Dane kontaktowe pracowników

Szanowni Państwo!


W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”) informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych. Kliknięcie przycisku „Przejdź do serwisu” oznacza zgodę na przetwarzanie danych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania serwisu.


W związku z zapisami art. 13 oraz art. 14 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest:

Województwo Zachodniopomorskie
ul. Korsarzy 34
70-540 Szczecin

Obsługę Województwa Zachodniopomorskiego prowadzi Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego.

Na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) RODO Administrator (AD) powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD), który w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych. Z IOD można kontaktować się pod adresem mail abi@wzp.pl.

Do zakresu działania samorządu województwa należy wykonywanie zadań publicznych o charakterze wojewódzkim, niezastrzeżonych ustawami na rzecz organów administracji rządowej. Województwo Zachodniopomorskie gromadzi Państwa dane w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa oraz Statutu Województwa Zachodniopomorskiego, a w szczególności z ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2018 r., poz. 913). Podstawa prawna przetwarzania Państwa danych wynika z szeregu ustaw kompetencyjnych (merytorycznych) oraz obowiązków i zadań zleconych przez instytucje nadrzędne wobec Województwa.

Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu, o którym mowa powyżej. W szczególnych sytuacjach Administrator może przekazać/powierzyć Państwa dane innym podmiotom. Podstawą przekazania/powierzenia danych są przepisy prawa (np. wymiar sprawiedliwości, administracja skarbowa, instytucje związane z obsługą szeroko pojętych funduszy unijnych, podmioty związane z obsługą sfery socjalnej – ZUS, PFRON) lub właściwie skonstruowane, zapewniające bezpieczeństwo danym osobowym, umowy powierzenia danych do przetwarzania (np. z podmiotami sektora teleinformatycznego i telekomunikacyjnego, przetwarzania danych).

Dane osobowe przetwarzane przez Województwo Zachodniopomorskie przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne lub ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r., poz. 1257) i ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2018 r., poz. 217), w tym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

Każda osoba, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, ma możliwość:

  • dostępu do danych osobowych jej dotyczących,
  • żądania ich sprostowania,
  • usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, pisząc na adres AD lub drogą elektroniczną kierując korespondencję na adres abi@wzp.pl.

Osoba której dane przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez tę osobę ma prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Województwo Zachodniopomorskie. Organem właściwym dla ww. skargi jest:

Urząd Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa

W zależności od sfery, w której przetwarzane są dane osobowe w Województwie Zachodniopomorskim, podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym. W szczególnych przypadkach ich podanie jest warunkiem zawarcia umowy. O szczegółach podstawy gromadzenia danych osobowych i ewentualnym obowiązku lub dobrowolności ich podania oraz potencjalnych konsekwencjach niepodania danych, informowani Państwo będziecie przez wydział merytoryczny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.

Przejdź do serwisu

Dane kontaktowe pracowników

INFORMACJA

 

Dojście do Wydziału Inwestycji i Nieruchomości możliwe jest jedynie od strony ul. Mazowieckiej przez teren Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego.

 

Znajdź osobę

 

Wydział Finansów i Budżetu

Marek Dylewski
FunkcjaSkarbnik Województwa Zachoniopomorskiego
Telefon+48 91 48 07 235
E-mailmdylewski@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-540
ul. Korsarzy 34 - Wejście I, pokój 206
Małgorzata Gorzałczyńska-Koczkodaj
FunkcjaDyrektor
Telefon+48 91 48 07 237
Fax+48 91 48 83 034
E-mailmgorzalczynska@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-540
ul. Korsarzy 34 - Wejście I, pokój 208
Dorota Bodnar
FunkcjaGłówna Księgowa / Zastępca Dyrektora
Telefon+48 91 48 07 235
E-maildbodnar@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-540
ul. Korsarzy 34 - Wejście I, pokój 111
Magdalena Chról
WydziałSekretariat
FunkcjaInspektor
Telefon+48 91 48 07 237
E-mailmchrol@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-540
ul. Korsarzy 34 - Wejście I, pokój 206
ZadaniaSekretariat Skarbnika Województwa Zachodniopomorskiego
Małgorzata Miszczyszyn
WydziałSekretariat
FunkcjaPodinspektor
Telefon+48 91 48 07 235
E-mailmmiszczyszyn@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-540
ul. Korsarzy 34 - Wejście I, pokój 206
ZadaniaSekretariat Skarbnika Województwa Zachodniopomorskiego
Wioletta Stachera
WydziałBiuro Budżetu i Analiz
FunkcjaKierownik
Telefon+48 91 48 07 239
Fax+48 91 489 1787
E-mailwstachera@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-540
ul. Korsarzy 34 - Wejście I, pokój 209
ZadaniaBiuro Budżetu i Analiz
Danuta Jędrzejewska
WydziałBiuro Budżetu i Analiz
FunkcjaGłówny Specjalista
Telefon+48 91 48 07 288
Fax+48 91 434 02 04
E-maildjedrzejewska@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-540
ul. Korsarzy 34 - Wejście I, pokój 116
ZadaniaBiuro Budżetu i Analiz
Ewa Wahl
WydziałBiuro Budżetu i Analiz
FunkcjaGłówny Specjalista
Telefon+48 91 48 07 218
E-mailewahl@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-540
ul. Korsarzy 34 - Wejście I, pokój 210
ZadaniaBiuro Budżetu i Analiz
Magdalena Babczyńska
WydziałBiuro Budżetu i Analiz
FunkcjaGłówny Specjalista
Telefon+48 91 48 07 260
AdresSzczecin, 70-540
ul. Korsarzy 34 - Wejście I, pokój 116
Maria Nowocień
WydziałBiuro Budżetu i Analiz
FunkcjaGłówny Specjalista
Telefon+48 91 48 07 313
E-mailmnowocien@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-540
ul. Korsarzy 34 - Wejście I, pokój 209
ZadaniaBiuro Budżetu i Analiz
Monika Tomaszewska
WydziałBiuro Budżetu i Analiz
FunkcjaGłówny Specjalista
Telefon+48 91 48 07 279
E-mailmtomaszewska@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-540
ul. Korsarzy 34 - Wejście I, pokój 210
ZadaniaBiuro Budżetu i Analiz
Natalia Pluskota
WydziałBiuro Budżetu i Analiz
FunkcjaPodinspektor
Telefon+48 91 48 07 279
E-mailnpluskota@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-540
ul. Korsarzy 34 - Wejście I, pokój 210
ZadaniaBiuro Budżetu i Analiz
Anna Scecewicz
WydziałBiuro ds. rozliczeń i sprawozdawczości
FunkcjaKierownik
Telefon+48 91 48 07 265
E-mailascecewicz@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-540
ul. Korsarzy 34 - Wejście I, pokój 112
Sylwia Moszkowska
WydziałBiuro Księgowości i Kontrasygnaty
FunkcjaGłówny Specjalista
Telefon+48 91 48 07 240
E-mailsmoszkowska@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-540
ul. Korsarzy 34 - Wejście I, pokój 107
ZadaniaObsługa wydziałów: WWS,KS,WEiS,WSIiI
Małgorzata Wiktorowicz
WydziałBiuro ds. rozliczeń i sprawozdawczości
FunkcjaInspektor
Telefon+48 91 48 07 289
Fax+48 91 48 91 775
E-mailmwiktorowicz@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-540
ul. Korsarzy 34 - Wejście I, pokój 103
Iwona Rarata
WydziałBiuro ds. rozliczeń i sprawozdawczości
FunkcjaGłówny Specjalista
Telefon+48 91 48 07 275
E-mailirarata@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-540
ul. Korsarzy 34 - Wejście I, pokój 103
Bożena Morszczyzna
WydziałBiuro ds. rozliczeń i sprawozdawczości
FunkcjaGłówny Specjalista
Telefon+48 91 48 07 217
E-mailbmorszczyzna@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-540
ul. Korsarzy 34 - Wejście I, pokój 105
Zadaniadelegacje krajowe i zagraniczne
Agnieszka Mujta
WydziałBiuro ds. rozliczeń i sprawozdawczości
FunkcjaGłówny Specjalista
Telefon+48 91 48 07 306
E-mailamujta@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-540
ul. Korsarzy 34 - Wejście I, pokój 107
Piotr Majchrzak
WydziałBiuro ds. rozliczeń i sprawozdawczości
FunkcjaGłówny Specjalista
Telefon+48 91 48 07 312
E-mailpmajchrzak@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-540
ul. Korsarzy 34 - Wejście I, pokój 103
Monika Lewandowska
WydziałBiuro ds. rozliczeń i sprawozdawczości
FunkcjaGłówny Specjalista
Telefon+48 91 48 07 255
E-mailmlewandowska@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-540
ul. Korsarzy 34 - Wejście I, pokój 114
Zadaniaprowadzenie rachunku dochodów UM, sporządzanie sprawozdań Rb-27S i Rb-N, sporządzanie deklaracji VAT UMWZ, prowadzenie ewidencji i rejestru faktur sprzedaży.
Wioletta Narloch
WydziałBiuro ds. rozliczeń i sprawozdawczości
FunkcjaInspektor
Telefon+48 91 48 07 257
E-mailwnarloch@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-540
ul. Korsarzy 34 - Wejście I, pokój 105
Zadaniaobsługa księgowa gospodarki mieszkaniowej
Kamila Rzeźnik
WydziałBiuro ds. rozliczeń i sprawozdawczości
FunkcjaInspektor
Telefon91 48 07 291
E-mailkrzeznik@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-540
ul. Korsarzy 34 - Wejście I, pokój 114
Monika Wójcik
WydziałBiuro księgowości i kontrasygnaty
FunkcjaGłówny Specjalista
Telefon+48 91 48 07 305
E-mailmwojcik@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-540
ul. Korsarzy 34 - Wejście I, pokój 105
ZadaniaEwidencja księgowa środków trwałych Urzędu Marszałkowskiego oraz mienia Województwa Zachodniopomorskiego
Marlena Dietrich
WydziałBiuro księgowości i kontrasygnaty
FunkcjaKierownik
Telefon+48 91 48 07 241
Fax+48 91 48 91 775
E-mailmdietrich@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-540
ul. Korsarzy 34 - Wejście I, pokój 112
Anna Spalik-Wiśniewska
WydziałBiuro księgowości i kontrasygnaty
FunkcjaInspektor
Telefon+48 91 48 07 226
E-mailawisniewska@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-540
ul. Korsarzy 34 - Wejście I, pokój 106
ZadaniaObsługa wydziałów: Wydział Rolnictwa i Rybactwa, Wydział Kultury Nauki i Dziedzictwa Narodowego, Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów
Joanna Gralak
Wydział Biuro księgowości i kontrasygnaty
FunkcjaInspektor
Telefon+48 91 48 07 262
E-mailjgralak@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-540
ul. Korsarzy 34 - Wejście I, pokój 103
Zadaniaprowadzenie bankowego rachunku bieżącego Urzędu oraz bankowego rachunku ZFŚS, obsługa księgowa: WOiRZL, BG oraz WPROW.
Anna Matulewicz
WydziałBiuro księgowości i kontrasygnaty
FunkcjaGłówny Specjalista
Telefon+48 91 48 07 311
Fax+48 91 48 91 775
E-mailalaszkiewicz@wzp.pl
E-mailamatulewicz@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-540
ul. Korsarzy 34 - Wejście I, pokój 104
ZadaniaObsługa Wydziału Turystyki i Gospodarki, Wydziału Infrastruktury i Transportu oraz Wydziału Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
Dorota Kalinko
FunkcjaInspektor
Telefon
E-maildkalinko@wzp.pl
Katarzyna Tatys
WydziałBiuro księgowości i kontrasygnaty
FunkcjaInspektor
Telefon+48 91 48 07 317
E-mailktatys@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-540
ul. Korsarzy 34 - Wejście I, pokój 106
ZadaniaObsługa księgowa Wydziału Współpracy Terytorialnej, Wydziału Infrastruktury i Transportu oraz Wydziału Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji Niejawnych
Magdalena Rutkowska
WydziałBiuro księgowości i kontrasygnaty
FunkcjaInspektor
Telefon+48 91 48 07 271
E-mailmrutkowska@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-540
ul. Korsarzy 34 - Wejście I, pokój 106
ZadaniaObsługa Wydziału Zdrowia, Wydziału Inwestycji i Nieruchomości, Wydziału Ochrony Środowiska, Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej
Magdalena Rzewuska - Motyka
WydziałBiuro księgowości i kontrasygnaty
FunkcjaInspektor
Telefon+48 91 48 07 225
Fax+48 91 48 91 787
E-mailmrzewuska@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-540
ul. Korsarzy 34 - Wejście I, pokój 104
Zadaniaobsługa wydziałów WWRPO, WZRPO
Magdalena Śliwińska
WydziałBiuro ds. rozliczeń i sprawozdawczości
FunkcjaKasjer
Telefon+48 91 48 07 256
E-mailmsliwinska@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-540
ul. Korsarzy 34 - Wejście I, pokój 215
ZadaniaKASA
Natalia Skwarnecka
WydziałBiuro ds. rozliczeń i sprawozdawczości
FunkcjaPodinspektor
Telefon+48 91 48 07 274
E-mailnskwarnecka@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-540
ul. Korsarzy 34 - Wejście I, pokój 114