Dane kontaktowe pracowników

Szanowni Państwo!


W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”) informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych. Kliknięcie przycisku „Przejdź do serwisu” oznacza zgodę na przetwarzanie danych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania serwisu.


W związku z zapisami art. 13 oraz art. 14 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest:

Województwo Zachodniopomorskie
ul. Korsarzy 34
70-540 Szczecin

Obsługę Województwa Zachodniopomorskiego prowadzi Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego.

Na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) RODO Administrator (AD) powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD), który w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych. Z IOD można kontaktować się pod adresem mail abi@wzp.pl.

Do zakresu działania samorządu województwa należy wykonywanie zadań publicznych o charakterze wojewódzkim, niezastrzeżonych ustawami na rzecz organów administracji rządowej. Województwo Zachodniopomorskie gromadzi Państwa dane w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa oraz Statutu Województwa Zachodniopomorskiego, a w szczególności z ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2018 r., poz. 913). Podstawa prawna przetwarzania Państwa danych wynika z szeregu ustaw kompetencyjnych (merytorycznych) oraz obowiązków i zadań zleconych przez instytucje nadrzędne wobec Województwa.

Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu, o którym mowa powyżej. W szczególnych sytuacjach Administrator może przekazać/powierzyć Państwa dane innym podmiotom. Podstawą przekazania/powierzenia danych są przepisy prawa (np. wymiar sprawiedliwości, administracja skarbowa, instytucje związane z obsługą szeroko pojętych funduszy unijnych, podmioty związane z obsługą sfery socjalnej – ZUS, PFRON) lub właściwie skonstruowane, zapewniające bezpieczeństwo danym osobowym, umowy powierzenia danych do przetwarzania (np. z podmiotami sektora teleinformatycznego i telekomunikacyjnego, przetwarzania danych).

Dane osobowe przetwarzane przez Województwo Zachodniopomorskie przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne lub ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r., poz. 1257) i ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2018 r., poz. 217), w tym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

Każda osoba, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, ma możliwość:

  • dostępu do danych osobowych jej dotyczących,
  • żądania ich sprostowania,
  • usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, pisząc na adres AD lub drogą elektroniczną kierując korespondencję na adres abi@wzp.pl.

Osoba której dane przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez tę osobę ma prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Województwo Zachodniopomorskie. Organem właściwym dla ww. skargi jest:

Urząd Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa

W zależności od sfery, w której przetwarzane są dane osobowe w Województwie Zachodniopomorskim, podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym. W szczególnych przypadkach ich podanie jest warunkiem zawarcia umowy. O szczegółach podstawy gromadzenia danych osobowych i ewentualnym obowiązku lub dobrowolności ich podania oraz potencjalnych konsekwencjach niepodania danych, informowani Państwo będziecie przez wydział merytoryczny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.

Przejdź do serwisu

Dane kontaktowe pracowników

INFORMACJA

 

Dojście do Wydziału Inwestycji i Nieruchomości możliwe jest jedynie od strony ul. Mazowieckiej przez teren Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego.

 

Znajdź osobę

 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

Dorota Rybarska-Jarosz
FunkcjaDyrektor
Telefon+48 91 42 53 601
E-maildrybarska@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-506
ul. Starzyńskiego 3-4, pokój 320
Marcin Kowalski
FunkcjaZastępca Dyrektora
Telefon+48 91 42 53 602
Fax+48 91 42 53 607
E-mailmkowalski@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-506
ul. Starzyńskiego 3-4, pokój 322
Karolina Tomczyk
FunkcjaInspektor
Telefon+48 91 42 53 600
Fax+48 91 42 53 607
E-mailktomczyk@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-506
ul. Starzyńskiego 3-4, pokój 321
ZadaniaSekretariat
Beata Chomińska
WydziałBiuro Integracji Społecznej
FunkcjaKierownik
Telefon+48 91 42 53 634
E-mailbchominska@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-506
ul. Starzyńskiego 3-4, pokój 306
Magdalena Jasionowska
WydziałBiuro Rozwoju Społecznego
FunkcjaGłówny Specjalista
Telefon+48 91 42 53 609
E-mailmjasionowska@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-506
ul. Starzyńskiego 3-4, pokój 309
ZadaniaZadania związane z "Wojewódzkim Programem Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2014-2020". Zachodniopomorska Karta Rodziny i Zachodniopomorska Karta Seniora. Ewidencjonowanie i rozliczanie czasu pracy.
Elżbieta Zych
WydziałJednoosobowe stanowisko ds. spraw finansowych
FunkcjaGłówny Specjalista
Telefon+48 91 42 53 613
Fax+48 91 42 53 613
E-mailezych@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-506
ul. Starzyńskiego 3-4, pokój 309
ZadaniaRealizacja zadań związanych z obsługą finansową.
Magdalena Felska-Kapuścińska
WydziałBiuro Rozwoju Społecznego
FunkcjaGłówny Specjalista
Telefon+48 91 42 53 646
E-mailmfelska@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-506
ul. Starzyńskiego 3-4, pokój 313
Magdalena Pikuła
WydziałBiuro Rozwoju Społecznego
FunkcjaGłówny Specjalista
Telefon+48 91 42 53 633
E-mailmpikula@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-506
ul. Starzyńskiego 3-4, pokój 324
Stanisław Kałamaga
WydziałBiuro Projektów Społecznych
FunkcjaGłówny Specjalista
Telefon+48 91 42 53 635
Fax+48 91 42 53 607
E-mailskalamaga@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-506
ul. Starzyńskiego 3-4, pokój 324
ZadaniaRealizacja projektu "Ekonomia społeczna kluczem do sukcesu"
Iwona Klimowicz
WydziałBiuro Rozwoju Społecznego
FunkcjaGłówny Specjalista
Telefon+48 91 42 53 611
E-mailiklimowicz@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-506
ul. Starzyńskiego 3-4, pokój 310
ZadaniaSpecjalistyczne doradztwo z obszaru rodziny, pieczy zastępczej i pomocy społecznej
Malwina Kozera - Lesner
WydziałBiuro Integracji Społecznej
FunkcjaGłówny Specjalista
Telefon+48 91 42 53 608
Fax+48 91 42 53 607
E-mailmkozera@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-506
ul. Starzyńskiego 3-4, pokój 319
ZadaniaOpracowywanie i wdrażanie programów z zakresu polityki społecznej
Piotr Szeszko
WydziałWieloosobowe stanowisko ds. Koordynacji rozwoju sektora ekonomii społecznej w regionie
FunkcjaGłówny Specjalista
Telefon+48 91 42 53 631
E-mailpszeszko@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-506
ul. Starzyńskiego 3-4, pokój 310
ZadaniaDoradca ds. współpracy na rzecz ekonomii społecznej w ramach projektu "Ekonomia społeczna kluczem do sukcesu"
Anna Janiak
WydziałBiuro Integracji Społecznej
FunkcjaGłówny Specjalista
Telefon+48 91 42 53 629
E-mailajaniak@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-506
ul. Starzyńskiego 3-4, pokój 319
ZadaniaOpracowywanie i wdrażanie programów z zakresu polityki społecznej
Edyta Pospychała
WydziałBiuro Integracji Społecznej
FunkcjaGłówny Specjalista
Telefon+48 91 42 53 644
E-mailepospychala@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-506
ul. Starzyńskiego 3-4, pokój 323
ZadaniaRehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych.
Aneta Wrońska-Burmester
WydziałBiuro Rozwoju Społecznego
FunkcjaGłówny Specjalista
Telefon+48 91 42 53 638
E-mailawronska@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-506
ul. Starzyńskiego 3-4, pokój 310
Anna Kotuch
WydziałBiuro Projektów Społecznych
FunkcjaGłówny Specjalista
Telefon+48 91 42 53 617
E-mailakotuch@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-506
ul. Starzyńskiego 3-4, pokój 325
Elżbieta Potok
WydziałBiuro Rozwoju Społecznego
FunkcjaGłówny Specjalista
Telefon+48 91 42 53 615
Fax+48 91 42 53 600
E-mailepotok@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-506
ul. Starzyńskiego 3-4, pokój pok. 310
Natalia Korczyńska
WydziałBiuro Integracji Społecznej
FunkcjaInspektor
Telefon+48 91 42 53 637
E-mailnkorczynska@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-506
ul. Starzyńskiego 3-4, pokój 319
ZadaniaOpracowywanie i wdrażanie programów z zakresu polityki społecznej
Anna Szostkowska
WydziałBiuro Rozowju Społecznego
FunkcjaGłówny Specjalista
Telefon+48 91 42 53 624
E-mailaszostkowska@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-506
ul. Starzyńskiego 3-4, pokój 313
ZadaniaRealizacja zadań związanych z prowadzeniem spraw dotyczących adopcji i rodziny.
Izabella Kołsut
Wydział Biuro Rozwoju Społecznego
FunkcjaGłówny Specjalista
Telefon+48 91 42 53 627
E-mailikolsut@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-506
ul. Starzyńskiego 3-4, pokój 309
Justyna Makles
WydziałBiuro Projektów Społecznych
FunkcjaGłówny Specjalista
Telefon+48 91 42 53 658
E-mailjmakles@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-506
ul. Starzyńskiego 3-4, pokój 324
Kamila Nabożniak
WydziałBiuro Integracji Społecznej
FunkcjaGłówny Specjalista
Telefon+48 91 42 53 643
E-mailknabozniak@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-506
ul. Starzyńskiego 3-4, pokój 319
ZadaniaDofinansowanie kosztów tworzenia i działania zakładów aktywności zawodowej
Anna Korolonek
WydziałBiuro Rozwoju Społecznego
FunkcjaInspektor
Telefon+48 91 42 53 616
E-mailakorolonek@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-506
ul. Starzyńskiego 3-4, pokój 312
Agnieszka Lisicka
WydziałBiuro Rozwoju Społecznego
FunkcjaKierownik
Telefon+48 91 42 53 646
Fax+48 91 42 53 636
E-mailalisicka@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-506
ul. Starzyńskiego 3-4, pokój 305
Anna Podgórna
WydziałBiuro Integracji Społecznej
FunkcjaGłówny Specjalista
Telefon91 4253614
E-mailapodgorna@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-506
ul. Starzyńskiego 3-4, pokój 301
Agata Wosińska-Aksiuczyc
WydziałBiuro Świadczeń Rodzinnych
FunkcjaGłówny Specjalista
Telefon+48 91 42 53 657
E-mailawosinska@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-506
ul. Starzyńskiego 3-4, pokój 325
Ewa Białous
WydziałBiuro Integracji Społecznej
FunkcjaInspektor
Telefon91 4253619
E-mailebialous@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-506
ul. Starzyńskiego 3-4, pokój 301
Ewa Dziekan
WydziałBiuro Integracji Społecznej
FunkcjaGłówny Specjalista
Telefon091 42 53 655
E-mailedziekan@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-506
ul. Starzyńskiego 3-4, pokój 301
Ewa Piepiora
WydziałBiuro Projektów Społecznych
FunkcjaGłówny Specjalista
Telefon+48 91 425 36 22
E-mailepiepiora@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-506
ul. Starzyńskiego 3-4, pokój 326
Ewa Puszkiewicz
WydziałBiuro Projektów Społecznych
FunkcjaGłówny Specjalista - Koordynator
Telefon91 42-53-630
E-mailepuszkiewicz@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-506
ul. Starzyńskiego 3-4, pokój 302
Ewa Rumińska
WydziałBiuro Integracji Społecznej
FunkcjaGłówny Specjalista
Telefon+48 91 42 53 640
E-maileruminska@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-506
ul. Starzyńskiego 3-4, pokój 303
ZadaniaDofinansowanie kosztów tworzenia i działania zakładów aktywności zawodowej.
Iwona Sondej-Pawlak
WydziałBiuro Projektów Społecznych
FunkcjaGłówny Specjalista
Telefon91 42 53 625
E-mailisondej@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-506
ul. Starzyńskiego 1, pokój 302
Joanna Kozak
WydziałBiuro Integracji Społecznej
FunkcjaPodinspektor
Telefon+48 91 42 53 637
Fax+48 91 42 53 607
E-mailjkozak@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-506
ul. Starzyńskiego 3-4, pokój 319
ZadaniaOpracowywanie i wdrażanie programów z zakresu polityki społecznej.
Joanna Kubica
WydziałBiuro Świadczeń Rodzinnych
FunkcjaInspektor
Telefon+48 91 42 53 614
Fax+48 91 42 53 607
E-mailjkubica@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-506
ul. Starzyńskiego 3-4, pokój 324
ZadaniaRealizacja zadań związanych z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego dla pracowników najemnych i ich rodzin przemieszczających się w Unii Europejskiej, EOG i Szwajcarii.
Jerzy Wójtowicz
WydziałBiuro Rozwoju Społecznego
FunkcjaGłówny Specjalista
Telefon+48 91 42 53 632
E-mailjwojtowicz@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-506
ul. Starzyńskiego 3-4, pokój 310
ZadaniaPoradnictwo rodzinne i specjalistyczne dla rodziny i pieczy zastępczej w jej otoczeniu, w ramach Regionalnych Akademii Rodziny.
Krzysztof Faliński
FunkcjaPełnomocnik Marszałka ds. zwalczania uzależnień
Telefon+48 91 42 53 612
Fax+48 91 42 53 607
E-mailkfalinski@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-506
ul. Starzyńskiego 3-4, pokój 319
Katarzyna Giebas-Garczyńska
WydziałBiuro Projektów Społecznych
FunkcjaGłówny Specjalista
Telefon+48 91 425 36 10
E-mailkgiebas@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-506
ul. Starzyńskiego 3-4, pokój 326
Marek Centkowski
WydziałBiuro Integracji Społecznej
FunkcjaGłówny Specjalista
Telefon+48 91 425 36 49
E-mailmcentkowski@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-506
ul. Starzyńskiego 3-4, pokój 326
Magdalena Malkowska
WydziałBiuro Projektów Społecznych
FunkcjaInspektor
Telefon+48 91 42 53 623
E-mailmmalkowska@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-506
ul. Starzyńskiego 3-4, pokój 325
Magdalena Sadlak
WydziałBiuro Rozwoju Społecznego
FunkcjaPodinspektor
Telefon+48 91 42 53 639
E-mailmsadlak@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-506
ul. Starzyńskiego 3-4, pokój 311
ZadaniaZadania związane z "Wojewódzkim Programem Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2014-2020".
Marta Szczucka
WydziałBiuro Integracji Społecznej
FunkcjaGłówny Specjalista
Telefon+48 91 42 53 628
Fax+48 91 42 53 607
E-mailmszczucka@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-506
ul. Starzyńskiego 3-4, pokój 319
ZadaniaRealizacja zadań dot. osób z niepełnosprawnościami
Malwina Wolska
WydziałBiuro Rozwoju Społecznego
FunkcjaInspektor
Telefon91 425 36 36
E-mailmwolska@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-506
ul. Starzyńskiego 3-4, pokój 312
ZadaniaDoradca regionalny ds. rodziny w ramach projektu "Akademia Rodzica Zastępczego"
Małgorzata Rawska-Zajdel
WydziałBiuro Rozwoju Społecznego
FunkcjaGłówny Specjalista-Koordynator
Telefon+48 91 42 53 606
Fax+48 91 42 53 607
E-mailmzajdel@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-506
ul. Starzyńskiego 3-4, pokój 311
Natalia Florek-Zalewska
WydziałBiuro Rozwoju Społecznego
FunkcjaInspektor
Telefon+48 91 42 53 642
E-mailnflorek@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-506
ul. Starzyńskiego 3-4, pokój 310
Piotr Bakan
FunkcjaGłówny Specjalista
Telefon
E-mailpbakan@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-506
Starzyńskiego 3-4
Shivan Fate
WydziałBiuro Rozwoju Społecznego
Funkcjap.o. Kierownika
Telefon+48 91 42 53 641
E-mailsfate@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-506
ul. Starzyńskiego 3-4, pokój 305
Sebastian Snop
WydziałBiuro Projektów Społecznych
FunkcjaKierownik
Telefon91 42 53 652
E-mailssnop@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-506
ul. Starzyńskiego 3-4, pokój 307
Wiesława Gregorczyk
WydziałBiuro Intergracji Społeznej
FunkcjaInspektor
Telefon+48 914253643
E-mailwgregorczyk@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-506
ul. Starzyńskiego 3-4, pokój 303
ZadaniaDofinansowanie kosztów tworzenia i działania zakładów aktywności zawodowej