Uchwała Nr XVI/206/20 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego

Uchwała Nr XVI/206/20 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego

UCHWAŁA NR XVI/206/20
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
z dnia 4 czerwca 2020 r.


w sprawie określenia programu ochrony powietrza oraz planu działań krótkoterminowych dla strefy zachodniopomorskiej


Na podstawie art. 91 ust. 3 i art. 92 ust. 1c ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, 1403, 1495, 1501, 1527, 1579, 1680, 1712, 1815, 2087 i 2166 oraz z 2020 r. poz. 284 i 695), art. 7 pkt 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1211 oraz z 2020 r. poz. 568) oraz art. 42 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283, 284, 322 i 471) uchwala się, co następuje:


§ 1. 1. Określa się „Program ochrony powietrza dla strefy zachodniopomorskiej”, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
2. Integralną część programu, o którym mowa w ust. 1, stanowi plan działań krótkoterminowych.


§ 2. Traci moc uchwała nr XXX/468/18 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie określenia programu ochrony powietrza oraz planu działań krótkoterminowych dla strefy zachodniopomorskiej (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 1427).


§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodnicząca Sejmiku

Województwa Zachodniopomorskiego

Maria Ilnicka - Mądry
 

Plik: 
zalacznikdo206.pdf8.47 MB05-06-2020 załącznik
wynikiglosowania103.pdf92.09 KB05-06-2020 wynik głosowania

Historia zmian

Data aktualizacji Autor Wpis do dziennika
05.06.2020 - 14:48 Małgorzata Nawrocka Edytowany przez Małgorzata Nawrocka.
05.06.2020 - 14:44 Małgorzata Nawrocka Utworzony przez Małgorzata Nawrocka.