Dane kontaktowe pracowników

Szanowni Państwo!


W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”) informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych. Kliknięcie przycisku „Przejdź do serwisu” oznacza zgodę na przetwarzanie danych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania serwisu.


W związku z zapisami art. 13 oraz art. 14 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest:

Województwo Zachodniopomorskie
ul. Korsarzy 34
70-540 Szczecin

Obsługę Województwa Zachodniopomorskiego prowadzi Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego.

Na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) RODO Administrator (AD) powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD), który w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych. Z IOD można kontaktować się pod adresem mail abi@wzp.pl.

Do zakresu działania samorządu województwa należy wykonywanie zadań publicznych o charakterze wojewódzkim, niezastrzeżonych ustawami na rzecz organów administracji rządowej. Województwo Zachodniopomorskie gromadzi Państwa dane w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa oraz Statutu Województwa Zachodniopomorskiego, a w szczególności z ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2018 r., poz. 913). Podstawa prawna przetwarzania Państwa danych wynika z szeregu ustaw kompetencyjnych (merytorycznych) oraz obowiązków i zadań zleconych przez instytucje nadrzędne wobec Województwa.

Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu, o którym mowa powyżej. W szczególnych sytuacjach Administrator może przekazać/powierzyć Państwa dane innym podmiotom. Podstawą przekazania/powierzenia danych są przepisy prawa (np. wymiar sprawiedliwości, administracja skarbowa, instytucje związane z obsługą szeroko pojętych funduszy unijnych, podmioty związane z obsługą sfery socjalnej – ZUS, PFRON) lub właściwie skonstruowane, zapewniające bezpieczeństwo danym osobowym, umowy powierzenia danych do przetwarzania (np. z podmiotami sektora teleinformatycznego i telekomunikacyjnego, przetwarzania danych).

Dane osobowe przetwarzane przez Województwo Zachodniopomorskie przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne lub ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r., poz. 1257) i ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2018 r., poz. 217), w tym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

Każda osoba, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, ma możliwość:

  • dostępu do danych osobowych jej dotyczących,
  • żądania ich sprostowania,
  • usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, pisząc na adres AD lub drogą elektroniczną kierując korespondencję na adres abi@wzp.pl.

Osoba której dane przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez tę osobę ma prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Województwo Zachodniopomorskie. Organem właściwym dla ww. skargi jest:

Urząd Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa

W zależności od sfery, w której przetwarzane są dane osobowe w Województwie Zachodniopomorskim, podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym. W szczególnych przypadkach ich podanie jest warunkiem zawarcia umowy. O szczegółach podstawy gromadzenia danych osobowych i ewentualnym obowiązku lub dobrowolności ich podania oraz potencjalnych konsekwencjach niepodania danych, informowani Państwo będziecie przez wydział merytoryczny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.

Przejdź do serwisu

Dane kontaktowe pracowników

INFORMACJA

 

Dojście do Wydziału Inwestycji i Nieruchomości możliwe jest jedynie od strony ul. Mazowieckiej przez teren Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego.

 

Znajdź osobę

 

Wydział Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji Niejawnych

Mariusz Sikora
WydziałWydział Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji Niejawnych
FunkcjaDyrektor
Telefon+48 91 31 29 320
Fax091 4347022
E-mailmsikora@wzp.pl
E-mailbsoibp@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-506
ul. Starzyńskiego 1, pokój 213
Elżbieta Żurakowska
WydziałWydział Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji Niejawnych
FunkcjaZastepca Dyrektora, Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych
Telefon+48 91 48 07 209
Fax+48 91 48 93 984
E-mailezurakowska@wzp.pl
E-mailabi@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-540
ul. Korsarzy 34 - Wejście I, pokój 328
Zadaniapełnomocnik ds.ochrony danych osobowych, pełnomocnik ds. oświadczeń majątkowych
Marzena Budnik-Ródź
WydziałBiuro ds. Bezpieczeństwa i Energetyki
FunkcjaKierownik
Telefon+48 91 31 29 350
Fax+48 91 43 47 022
E-mailmb-rodz@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-506
ul. Starzyńskiego 1, pokój 216
Jan Zapłatyński
WydziałWieloosobowe stanowisko ds. obronnych i bezpieczeństwa publicznego
FunkcjaGłówny Specjalista
Telefon+48 91 31 29 345
Fax914347022
E-mailjzaplatynski@wzp.pl
E-mailbsoibp@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-506
ul. Starzyńskiego 1, pokój 211
Tomasz Czapiewski
WydziałWieloosobowe stanowisko ds. obronnych i bezpieczeństwa publicznego
FunkcjaInspektor
Telefon+48 91 31 29 357
Fax091 4347022
E-mailtczapiewski@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-506
ul. Starzyńskiego 1, pokój 210
Mateusz Wiśniewski
WydziałWieloosobowe stanowisko ds. obronnych i bezpieczeństwa publicznego
FunkcjaGłówny Specjalista
Telefon+48 91 31 29 357
Fax+48 91 43 47 022
E-mailmwisniewski@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-506
ul. Starzyńskiego 1, pokój 210
Romuald Kolesiński
WydziałWieloosobowe stanowisko ds. obronnych i bezpieczeństwa publicznego
FunkcjaInspektor
Telefon+48 91 31 29 345
Fax+48 91 43 47 022
E-mailrkolesinski@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-506
ul. Starzyńskiego 1, pokój 211
Agata Sieroń
WydziałWieloosobowe stanowisko ds. obronnych i bezpieczeństwa publicznego
FunkcjaPodinspektor
Telefon+48 91 31 29 357
Fax+48 91 43 47 022
E-mailasieron@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-506
ul. Starzyńskiego 1, pokój 210
Sławomir Szmyd
WydziałBiuro Ochrony Informacji Niejawnych
FunkcjaGłówny Specjalista
Telefon+48 91 48 07 219
Fax+48 91 48 07 219
E-mailsszmyd@wzp.pl
E-mailabi@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-540
ul. Korsarzy 34 - Wejście I, pokój 325
ZadaniaAdministrator Bezpieczeństwa Danych Osobowych, Inspektor BTI
Bożena Snochowska
WydziałBiuro Ochrony Informacji Niejawnych
FunkcjaKierownik
Telefon+48 91 48 93 381
E-mailabi@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-540
ul. Korsarzy 34 - Wejście I, pokój 326
Zadaniawieloosobowe stanowisko ds.ochrony danych osobowych, kierownik Kancelarii Informacji Niejawnych
Magdalena Staniszewska
WydziałWieloosobowe stanowisko ds. ochrony danych osobowych
FunkcjaPodinspektor
Telefon+48 91 48 07 299
E-mailmastaniszewska@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-540
ul. Korsarzy 34 - Wejście I, pokój 325
Krzysztof Jarząbek
WydziałBiuro ds. Bezpieczeństwa i Energetyki
FunkcjaGłówny Specjalista
Telefon+48 91 312 93 42
Fax+48 91 43 47 022
E-mailkjarzabek@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-506
ul. Starzyńskiego 1, pokój 400
Zadaniaewidencja psychologów i lekarzy uprawnionych, rejestr przedsiębiorców prowadzących pracownie psychologiczne, ewidencja egzaminatorów.
Milena Kostrzewa
FunkcjaPraktykant
Telefon
E-mailmkostrzewa@wzp.pl
Tomasz Loga
WydziałBiuro ds. komunikacji rowerowej
FunkcjaInspektor
Telefon4419213
E-mailtloga@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-550
pl. Hołdu Pruskiego 8, pokój 9
Wojciech Grela
WydziałBiuro ds. Komunikacji Rowerowej
FunkcjaPodinspektor
Telefon+48 91 441 92 12
E-mailwgrela@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-550
pl. Hołdu Pruskiego 8, pokój 9
Wanda Nowotarska
WydziałBiuro ds. komunikacji rowerowej
FunkcjaKierownik
Telefon+48 91 44 19 211
E-mailwnowotarska@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-550
pl. Hołdu Pruskiego 8, pokój 9
ZadaniaPełnomocnik Marszałka ds. komunikacji rowerowej