Dane kontaktowe pracowników

Szanowni Państwo!


W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”) informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych. Kliknięcie przycisku „Przejdź do serwisu” oznacza zgodę na przetwarzanie danych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania serwisu.


W związku z zapisami art. 13 oraz art. 14 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest:

Województwo Zachodniopomorskie
ul. Korsarzy 34
70-540 Szczecin

Obsługę Województwa Zachodniopomorskiego prowadzi Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego.

Na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) RODO Administrator (AD) powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD), który w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych. Z IOD można kontaktować się pod adresem mail abi@wzp.pl.

Do zakresu działania samorządu województwa należy wykonywanie zadań publicznych o charakterze wojewódzkim, niezastrzeżonych ustawami na rzecz organów administracji rządowej. Województwo Zachodniopomorskie gromadzi Państwa dane w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa oraz Statutu Województwa Zachodniopomorskiego, a w szczególności z ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2018 r., poz. 913). Podstawa prawna przetwarzania Państwa danych wynika z szeregu ustaw kompetencyjnych (merytorycznych) oraz obowiązków i zadań zleconych przez instytucje nadrzędne wobec Województwa.

Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu, o którym mowa powyżej. W szczególnych sytuacjach Administrator może przekazać/powierzyć Państwa dane innym podmiotom. Podstawą przekazania/powierzenia danych są przepisy prawa (np. wymiar sprawiedliwości, administracja skarbowa, instytucje związane z obsługą szeroko pojętych funduszy unijnych, podmioty związane z obsługą sfery socjalnej – ZUS, PFRON) lub właściwie skonstruowane, zapewniające bezpieczeństwo danym osobowym, umowy powierzenia danych do przetwarzania (np. z podmiotami sektora teleinformatycznego i telekomunikacyjnego, przetwarzania danych).

Dane osobowe przetwarzane przez Województwo Zachodniopomorskie przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne lub ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r., poz. 1257) i ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2018 r., poz. 217), w tym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

Każda osoba, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, ma możliwość:

  • dostępu do danych osobowych jej dotyczących,
  • żądania ich sprostowania,
  • usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, pisząc na adres AD lub drogą elektroniczną kierując korespondencję na adres abi@wzp.pl.

Osoba której dane przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez tę osobę ma prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Województwo Zachodniopomorskie. Organem właściwym dla ww. skargi jest:

Urząd Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa

W zależności od sfery, w której przetwarzane są dane osobowe w Województwie Zachodniopomorskim, podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym. W szczególnych przypadkach ich podanie jest warunkiem zawarcia umowy. O szczegółach podstawy gromadzenia danych osobowych i ewentualnym obowiązku lub dobrowolności ich podania oraz potencjalnych konsekwencjach niepodania danych, informowani Państwo będziecie przez wydział merytoryczny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.

Przejdź do serwisu

Dane kontaktowe pracowników

INFORMACJA

 

Dojście do Wydziału Inwestycji i Nieruchomości możliwe jest jedynie od strony ul. Mazowieckiej przez teren Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego.

 

Znajdź osobę

 

Gabinet Marszałka

Krzysztof Barczyk
FunkcjaDyrektor
Telefon+48 91 48 07 247
Fax+48 91 43 32 842
E-mailkbarczyk@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-540
ul. Korsarzy 34 - Wejście G, pokój 106
Arkadiusz Mazepa
FunkcjaZ-ca Dyrektora
Telefon+48 91 44 19 100
Fax+48 91 44 19 137
E-mailamazepa@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-550
pl. Hołdu Pruskiego 8, pokój 31
Agnieszka Borowicz
WydziałBiuro Organizacyjne
FunkcjaInspektor
Telefon+48 91 48 07 285
Fax+48 91 43 29 457
E-mailaborowicz@wzp.pl
E-mailgabinet.marszal@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-540
ul. Korsarzy 34 - Wejście G, pokój 105
ZadaniaSekretariat Dyrektora Gabinetu Marszałka
Beata Dębska
WydziałBiuro Koordynacyjne
FunkcjaGłówny Specjalista
Telefon+48 91 480 72 43
Fax091 489 39 68
E-mailbdebska@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-540
ul. Korsarzy 34 - Wejście G, pokój 101
ZadaniaSekretariat Marszałka
Justyna Jaworska
WydziałBiuro Koordynacyjne
FunkcjaInspektor
Telefon+48 91 48 07 253
Fax91 489 39 68
E-mailjjaworska@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-540
ul. Korsarzy 34 - Wejście G, pokój 101
ZadaniaSekretariat Marszałka
Urszula Jabłońska
WydziałBiuro Organizacyjne
FunkcjaKierownik
Telefon+48 91 48 07 220
Fax+48 91 48 93 971
E-mailujablonska@wzp.pl
E-mailgabinet.marszal@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-540
ul. Korsarzy 34 - Wejście G, pokój 205
ZadaniaKierowanie pracą Biura Organizacyjnego
Łukasz Urbański
WydziałBiuro Koordynacyjne
FunkcjaKierownik
Telefon+48 91 48 07 310
Fax+48 91 43 29 457
E-maillurbanski@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-540
ul. Korsarzy 34 - Wejście G, pokój 107
Damiana Nowak
WydziałBiuro Koordynacyjne
FunkcjaGłówny Specjalista
Telefon+48 91 48 07 301
Fax+48 91 43 40 313
E-maildnowak@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-540
ul. Korsarzy 34 - Wejście G, pokój 201
ZadaniaSekretariat Wicemarszałków
Justyna Czajkowska
WydziałBiuro Koordynacyjne
FunkcjaGłówny Specjalista
Telefon+48 91 48 07 245
Fax+48 91 43 40 313
E-mailjczajkowska@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-540
ul. Korsarzy 34 - Wejście G, pokój 201
ZadaniaSekretariat Wicemarszałków
Anna Konarzewska
WydziałBiuro Koordynacyjne
FunkcjaPodinspektor
Telefon+48 91 48 07 303
E-mailakonarzewska@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-540
ul. Korsarzy 34 - Wejście I, pokój 213
ZadaniaSekretariat Członków Zarządu
Blanka Mamet
WydziałBiuro Koordynacyjne
FunkcjaInspektor
Telefon+48 91 48 07 202
Fax091 4893984
E-mailbmamet@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-540
ul. Korsarzy 34 - Wejście I, pokój 213
ZadaniaSekretariat Członków Zarządu
Krzysztof Szczepanik
Wydział Biuro ds. Sieci Punktów Informacyjnych
FunkcjaInspektor
Telefon+48 94 31 77 409
E-mailkszczepanik@wzp.pl
AdresKoszalin, 75-412
ul. Monte Cassino 2, pokój 124
ZadaniaLokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Koszalinie
Ilona Jaworska
WydziałBiuro Organizacyjne
FunkcjaGłówny Specjalista
Telefon+48 91 48 07 287
Fax+48 91 48 93 971
E-mailijaworska@wzp.pl
E-mailgabinet.marszal@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-540
ul. Korsarzy 34 - Wejście G, pokój 204
Michał Szumski
WydziałBiuro ds. Sieci Punktów Informacyjnych
FunkcjaInspektor
Telefon+48 94 31 77 405
E-mailmszumski@wzp.pl
AdresKoszalin, 75-412
ul. Monte Cassino 2, pokój 124
ZadaniaLokalny Punk Informacyjny Funduszy Europejskich w Koszalinie
Dorota Łączkowska-Juraszek
WydziałBiuro Organizacyjne
FunkcjaGłówny Specjalista
Telefon+48 91 48 07 270
Fax+48 91 48 93 971
E-maildlaczkowska@wzp.pl
E-mailgabinet.marszal@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-540
ul. Korsarzy 34 - Wejście G, pokój 204
Elżbieta Stanczewska-Malutko
WydziałBiuro Organizacyjne
FunkcjaGłówny Specjalista
Telefon+48 91 48 07 264
E-mailestanczewska@wzp.pl
E-mailemalutko@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-540
ul. Korsarzy 34 - Wejście G, pokój 204
Anna Staniszewska
WydziałBiuro Koordynacyjne
FunkcjaInspektor
Telefon+48 91 48 07 250
Fax+48 91 48 93 971
E-mailastaniszewska@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-540
ul. Korsarzy 34 - Wejście G, pokój 206
ZadaniaBiuro Koordynacyjne
Joanna Juchnowicz-Głowacka
WydziałBiuro Koordynacyjne
FunkcjaPodinspektor
Telefon+48 91 48 07 267
E-mailjjuchnowicz@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-540
ul. Korsarzy 34 - Wejście G, pokój 206
ZadaniaBiuro Koordynacyjne
Łukasz Listwoń
WydziałBiuro ds. Sieci Punktów Informacyjnych
FunkcjaInspektor
Telefon+48 91 432 94 32
E-mailllistwon@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-536
ul. Kuśnierska 12 b, pokój 1
ZadaniaGłówny Punkt Informacyjny w Szczecinie
Danuta Fórmaniak-Kałek
WydziałBiuro Organizacyjne
FunkcjaGłówny Specjalista
Telefon+48 91 48 07 309
Fax+48 91 48 93 971
E-maildformaniak@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-540
ul. Korsarzy 34 - Wejście G, pokój 204
Gabriela Wiatr
WydziałBiuro Prasowe
FunkcjaKierownik
Telefon+48 91 48 07 248
Fax+48 91 48 93 987
E-mailgwiatr@wzp.pl
E-mailrzecznik@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-540
ul. Korsarzy 34 - Wejście G, pokój 205
ZadaniaObsługa prasowa
Radosław Soćko
WydziałBiuro Prasowe
FunkcjaInspektor
Telefon+48 91 48 07 249
E-mailrsocko@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-540
ul. Korsarzy 34 - Wejście I, pokój 207
ZadaniaBiuro prasowe
Emilia Wolf
WydziałBiuro Prasowe
FunkcjaPodinspektor
Telefon+48 91 48 07 249
E-mailewolf@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-540
ul. Korsarzy 34 - Wejście G, pokój 207
ZadaniaObsługa prasowa
Marek Mucha
WydziałBiuro Prasowe
FunkcjaGłówny Specjalista
Telefon+48 91 48 07 249
E-mailmmucha@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-540
ul. Korsarzy 34 - Wejście G, pokój 207
Łukasz Jucha
WydziałBiuro Prasowe
FunkcjaGłówny Specjalista
Telefon+48 91 48 07 249
E-mailljucha@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-540
ul. Korsarzy 34 - Wejście G, pokój 207
ZadaniaObsługa prasowa
Joanna Kiedrowska
WydziałBiuro Promocji
FunkcjaInspektor
Telefon+48 91 44 19 138
E-mailjkiedrowska@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-550
pl. Hołdu Pruskiego 8, pokój 38
Magdalena Witczak
WydziałBiuro Promocji
FunkcjaInspektor
Telefon+48 91 44 19 123
Fax+48 91 44 19 145
E-mailmwitczak@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-550
pl. Hołdu Pruskiego 8, pokój 39
ZadaniaBiuro Promocji
Małgorzata Kozioł-Misiak
WydziałBiuro Promocji
FunkcjaGłówny Specjalista
Telefon+48 91 44 19 143
Fax+48 91 44 19 145
E-mailmkoziol@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-550
pl. Hołdu Pruskiego 8, pokój 32
ZadaniaBiuro Promocji
Magda Markowicz-Wokrój
WydziałBiuro Promocji
FunkcjaInspektor
Telefon+48 91 44 19 140
Fax+48 91 44 19 145
E-mailmmarkowicz@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-550
pl. Hołdu Pruskiego 8, pokój 32
ZadaniaBiuro Promocji
Marcin Jankowski
WydziałBiuro Promocji
FunkcjaGłówny Specjalista
Telefon+48 91 44 19 139
E-mailmjankowski@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-550
pl. Hołdu Pruskiego 8, pokój 22
ZadaniaBIP, SIW
Maciej Knul
WydziałBiuro Promocji
FunkcjaInspektor
Telefon+48 91 44 19 170
E-mailmknul@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-550
pl. Hołdu Pruskiego 8, pokój 32
ZadaniaBiuro Promocji
Marcin Sieradzan
WydziałBiuro Promocji
FunkcjaGłówny Specjalista
Telefon+48 91 44 19 141
E-mailmsieradzan@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-550
pl. Hołdu Pruskiego 8, pokój 22
ZadaniaGrafika komputerowa, DTP, SIW
Natasza Wolska
WydziałBiuro Promocji
FunkcjaGłówny Specjalista
Telefon+48 91 44 19 195
E-mailnwolska@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-550
pl. Hołdu Pruskiego 8, pokój 38
ZadaniaPromocja
Agnieszka Kempkiewicz
WydziałBiuro Promocji
FunkcjaGłówny Specjalista
Telefon+48 91 44 19 189
Fax+48 91 44 19 137
E-mailakempkiewicz@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-550
pl. Hołdu Pruskiego 8, pokój 39
ZadaniaBiuro Promocji
Agnieszka Dąbska
WydziałBiuro Promocji
FunkcjaGłówny Specjalista
Telefon+48 91 48 07 318
Fax+48 91 43 32 842
E-mailadabska@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-540
ul. Korsarzy 34 - Wejście G, pokój 305
ZadaniaBiuro Promocji
Anna Przytulska
WydziałBiuro ds. Sieci Punktów Informacyjnych
FunkcjaInspektor
Telefon+48 91 43 29 438
E-mailaprzytulska@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-536
ul. Kuśnierska 12 b, pokój 5
Błażej Pasula
WydziałBiuro ds. Sieci Punktów Informacyjnych
FunkcjaInspektor
Telefon94 31 77 407
E-mailbpasula@wzp.pl
AdresKoszalin, 75-412
ul. Monte Cassino 2, pokój 124
ZadaniaLokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Koszalinie
Beata Smoczyk
WydziałBiuro ds. Sieci Punktów Informacyjnych
FunkcjaGłówny Specjalista
Telefon+48 91 43 29 438
E-mailbsmoczyk@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-536
ul. Kuśnierska 12 b, pokój 5
Damian Czarnowski
WydziałBiuro ds. Sieci Punktów Informacyjnych
Funkcjap.o. Kierownika
Telefon+48 91 43 29 437
E-maildczarnowski@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-536
ul. Kuśnierska 12 b, pokój 1
Damian Walczak
WydziałBiuro Koordynacyjne
FunkcjaMłodszy Referent
Telefon(+48 91) 48 07 222
E-maildwalczak@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-540
ul. Korsarzy 34 - Wejście G, pokój 107
Irena Binkowska
WydziałBiuro Promocji
FunkcjaGłówny Specjalista
Telefon914807215
E-mailibinkowska@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-540
ul. Korsarzy 34 - Wejście G, pokój 305
Justyna Jarosz
WydziałBiuro Promocji
FunkcjaInspektor
Telefon+48 91 44 19 193
Fax+48 91 44 19 137
E-mailjustynajarosz@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-550
pl. Hołdu Pruskiego 8, pokój 39
ZadaniaBiuro Promocji
Jakub Dolega
WydziałBiuro Koordynacyjne
FunkcjaPodinspektor
Telefon+48 91 4807250
E-mailjdolega@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-540
ul. Korsarzy 34 - Wejście G, pokój 206
Joanna Turska
WydziałBiuro Koordynacyjne
FunkcjaPodinspektor
Telefon+48 9148 07 303
E-mailjturska@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-540
ul. Korsarzy 34 - Wejście I, pokój 213
ZadaniaSekretariat Członków Zarządu
Krzysztof Wasielewski
WydziałBiuro ds. Sieci Punktów Informacyjnych
FunkcjaInspektor
Telefon+48-91 43 29 433
E-mailkwasielewski@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-536
ul. Kuśnierska 12 b, pokój 1
Krzysztof Zajdel
FunkcjaInspektor
Telefon
E-mailkzajdel@wzp.pl
Magdalena Abramowicz
WydziałBiuro ds. Sieci Punktów Informacyjnych
FunkcjaInspektor
Telefon91 43 29 431
E-mailmabramowicz@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-536
ul. Kuśnierska 12 b, pokój 2
ZadaniaGłówny Punkt Informacyjny w Szczecinie
Marta Baszczyk
WydziałBiuro Koordynacyjne
FunkcjaPodinspektor
Telefon91 48 07 221
Fax91 48 93 971
E-mailmbaszczyk@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-540
ul. Korsarzy 34 - Wejście G, pokój 206
Małgorzata Mały
WydziałBiuro Koordyncyjne
FunkcjaInspektor
Telefon91 4807267
Fax914893971
E-mailmmaly@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-540
ul. Korsarzy 34 - Wejście G, pokój 206
Małgorzata Muszyńska
WydziałBiuro prasowe
FunkcjaPodinspektor
Telefon91-48-07-249
E-mailmmuszynska@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-540
ul. Korsarzy 34 - Wejście G, pokój 207
Michał Niemczynowicz
WydziałBiuro Koordynacyjne
FunkcjaPodinspektor
Telefon+48 91 48 07 314
Fax+48 91 48 93 984
E-mailmniemczynowicz@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-540
ul. Korsarzy 34 - Wejście I, pokój 213
ZadaniaSekretariat Członków Zarządu
Marta Rak
WydziałBiuro ds. Sieci Punktów Informacyjnych
FunkcjaPodinspektor
Telefon+48 91 432 94 35
E-mailmrak@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-536
ul. Kuśnierska 12 b, pokój 02
ZadaniaGłówny Punkt Informacyjny w Szczecinie
Marcin Słupiński
WydziałBiuro ds. Sieci Punktów Informacyjnych
FunkcjaInspektor
Telefon+48 91 432 94 43
E-mailmslupinski@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-536
ul. Kuśnierska 12 b, pokój 2
ZadaniaGłówny Punkt Informacyjny w Szczecinie
Miłosz Sobieski
WydziałBiuro Promocji
FunkcjaInspektor
Telefon+48 91 44 19 144
E-mailmsobieski@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-550
pl. Hołdu Pruskiego 8, pokój 32
ZadaniaBiuro Promocji
Piotr Adamkiewicz
WydziałBiuro Promocji
Funkcjap.o. Kierownika
Telefon+48 91 44 19 188
Fax+48 91 44 19 145
E-mailpadamkiewicz@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-550
pl. Hołdu Pruskiego 8, pokój pokój 32
ZadaniaBiuro Promocji
Wojciech Dorżynkiewicz
WydziałBiuro Promocji
FunkcjaGłówny Specjalista
Telefon91 44 19 197
Fax91 44 19 137
E-mailwdorzynkiewicz@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-550
pl. Hołdu Pruskiego 8, pokój 36
Wioletta Florczak
WydziałBiuro ds. Sieci Punktów Informacyjnych
FunkcjaInspektor
Telefon+48 91
E-mailwflorczak@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-536
ul. Kuśnierska 12 b
ZadaniaGłówny Punkt Informacyjny
Wojciech Lemm
WydziałBiuro Promocji
FunkcjaGłówny Specjalista
Telefon+48 91 44 19 146
E-mailwlemm@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-550
pl. Hołdu Pruskiego 8, pokój 38
ZadaniaBiuro Promocji