert Wyrostkiewicz
WydziałBiuro Inwestycji i Spraw Techniczno- Eksploatacyjnych Nieruchomości
FunkcjaGłówny Specjalista
Telefon4899231
E-mailrwyrostkiewicz@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-421
ul. Piłsudskiego 40-42, pokój 305