Dane kontaktowe pracowników

Szanowni Państwo!


W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”) informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych. Kliknięcie przycisku „Przejdź do serwisu” oznacza zgodę na przetwarzanie danych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania serwisu.


W związku z zapisami art. 13 oraz art. 14 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest:

Województwo Zachodniopomorskie
ul. Korsarzy 34
70-540 Szczecin

Obsługę Województwa Zachodniopomorskiego prowadzi Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego.

Na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) RODO Administrator (AD) powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD), który w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych. Z IOD można kontaktować się pod adresem mail abi@wzp.pl.

Do zakresu działania samorządu województwa należy wykonywanie zadań publicznych o charakterze wojewódzkim, niezastrzeżonych ustawami na rzecz organów administracji rządowej. Województwo Zachodniopomorskie gromadzi Państwa dane w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa oraz Statutu Województwa Zachodniopomorskiego, a w szczególności z ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2018 r., poz. 913). Podstawa prawna przetwarzania Państwa danych wynika z szeregu ustaw kompetencyjnych (merytorycznych) oraz obowiązków i zadań zleconych przez instytucje nadrzędne wobec Województwa.

Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu, o którym mowa powyżej. W szczególnych sytuacjach Administrator może przekazać/powierzyć Państwa dane innym podmiotom. Podstawą przekazania/powierzenia danych są przepisy prawa (np. wymiar sprawiedliwości, administracja skarbowa, instytucje związane z obsługą szeroko pojętych funduszy unijnych, podmioty związane z obsługą sfery socjalnej – ZUS, PFRON) lub właściwie skonstruowane, zapewniające bezpieczeństwo danym osobowym, umowy powierzenia danych do przetwarzania (np. z podmiotami sektora teleinformatycznego i telekomunikacyjnego, przetwarzania danych).

Dane osobowe przetwarzane przez Województwo Zachodniopomorskie przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne lub ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r., poz. 1257) i ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2018 r., poz. 217), w tym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

Każda osoba, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, ma możliwość:

  • dostępu do danych osobowych jej dotyczących,
  • żądania ich sprostowania,
  • usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, pisząc na adres AD lub drogą elektroniczną kierując korespondencję na adres abi@wzp.pl.

Osoba której dane przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez tę osobę ma prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Województwo Zachodniopomorskie. Organem właściwym dla ww. skargi jest:

Urząd Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa

W zależności od sfery, w której przetwarzane są dane osobowe w Województwie Zachodniopomorskim, podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym. W szczególnych przypadkach ich podanie jest warunkiem zawarcia umowy. O szczegółach podstawy gromadzenia danych osobowych i ewentualnym obowiązku lub dobrowolności ich podania oraz potencjalnych konsekwencjach niepodania danych, informowani Państwo będziecie przez wydział merytoryczny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.

Przejdź do serwisu

Dane kontaktowe pracowników

INFORMACJA

 

Dojście do Wydziału Inwestycji i Nieruchomości możliwe jest jedynie od strony ul. Mazowieckiej przez teren Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego.

 

Znajdź osobę

 

Kancelaria Sejmiku

Marcin Badowski
FunkcjaDyrektor
Telefon+48 91 48 15 050
Fax+48 91 48 15 051
E-mailmbadowski@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-383
ul. Mickiewicza 41, pokój 113
Beata Tokarzewska
FunkcjaZ-ca Dyrektora
Telefon+48 91 48 15 050
Fax+48 91 48 15 051
E-mailbtokarzewska@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-383
ul. Mickiewicza 41, pokój 115
Ewelina Sumisławska
FunkcjaInspektor
Telefon+48 91 48 15 050
Fax+48 91 48 15 051
E-mailesumislawska@wzp.pl
E-mailsejmik-obsluga@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-383
ul. Mickiewicza 41, pokój 113
ZadaniaSekretariat Przewodniczącego Sejmiku
Hanna Buchwald
FunkcjaInspektor
Telefon+48 91 48 15 062
Fax+48 91 48 15 063
E-mailhpodkowa@wzp.pl
E-mailhbuchwald@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-383
ul. Mickiewicza 41, pokój 305
ZadaniaObsługa Komisji Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich
Komisja Doraźna ds. Rodziny
Adela Ewangelu
FunkcjaInspektor
Telefon+48 91 48 15 059
Fax+48 91 48 15 063
E-mailaewangelu@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-383
ul. Mickiewicza 41, pokój 306
ZadaniaObsługa Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Obsługa Komisji Rozwoju, Promocji i Współpracy Zagranicznej
Monika Goździewska
FunkcjaGłówny Specjalista
Telefon+48 91 48 15 061
Fax+48 91 48 15 063
E-mailmgozdziewska@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-383
ul. Mickiewicza 41, pokój 309
ZadaniaWspółpraca międzynarodowa i międzyregionalna
Ewelina Możyc-Kraska
FunkcjaGłówny Specjalista
Telefon+48 91 48 15 040
Fax+48 91 48 15 063
E-mailekraska@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-383
ul. Mickiewicza 41, pokój 305
ZadaniaObsługa finansowa
Małgorzata Nawrocka
FunkcjaInspektor
Telefon+48 91 48 15 058
Fax+48 91 48 15 063
E-mailmnawrocka@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-383
ul. Mickiewicza 41, pokój 307/8
ZadaniaObsługa Sesji Sejmiku
Paulina Olechowska
FunkcjaGłówny Specjalista
Telefon+48 91 48 15 054
Fax+48 91 48 15 051
E-mailpolechowska@wzp.pl
E-mailsejmik-media@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-383
ul. Mickiewicza 41, pokój 305
ZadaniaWspółpraca z mediami
Promocja
Łukasz Owczarek
FunkcjaInspektor
Telefon+48 91 48 15 056
Fax+48 91 48 15 063
E-maillowczarek@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-383
ul. Mickiewicza 41, pokój 307
ZadaniaObsługa Sesji Sejmiku WZ
Obsługa Komisji doraźnej ds. Funduszy Unii Europejskiej w Perspektywie Finansowej 2014-2020
Komisja Doraźna ds. Rozwoju Gospodarki Morskiej w Subregionie Dolnej Odry i Zalewu Szczecińskiego
Krzysztof Zieliński
WydziałKancelaria Sejmiku
FunkcjaGłówny Specjalista
Telefon+48 91 481 50 56
Fax+48 91 481 50 63
E-mailkzielinski@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-383
ul. Mickiewicza 41, pokój 307
ZadaniaObsługa Komisji Rewizyjnej, Obsługa Komisji Doraźnej ds. Statutu Województwa Zachodniopomorskiego, Obsługa Sesji Sejmiku
Wanda Wilińska-Henke
FunkcjaInspektor
Telefon+48 91 48 15 057
Fax+48 91 48 15 063
E-mailwhenke@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-383
ul. Mickiewicza 41, pokój 310
ZadaniaObsługa Komisji Budżetu i Spraw Samorządowych
Obsługa Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego