Dane kontaktowe pracowników

Szanowni Państwo!


W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”) informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych. Kliknięcie przycisku „Przejdź do serwisu” oznacza zgodę na przetwarzanie danych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania serwisu.


W związku z zapisami art. 13 oraz art. 14 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest:

Województwo Zachodniopomorskie
ul. Korsarzy 34
70-540 Szczecin

Obsługę Województwa Zachodniopomorskiego prowadzi Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego.

Na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) RODO Administrator (AD) powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD), który w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych. Z IOD można kontaktować się pod adresem mail abi@wzp.pl.

Do zakresu działania samorządu województwa należy wykonywanie zadań publicznych o charakterze wojewódzkim, niezastrzeżonych ustawami na rzecz organów administracji rządowej. Województwo Zachodniopomorskie gromadzi Państwa dane w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa oraz Statutu Województwa Zachodniopomorskiego, a w szczególności z ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2018 r., poz. 913). Podstawa prawna przetwarzania Państwa danych wynika z szeregu ustaw kompetencyjnych (merytorycznych) oraz obowiązków i zadań zleconych przez instytucje nadrzędne wobec Województwa.

Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu, o którym mowa powyżej. W szczególnych sytuacjach Administrator może przekazać/powierzyć Państwa dane innym podmiotom. Podstawą przekazania/powierzenia danych są przepisy prawa (np. wymiar sprawiedliwości, administracja skarbowa, instytucje związane z obsługą szeroko pojętych funduszy unijnych, podmioty związane z obsługą sfery socjalnej – ZUS, PFRON) lub właściwie skonstruowane, zapewniające bezpieczeństwo danym osobowym, umowy powierzenia danych do przetwarzania (np. z podmiotami sektora teleinformatycznego i telekomunikacyjnego, przetwarzania danych).

Dane osobowe przetwarzane przez Województwo Zachodniopomorskie przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne lub ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r., poz. 1257) i ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2018 r., poz. 217), w tym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

Każda osoba, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, ma możliwość:

  • dostępu do danych osobowych jej dotyczących,
  • żądania ich sprostowania,
  • usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, pisząc na adres AD lub drogą elektroniczną kierując korespondencję na adres abi@wzp.pl.

Osoba której dane przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez tę osobę ma prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Województwo Zachodniopomorskie. Organem właściwym dla ww. skargi jest:

Urząd Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa

W zależności od sfery, w której przetwarzane są dane osobowe w Województwie Zachodniopomorskim, podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym. W szczególnych przypadkach ich podanie jest warunkiem zawarcia umowy. O szczegółach podstawy gromadzenia danych osobowych i ewentualnym obowiązku lub dobrowolności ich podania oraz potencjalnych konsekwencjach niepodania danych, informowani Państwo będziecie przez wydział merytoryczny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.

Przejdź do serwisu

Dane kontaktowe pracowników

INFORMACJA

 

Dojście do Wydziału Inwestycji i Nieruchomości możliwe jest jedynie od strony ul. Mazowieckiej przez teren Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego.

 

Znajdź osobę

 

Wydział Administracyjny

Aleksander Olszanowski
FunkcjaDyrektor
Telefon+48 91 48 07 203
Fax+48 91 48 93 976
E-mailaolszanowski@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-540
ul. Korsarzy 34 - Wejście I, pokój 319
Henryka Staniszewska
FunkcjaZ-ca Dyrektora
Telefon+48 91 48 07 206
Fax+48 91 48 93 976
E-mailhstaniszewska@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-540
ul. Korsarzy 34 - Wejście I, pokój 316
Beata Kuźma
FunkcjaInspektor
Telefon+48 91 48 07 277
Fax91 48 93 976
E-mailbkuzma@wzp.pl
E-mailsek_wa@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-540
ul. Korsarzy 34 - Wejście I, pokój 322
ZadaniaSekretariat
Iwona Duda
WydziałKancelaria Ogólna Urzędu
FunkcjaGłówny Specjalista
Telefon+48 91 48 07 308
E-mailiduda@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-540
ul. Korsarzy 34 - Wejście I, pokój 9
ZadaniaKoordynator Kancelarii Ogólnej Urzędu
Barbara Musielak
WydziałKancelaria Ogólna Urzędu
FunkcjaGłówny Specjalista
Telefon+48 91 48 07 283
E-mailbmusielak@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-540
ul. Korsarzy 34 - Wejście I, pokój 8
ZadaniaKancelaria Ogólna Urzędu
Halina Mech
WydziałKancelaria Ogólna Urzędu
FunkcjaInspektor
Telefon+48 91 48 07 272
E-mailhmech@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-540
ul. Korsarzy 34 - Wejście I
ZadaniaKancelaria Ogólna Urzędu
Anna Figas-Jóźwiak
WydziałWydział Administracyjny
FunkcjaPodinspektor
Telefon+48 91 48 07 300
E-mailafigas@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-540
ul. Korsarzy 34 - Wejście I, pokój 216
Katarzyna Cholewicka-Turek
WydziałKancelaria ogólna
FunkcjaPodinspektor
Telefon+48 91 48 07 283
E-mailkcholewicka@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-540
ul. Korsarzy 34 - Wejście I, pokój 7
Wojciech Nowakowski
WydziałBiuro ds. realizacji zamówień publicznych i obsługi gospodarczej
FunkcjaKierownik
Telefon+48 91 48 07 307
E-mailwnowakowski@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-540
ul. Korsarzy 34 - Wejście I, pokój 317
ZadaniaBiuro ds. realizacji zamówień publicznych i obsługi gospodarczej
Przemysław Głowacki
WydziałBiuro ds. realizacji zamówień publicznych i obsługi gospodarczej
FunkcjaInspektor
Telefon+48 91 48 07 298
Fax+48 91 48 93 976
E-mailpglowacki@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-540
ul. Korsarzy 34 - Wejście I, pokój 216
ZadaniaEwidencja środków trwałych i wyposażenia. Obsługa gospodarcza Urzędu (m.in. transport bagażowy, serwis i naprawa urządzeń biurowych)
Dawid Rogowicz
WydziałBiuro ds. realizacji zamówień publicznych i obsługi gospodarczej
FunkcjaInspektor
Telefon+48 91 48 07 280
E-maildrogowicz@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-540
ul. Korsarzy 34 - Wejście I, pokój 315
ZadaniaBiuro ds. realizacji zamówień publicznych i obsługi gospodarczej
Wiesław Lichwa
WydziałBiuro ds. realizacji zamówień publicznych i obsługi gospodarczej
FunkcjaInspektor
Telefon+48 91 48 07 251
E-mailwlichwa@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-540
ul. Korsarzy 34 - Wejście I, pokój 316
ZadaniaBiuro ds. realizacji zamówień publicznych i obsługi gospodarczej
Justyna Kłos
WydziałWieloosobowe stanowisko ds. obsługi administracyjnej obiektów Urzędu
FunkcjaInspektor
Telefon+48 91 48 07 290
Fax+48 91 48 90 848
E-mailjklos@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-540
ul. Korsarzy 34 - Wejście I, pokój 116
Małgorzata Łuszkiewicz
WydziałWieloosobowe Stanowisko do spraw Finansowych
FunkcjaGłówny Specjalista
Telefon+48 91 48 07 210
Fax+48 91 48 93 981
E-mailmluszk@wzp.pl
E-mailmluszkiewicz@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-540
ul. Korsarzy 34 - Wejście I, pokój 313
ZadaniaKoordynator ds. finansowych
Mirosława Sitko
Wydział Kancelaria Ogólna
FunkcjaInspektor
Telefon+48 91 48 07 207
E-mailmsitko@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-540
ul. Korsarzy 34 - Wejście I, pokój 8
Marta Studenna
WydziałWieloosobowe Stanowisko do spraw Finansowych
FunkcjaInspektor
Telefon+48 91 48 07 293
Fax+48 91 48 93 981
E-mailmstudenna@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-540
ul. Korsarzy 34 - Wejście I, pokój 313
ZadaniaWieloosobowe stanowisko ds. finansowych
Sebastian Szymański
WydziałBiuro ds. realizacji zamówień publicznych i obsługi gospodarczej
FunkcjaPodinspektor
Telefon+48 91 48 07 294
E-mailsszymanski@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-540
ul. Korsarzy 34 - Wejście I, pokój 216
ZadaniaEwidencja środków trwałych i wyposażenia. Obsługa gospodarcza Urzędu (m.in. transport bagażowy, serwis i naprawa urządzeń biurowych)
Anna Kołodziejska
WydziałWieloosobowe stanowisko ds. obsługi administracyjnej obiektów Urzędu
FunkcjaGłówny Specjalista
Telefon+48 91 48 07 228
E-mailakolodziejska@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-540
ul. Korsarzy 34 - Wejście I, pokój
ZadaniaWieloosobowe stanowisko ds. obsługi administracyjnej obiektów Urzędu
Marcin Mikuś
WydziałWieloosobowe stanowisko ds. obsługi administracyjnej obiektów Urzędu
FunkcjaInspektor
Telefon+48 91 48 07 233
Fax91 48 93 976
E-mailmmikus@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-540
ul. Korsarzy 34 - Wejście I, pokój 116
ZadaniaWieloosobowe stanowisko ds. obsługi administracyjnej obiektów Urzędu
Artur Sawicki
WydziałKancelaria Ogólna Urzędu
FunkcjaInspektor
Telefon+48 91 48 07 273
E-mailasawicki@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-506
ul. Starzyńskiego 3-4, pokój pokój 6
ZadaniaKancelaria Ogólna Urzędu
Zbigniew Kalinowski
WydziałWieloosobowe stanowisko ds. obsługi administracyjnej obiektów Urzędu
FunkcjaKonserwator
Telefon+48 605 542 554
E-mailzkalinowski@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-540
ul. Korsarzy 34 - Wejście G
ZadaniaWieloosobowe stanowisko ds. obsługi administracyjnej obiektów Urzędu
Krystyna Chodor
WydziałWieloosobowe Stanowisko do spraw archiwum
FunkcjaArchiwista
Telefon+48 91 4329681
E-mailkchodor@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-205
ul. Świętego Ducha 2, pokój 12
ZadaniaKoordynator czynności kancelaryjnych archiwum zakładowe
Zofia Wielgosz
WydziałWieloosobowe stanowisko ds. transportu
FunkcjaGłówny Specjalista
Telefon+48 91 48 07 211
Fax+48 91 48 93 981
E-mailzwielgosz@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-540
ul. Korsarzy 34 - Wejście I, pokój 311
ZadaniaKoordynator ds. transportu
Bogusław Stefanowski
WydziałWieloosobowe stanowisko ds. transportu
FunkcjaKierowca
Telefon+48 91 48 07 211
E-mailbstefanowski@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-540
ul. Korsarzy 34 - Wejście I
ZadaniaWieloosobowe stanowisko ds. transportu
Ryszard Paczkowski
WydziałWieloosobowe stanowisko ds. transportu
FunkcjaKierowca
Telefon+48 91 48 07 211
E-mailrpaczkowski@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-540
ul. Korsarzy 34 - Wejście I
ZadaniaWieloosobowe stanowisko ds. transportu
Tadeusz Mordak
WydziałWieloosobowe stanowisko ds. transportu
FunkcjaKierowca
Telefon+48 91 48 07 211
E-mailtmordak@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-540
ul. Korsarzy 34 - Wejście I
ZadaniaWieloosobowe stanowisko ds. transportu
Piotr Pietrzak
WydziałWieloosobowe stanowisko ds. transportu
FunkcjaKierowca
Telefon+48 91 48 07 211
E-mailppietrzak@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-540
ul. Korsarzy 34 - Wejście I
ZadaniaWieloosobowe stanowisko ds. transportu
Henryk Radzikowski
WydziałWieloosobowe stanowisko ds. transportu
FunkcjaKierowca
Telefon+48 91 48 07 211
E-mailhradzikowski@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-540
ul. Korsarzy 34 - Wejście I
ZadaniaWieloosobowe stanowisko ds. transportu
Katarzyna Bryja
WydziałKancelaria Ogólna
FunkcjaInspektor
Telefon+48 91 48 07 263
Fax+48 91 48 93 976
E-mailkbryja@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-540
ul. Korsarzy 34 - Wejście I, pokój 9
Anna Piekarek
WydziałBiuro ds. realizacji zamówień publicznych i obsługi gospodarczej
FunkcjaGłówny Specjalista
Telefon+48 91 48 07 212
E-mailapiekarek@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-540
ul. Korsarzy 34 - Wejście I, pokój 112
ZadaniaBiuro ds. realizacji zamówień publicznych i obsługi gospodarczej
Agnieszka Usielska
FunkcjaInspektor
Telefon
E-mailausielska@wzp.pl
Kamila Depczyńska
WydziałKancelaria Ogólna Urzędu
FunkcjaPodinspektor
Telefon+48 91 48 07 207
E-mailkdepczynska@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-540
ul. Korsarzy 34 - Wejście I, pokój 8
Krzysztof Ponimasz
FunkcjaKonserwator
Telefon603066586
E-mailkponimasz@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-540
ul. Korsarzy 34 - Wejście G
Mariusz Lasiewicz
FunkcjaKierowca
Telefon+48 91 48 07 211
E-mailmlasiewicz@wzp.pl
Marcin Sutkowski
WydziałWieloosobowe stanowisko ds. obsługi administracyjnej obiektów Urzędu
FunkcjaGłówny Specjalista
Telefon+48 91 48 07 228
E-mailmsutkowski@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-540
ul. Korsarzy 34 - Wejście I, pokój 216
ZadaniaKoordynator ds. obsługi administracyjnej obiektów Urzędu
Piotr Gliwa
WydziałKancelaria Ogólna
FunkcjaPodinspektor
Telefon+48 91 48 07 208
Fax+48 91 48 93 976
E-mailpgliwa@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-540
ul. Korsarzy 34 - Wejście I, pokój 8